Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - SOFONII

SOFONII 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Kuyie mbɛ́innɛ̀ Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ kɛ dɔ̀: Di bo yɑ̀ díndi Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ, di to yɛɛ̀ kpeńnì, bɑ́ di borimɛ í wenni, kɛ̀ di fɛ̃́ũnko ditɔbɛ̀,
2Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n di yumu kɛ̀ di yetɛ, di í kèńtɛ́ n tié, di í n duɔ́ ndimɑ́ɑ̀, di í n tɔ̀ɔ́nnɛ̀ dimɑ́ɑ̀.
3Sedisɑdɛmmu kó bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ sɑ̃̀ɑ̃́tɛ́nɛ̀ yɛcìrícìrɛ̀ nyɛ, yɛ̀ɛ̀ kontí. Bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ kɛ̀ bɛ̀ sɑ̃̀ɑ̃́tɛ́nɛ̀ timuntũntì, tìì ɔ̃ɔ̃ pĩ́ nkuyuoku kɛ cɑ́ɑ́koo bɑ́ tì bɑ́ɑ́ súɔ́ nkɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́.
4Bɛ̀ɛ̀ yɛ̃ mbɛ̀ tú m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ Sedisɑdɛmmu, bɛ̀ í tũ n kuɔ́ bɛ̀ tú bɛyóóbɛ̀ mbɛ, kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ sɑ̃ũri dɛ̀ɛ̀ tú n kpɛrɛ, kɛ cɑɑ̀ri n kuɔ́.
5Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m mɛ mbo bɛ ɛì miɛkɛ, kɛ dɔɔ̀ri dɛ̀ɛ̀ sìɛ́ dɛ̀ndɛ kɛ wenni, bɑ́ dìì yiè kɛ bɛ̀ dènni n kuɔ́, nh ɔ̃ɔ̃ í nsoó ndiyiè mɑrì. Nɛ̀ mɛmmɛ ifɛi í pĩĩ mɛyɛi ndɔɔ̀rìwè.
6Kɛ̀ n kùɔ kɛ kùɔ yɛbotɛ̀, kɛ pùɔ mbɛ dèrɛ̀ nɛ̀ bɛ ɛkɛ̀, kɛ̀ yɛ kó icɛ dɔúnko, bɑ́ òmɔù tɛ̃̀ńkɛ í dɛ̀ keri, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ dèè dihɛì, onìtì tɛ̃̀ńkɛ í bo di miɛkɛ.
7Kɛ̀ n yɛ̀mmɛ̀ dò ndíndi Sedisɑdɛmmu kɔbɛ, di bo n depɛ kɛ́kéntɛ́ n tié, bɑ́ di bɑ́ɑ́ yɛ̃̀ n di tiè ntìì kpɛ́í, kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ dihɛì bɑ́ɑ́ pɔntɛ n nɛ́ níí di potɛ́ kɛ̀ di nɛ́ dɔkɛ dɔɔ̀ mɛyɛi, nkɛ̀ dɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ dɛ̀ do dòmmɛ̀.
8Di nni m bɑɑ tũnkɛ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie, n kéróomu kɛ bo di bekɛ́nɛ̀. N tɑ̃ɑ̃tɛ́mu kɛ bo tíí nyɛbotɛ̀, kɛ́wɛ̃nnɛ́ yɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔ, kɛ̀ m miɛkɛɛ bɛ̀ cɔ̀útɛ́ kɛ̀ m miɛkɛ kó kuyiìnkù kumɔu bɛ̀ do. Dɛ̀ n yonkɛmu di n yetɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í kɛ̀ n yóó cɔ́u nkutenkù kumɔu mmuhɑ̃ɑ̃́.
9Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Dɛ mɔ̀nnì bo tuɔkɛ dìì yiè m bo ceetɛ yɛbotɛ̀, kɛ́wénkùnnɛ bɛ nɔ̀ kɛ̀ bɛ̀ nni mbɑ́ɑ́, nkɛ pĩ́ n tɔ̃mmú nɛ̀ mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛ̀mɑ́ɑ̀.
