Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Sofoni

Sofoni 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Sofoni tɔmɑ sɩ: Yosɑlɛm ɩcɑtɛ yǝlɑɑ mpɑ mɛ ɩ́ lɑkɩ ɩsɑɣɑtʋ tɔ. Ɩ́ ŋmɑkǝlǝɣɩ lɛlɑɑ, pǝyele ɩ́ kʋlǝɣɩ Tɑcɑɑ tɔɔ tɔ. Mpusi wɛ mǝ tɔɔ kɛ́.
2Mpi tɔ, ɩ́ tɑ nɩɩ Tɑcɑɑ tɔm. Ɩ́ kisɑ ɩ kpɑɑlʋɣʋ mpi ɩ kpɑɑlɑ-mɛ tɔ. Pǝyele ɩ́ tɑ́ tʋ-ɩ nɑɑni, ɩ́ tɑ́ pɛɛkɩ sɩ Ɩsɔ ɩ́ sǝnɑ-mɛ.
3Mǝ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ tɔɣɔlɑsɩ nsi sɩ mʋ pɑ́ɑ́nɑ́ tɔ. Mǝ hʋʋlɑɑ nɑ́ wɛ ɩsɩɩ sʋnsʋmǝŋ likuɣu nɑ ɩɩ tɔɔsǝɣɩ cele tɔɔ tɔ.
4Mǝ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ ɩɩ pɑɑsǝɣǝnɑ pɑ tǝmlɛ. Pɑ kooki yem nɑ pɑ́ kisiɣi pɑ tilitu. Mǝ kɔtǝlɑɑ nɑ́ nyǝnǝɣɩ Ɩsɔ nyǝm kɛ yem kɛ́ nɑ pɑ́ yɔkǝɣɩ ɩ kiiu.
5Tɑcɑɑ wɛ ɩcɑtɛ tɑɑ kɛ́, nɑ ɩ́ tɔkɩ kɑwulɑɣɑ nɑ siɣisuɣu. Ɩɩ lɑkɩ ɩsɑɣɑtʋ. Ɩ tǝŋǝɣɩ tɑmpɑnɑ kɛ́, nɑ ɩ́ hʋʋkǝnɑ pɑɑ tɑnɑŋ ŋku. Pɑɑ nɑ mpʋ tɔ, ɑsɑɣɑɑ fɛɩ fɛɛlɛ.
6Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ: Mɑ tɛmɑ piitimnɑɑ tǝcu kɛ́ ḿpʋ́ɣʋ́ kpiisuɣu. Mɑ yɔkɑ pɑ koloosi ɑcɑlɛɛ. Mɑ wɑkǝlɑ pɑ hɑpɛɛ. Tɔntɑɑ mɑɣɑmɑɣɑ fɛɩ tɔtɔ. Pɩɩ kpiisi pɑ ɑcɑlɛɛ, nɔɣɔlʋ kɑɑ wɛɛ.
7Mɑ tɔŋɑɣɑ sɩ, Yosɑlɛm nyǝ́mɑ mɛ ɩ́ kɑ́ nyɑnɑ-m, ɩ́ kɑ́ nɩɩ mɑ kpɑɑlʋɣʋ. Ɩlɛ mɑ kɑɑ yɔkɩ mǝ tǝcɑɣɑlɛ ɩsɩɩ mɑɑ kɑlǝnɑ-mɛ tɔ. Amɑ mǝ mǝlɑɑ kɛ́ nɑ ɩ́ tɛlǝsǝɣɩ mpǝle.
8Ɩ tɑŋ kʋyɑkʋ ŋku mɑɑ kɔɔ mǝ wɑɑlɩ ɩsɩɩ tɔɣɔlɑɣɑ tɔ. Mɑ tʋ mɑ tɑɑ sɩ, mɑ kotiɣi piitimnɑɑ nɑ kɑwulɑsɩ. Mɑɑ yele nɑ mɑ pɑ́ɑ́nɑ́ nyɑɣɑ pɑ nɑ ɑntulinyɑ tǝnɑ ɩsɩɩ kɔkɔ.
9Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ: Mɑɑ lɑɣɑsɩ yǝlɑɑ, mɑɑ nyɑɑlɩ mǝ ɩsɑɣɑtʋ. Ɩlɛnɑ ɩ́ sɛɛ-m nɑ lotu kʋlʋmtʋ.
