Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Sofoni

Sofoni 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Sofoni tɔmɑ sɩ: Fɛɛlɛfɛɩ nyǝ́mɑ mɛ. Ɩ́ kpɑ mǝ tɩ nɑ ɩ́ mɑɣɑsɩ mǝ tɑɑ.
2Pǝ tɑɑ yɑsɩ-mɛ ɩsɩɩ nyɩɩtʋ kɛ kʋyɑkʋ kʋlʋmʋɣʋ tɑɑ, nɑ pǝ́cɔ́ pɩɩ tɑkɩ kʋyɑkʋ ŋku Tɑcɑɑ kɑ́ mʋ-mɛ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́ sɔsɔɔnɑ tɔ.
3Tɛtʋ tɑɑ tǝpɑsǝlɑɑ mɛ mpɑ ɩ́ tɔkǝɣɩ Ɩsɔ kiiŋ kɛ teu tɔ. Ɩ́ kɛɛsǝnɑ Tɑcɑɑ tɔɔ. Ɩ́ tɔkɩ mǝ tǝpɑsʋɣʋ nɑ ɩ́ tǝŋǝɣɩ tɑmpɑnɑ. Ntɑnyɩ pɩɩ kenti mǝ tɔɔ kɛ́ Ɩsɔ pɑ́ɑ́nɑ́ kʋyɑkʋ wule.
4Kɑsɑ ɩcɑtɛ kɑ́ pǝsɩ wʋlɑɣɑ tɛtʋ. Asǝkɑlɔŋ nyǝntɛ kɑ́ yɔkɩ. Pɑɑ tɔɣɔnɩ Asǝtɔtɩ yǝlɑɑ kɛ ilim tɑɑ. Pɑɑ lǝsɩ Ɩkoloŋ nyǝ́mɑ.
5Kǝlɛtɩ nyǝ́mɑ mɛ mpɑ ɩ́ kɔmɑ teŋku nɔɣɔ tɔ, mpusi wɛ mǝ tɔɔ kɛ́. Tɑcɑɑ sɩ: Mɑɑ kpiisi Filiisi nyǝ́mɑ nɑ pɑ tɛtʋ tǝnɑ.
6Mǝ tɛtʋ kɛ teŋku nɔɣɔ tǝnɑ kɑ́ pǝsɩ tɔlɑ tǝtɔɣɔlɛ. Tiikilɑɑ kɑ́ tɔŋ tǝ tɑɑ, nɑ pɑ́ lɑ pɑ heeŋ tǝtǝkǝlɛ.
7Yutɑ yǝlɑɑ kʋkɑɑsɑɑ kɑ́ tɔɣɔnɑ hɔɣɔlʋɣʋ ŋkʋ. Tǝnɑɣɑ ɩ́ kɑ́ tiikiɣi mǝ kɑlǝkǝŋ, ɩlɛnɑ ɩ́ puki Asǝkɑlɔŋ nɑ ɩ́ sʋʋkɩ tɑɑnɑsɩ. Mǝ Ɩsɔ Tɑcɑɑ kɑ́ yoonɑ mǝ nɔɣɔ. Ɩ kɑ́ mǝŋnɑ mǝ yǝlɑɑ mpɑ kolontunɑɑ kɑ kpɑwɑ yomle tɔ.
8Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ sɩ: Mɑ nɩɩwɑ ɩsǝnɑ Mowɑpʋ nyǝ́mɑ nɑ Amoŋ nyǝ́mɑ pɑ woŋɑ mɑ yǝlɑɑ mɛ, nɑ pɑ́ footi-mɛ tɔ. Pɑ tʋʋ-mɛ, pɑ cusɑ mǝ tɛtʋ nɑ kɑlɑmpɑɑnɩ nɑ pɑ́ sɔɔsɩ pɑ nyǝntʋ tɔɔ.
9Pǝ tǝnɑ pǝ tʋ Ɩsɔ Tɑcɑɑ mɑ́, mɑ tuuki sɩ ɩsɩɩ mɑ kpiisɑ Mowɑpʋ nɑ Amoŋ pǝ nyǝ́mɑ ɩsɩɩ Sɔtɔm nɑ Kɔmɔɔ. Pɑ tɛtʋ kɑ́ pǝsɩ tɔm tǝhulle nɑ wʋlɑɣɑ tɛtʋ nɑ sɔwɑ tike nyɑlɑ. Mɑ yǝlɑɑ kɑkɑɑsɑɣɑ kɑ́ kɔnnɑ nɑ pɑ́ kuu pɑ wɛnɑʋ, nɑ pɑ́ tɔɣɔ pɑ tɛtʋ.
10Ɩsǝnɑ mɑɑ hɔ pɑ ŋkpɑŋʋɣʋ tɔɣɔlɛ. Mpi tɔ, pɑ kǝlɑ kɑlɑmpɑɑnɩ kɛ́ nɑ pɑ́ tʋʋ Pǝ tǝnɑ pǝ tʋ mɑ́, mɑ yǝlɑɑ.
11Tɑcɑɑ mɑ́, mɑɑ nyǝŋsɩ pɑ ɩsɛ kɛ teu kɛ tǝnɑɣɑ. Mɑɑ wɑkǝlɩ ɑntulinyɑ tǝnɑ tɑɑ tɩɩŋ. Ɩlɛ piitimnɑɑ tǝnɑ kɑ́ sɛɛ-m pɑ tɛtʋ tɑɑ. Hɑlǝnɑ pǝ kpɛnnɑ hɑtǝlɑɣɑ nyǝ́mɑ tǝnɑ.
12Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ sɩ: Mɑɑ kʋ Ɩtiyopii nyǝ́mɑ mɛ mǝ tǝnɑɣɑ yoou tɑɑ.
13Mɑɑ tʋ ilim ntɔɣɔŋ tɔɔ hɔɣɔlʋɣʋ Asilii nyǝ́mɑ kɛ niŋ. Mɑɑ wɑkǝlɩ-kʋ nɑ Ninifi ɩcɑtɛ sɔsɔɔlɛ pǝsɩ ncɑɑlɛ nɑ wʋlɑɣɑ tɛtʋ.
14Kɑlǝkǝŋ kɑ́ hǝntǝɣǝnɑ ɩcɑtɛ lonte tɑɑ, nɑ tɑɑlɛ wontu kɛ wɑɑnɩ wɑɑnɩ. Kpiisiŋ nɑ ɑluɣucɑnɑ kɑ́ cɑɣɑ ɑkelenɑɑ ncɑɑ tɑɑ. Pɑɑ pɛlɩ kutuluŋ tɑɑ kpeŋkpelɑsɩ kʋpɑŋsɩ, nɑ sɩ sɔɣɔtɩ nɔnɔɣɔ. Kɑtǝkɑtǝŋ kɑ́ wiiki ncɑɑ pǝtolee tɔɔ.
15Ɩsǝnɑ ɩcɑtɛ ńtɛ́ tɩɩ tɛnɑ tɔɣɔlɛ. Pɑɑ nɑ tǝ yǝlɑɑ nyǝnɑɣɑ-tɛɣɛ sɔsɔɔlɛ, nte tǝ fɛɩnɑ sɑɑlɑ tɔ. Tɩɩ pǝsɩ ncɑɑlɛ nɑ pǝ́ yelinɑ tɑɑlɛ wontu. Ɩlɛnɑ tɛɛlɑɑ tǝnɑ kpɛɛtǝɣɩ nyɔɔŋ nɑ pɑ́ sɔ́ɔ́lǝ́ɣɩ́-tɛ.