10Dɛ mɔ̀nnì n nìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ cìɛ́tɛ́ bɛ̀ bo ítɛ́ní Etiopii, kɛ́kɔtɛní m borɛ̀ kɛ́ m bɑ́ntɛ̀ kɛ́ m pɑ̃mmú yɛpɑ̃rɛ̀.
11Dɛ kó diyiè, díndi n kɔbɛ, ifɛi tɛ̃́nkɛ í yó ndi bonɛ̀ mɛyɛi ndi n dɔ̀ɔ̀ mɛ̀. Dɛ yiè n yóó dɛitɛmu sipɔɔ yɛmbɛ̀ di cuokɛ̀. Dɛ mɔ̀nnì sifeí yɛmbɛ̀ í yó nkpɑɑ́, ditɑ̃sɑ̀ɑ̀rì n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bo dìì ĩ́nkɛ̀.
12Dɛ yiè n yóó súɔ́ mbɛ̀ɛ̀ í mɔkɛ bɛ̀mbɛ sifeí, nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kɛ̃́kùnnɛ bɛmɑ́ɑ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ wɑmmú disɔ̀rì m borɛ̀.
13Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ɛ̀ bo nkpɑɑ́ dɛ yiè, bɛ̀ tɛ̃́nkɛ í yó ndɔɔ̀ri mɛyɛi, bɛ̀ tɛ̃́nkɛ í yó nnɑ́ɑ́ nsiyɑ́ɑ̀bìsí, bɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ ncií mbɛtɔbɛ̀, dɛ mɔ̀nnì bɛ̀ bo nyo nkɛ dɔu, òmɔù bɑ́ mbɛ̀ kɔɔ́nnɛ̀.
14Díndi Sedisɑdɛmmu kɔbɛ ndiènnɛ̀ diwɛ̀ì, nyíúnɛ̀, nyɑ̃nkunɛ̀, ndɑúnɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu.
15Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tɛ̃́nkɛ í yóó di potɛ́, n kɛìmmu di dootitɔbɛ̀, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ kpɑ̀ɑ̀tì, m bomu di cuokɛ̀, di tɛ̃́nkɛ bɑ́ nyĩɛ̃̀kù dɛ̀mɑrɛ̀.
16Dɛ yiè bɛ̀ bo nnɑ́ɑ́ nSedisɑdɛmmu kɔbɛ kɛ tú: Di bɑ́ nyĩɛ̃̀kù, di kɔ̃̀ntì bɑ́ɑ́ yɑ̃rikɛ.
17Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie ndíndi Isidɑyɛɛribɛ di tũ nkù, m bomu di cuokɛ̀ n tú okpɑ̀rìnuɔnti nwe kɛ di dɛɛrí, diwɛ̀ì diì m bonɛ̀ díndi kɛ̀ n yɑ̃̀nku, n di dɔ́mu kɛ di kpénkùnko, kɛ yɑ̃nku kɛ íú di kpɛ́í, kɛ̀ dɛ̀ n dò dibɑnni.
18N yóó kɛìmmu mɛyɛi ndi ĩ́nkɛ̀, ifɛi tɛ̃́nkɛ í yó ndi bo.

19Dɛ mɔ̀nnì m bo kuɔ bɛ̀ɛ̀ do di fɛ̃́ũnko, kɛ́dɛɛtɛ́ díndi bɛ̀ kɔ̀utɛ bɛ̀, kɛ dí tíí díndi bɛ̀ do bɛ̀ti bɛ̀, kɛ̀ di cíɛ́tɛ́ tipíìtì timɔu, kɛ́wɛ̃tɛ kɛ dí duɔ́ ndiyetìdiɛrì nɛ̀ disɑ̃nni, titentì timɔu tìì do di diinko ifɛi ti ììkɛ̀.
20M bo wɛ̃tɛ kɛ di tíí ndìì mɔ̀nnì míì yó ndi ni, kɛ́wɛ̃tɛ kɛ di duɔ́ ndiyetìdiɛrì nɛ̀ disɑ̃nni, titentì timɔu ììkɛ̀. N yóó wɛ̃tɛ kɛ di cónnɛ́mu di kó difɔ̃̀tìrì, kɛ̀ di dɛ̀ yɑ̀ nɛ̀ di nuɔ, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i!