10Pɑɑ mɑ yǝlɑɑ mpɑ mɛ ɩ́ yɑwɑ nɑ ɩ́ tɛɛ Ɩtiyopii tɔɔ tǝcɑɣɑcɑɣɑ tɔ. Ɩ́ kɑ́ kɔɔ nɑ ɩ́ lɑ-m kɔtɑsɩ.
11Kʋyɑŋku tɔ mɑ yǝlɑɑ kɑɑ wɛɛnɑ ɩsǝnɑ pɑɑ pǝntǝnɑ-m tɔ pǝ fɛɛlɛ. Mɑɑ lǝsɩ mpi pǝ lɑkɩ-mɛɣɛ kɑlɑmpɑɑnɩ nyǝ́mɑ tɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ yele mǝ tǝɣɩ hɔm kɛ mɑ pʋɣʋ nɑŋŋ nyǝŋkʋ tɔɔ.
12Mɑɑ kenti mǝ tɑɑ mpɑ pɑ pɑsǝɣɩ pɑ tɩ tɔ nɑ kʋnyɔntʋnɑɑ mpɑ pɑ tɛɛlǝɣɩ-m tɔ pɑ tɔɔ.
13Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mɛ mǝ kɑkɑɑsɑɣɑ kɑɑ tɑsɑ mpi pǝ tɑ siɣisi tɔɣɔ lɑpʋ. Pǝyele ɩ́ kɑɑ looli, yɑɑ ɩ́ tʋsɩ nɔɣɔlʋ. Ɩ́ kɑ tɔkɩ kɛ́ nɑ ɩ́ hɛɛsɩ, nɔɣɔlʋ kɑɑ nyɑɑsɩ-mɛ.
14Yosɑlɛm ɩcɑtɛ yǝlɑɑ, nɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mɛ, mǝ tǝnɑ mǝ lɑŋɑ ɩ́ hʋlʋmɩ, Ɩ́ yɔɔlǝnɑ mǝ lotu tǝnɑ.
15Tɑcɑɑ yelɑ mǝ ŋkpɑŋʋɣʋ kɛ hɔm. Ɩ tɔɣɔnɑ mǝ kolontunɑɑ. Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ wulɑʋ Tɑcɑɑ wɛ mǝ wɑɑlɩ kɛ́. Pǝ fɛɩ sɩ ɩ́ nyɑnɑ wɑhɑlɑ nɔɣɔlʋ.
16Kʋyɑkʋ ŋkʋɣʋ yǝlɑɑ kɑ́ tɔ sɩ: Yosɑlɛm nyǝ́mɑ mɛ, ɩ́ tɑɑ nyɑ́, mǝ ɑpɑlʋtʋ ɩ́ tɑɑ le.
17Tɑcɑɑ mǝ Ɩsɔ wɛ mǝ wɑɑlɩ, nɑ ɩ toŋ. Ɩ kɑ́ yele nɑ ɩ́ lɑ ɑkɑnɑɑ. Mǝ tɔɔ kɛ́ ɩ lɑŋlɛ hʋlʋmɑɑ. Ɩ sɔɔlɑ-mɛɣɛ nɑ ɩ́ hɑɑkɩ-mɛɣɛ weesuɣu kʋfɑlʋɣʋ.
18Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ: Yosɑlɛm yǝlɑɑ mpɑ mɛ ɩ́ hɑtǝlǝnɑ ɑcimɑ, nɑ mǝ lɑŋlɛ wɑkǝlɑɑ tɔ. Mɑɑ kpeɣeli-mɛ nɑ mɑ́ kɛɛlɩ mǝ fɛɛlɛ.

19Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ mɑɑ hɔ mǝ muɣullɑɑ ŋkpɑŋŋ. Mɑɑ lɑ kɔɔlɛ kɛ mpɑ pǝ kʋwɑ tɔ. Mɑɑ mǝŋnɑ mǝ yǝlɑɑ mpɑ pɑ kpɑwɑ yomle tɔ. Mɑɑ yele nɑ mǝ kʋtʋɣʋ pǝsɩ ɩsɑntɛ.
20Ɩlɛnɑ mɑ́ kpeɣeli-mɛ nɑ mɑ́ kɔnɑ. Mɑɑ tʋ-mɛɣɛ teeli nɑ mɑ́ kʋsɩ mǝ nyʋɣʋ kɛ ɑtɛ yǝlɑɑ tǝnɑ tɑɑ. Tɑcɑɑ mɑ́ mɑ yɔɣɔtǝnɑ mpʋ.