Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Sofoni

Sofoni 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gbalon na taan xa, naxan findixi taa murutɛxi xɔsixin na, ɲaxankata tiine dɛnaxan yi.
2Mɛn kaane mi ndende xui ramɛma, e mi e tuli matima maxadi xuine ra, e mi laxi Alatala ra, e mi e masoma e Ala ra.
3E kuntigine luxi nɛn alo yata xaɲɛne. E kitisane luxi nɛn alo kankon naxanye suben suxun ɲinbanna ra, e mi sese ramara xɔtɔnna xa.
4E nabine xurutare, e muxune yanfanten. E saraxaraline se sariɲanxine raxɔsima, e sariyan kalama.
5Anu, Alatala dɔxi taani nɛn alogo a xa a tinxinyaan mayita. A kiti kɛndɛn sama lɔxɔ yo lɔxɔ waxatin birin. Koni fe ɲaxi rabane mi yagima mumɛ.
6N bata siyane raxɔri n yi e taa makantanxine kala. N yi e taane nun e kirane findi yire rabeɲinxine ra. Muxe mi fa dɔxɔma e taane yi, muxe mi danguma e kirane xɔn.
7N na a fala nɛn mɛn kaane xa, n naxa, “Xa ɛ yi gaxu n yɛɛ ra nun, xa ɛ yi tin n ma maxadi xuiin na nun, n mi yi ɛ dɔxɔden kalama nun. N nɛma ɛ fe ɲaxine saranma ɛ ra, ɛ tan mɔn ɛ mafurama fe ɲaxi rabadeni ɛ feene birin yi.”
8Alatalaa falan ni ito ra, a naxa, “Ɛ waxatin mamɛ, n fama ɛ suxudeni yɛngɛni waxatin naxan yi. Bayo, n bata a ragidi, n xa siyane nun yamanane birin malan, n yi n ma xɔlɔ gbeen nagodo e xili ma. Bayo n ma xɔlɔ gbeen bɔxɔn birin halagima nɛn alo tɛɛna.”
9Nayi, n fala sariɲanxine rasoma nɛn yamanan muxune dɛ, alogo e xa Alatala maxandi a xinla ra. E birin yi a batu e bode xɔn.
10Naxanye n batuma, naxanye raxuyaxi ayi bɔxɔn xun xɔn, ne sa fama nɛn saraxane ra n xa sa keli Kusi yamanan baane kidi ma.
11Na lɔxɔni, ɛ mi fa yagima ɛ kɛwanle fe ra, ɛ n yulubin naxanye tongo bayo, n wasodene birin bama nɛn ɛ yɛ na lɔxɔni. Ɛ yi ba ɛ yɛtɛ yigboɛ n ma geya sariɲanxin fari.
12N muxu diɲaxine nun yiigelitɔne luma nɛn ɛ yɛ, naxanye e yigi sama Alatala yi.
13Isirayila muxu dɔnxɛne mi fa tinxintareyaan nabama sɔnɔn. E mi wule falama. E mi yanfa falane tima. E na e yigiyaden li waxatin naxan yi muxu yo mi e yigbɛtɛnɲɛ mɛnni.
14Siyon kaane, ɛ ɲaxan! Isirayila kaane, ɛ gbelegbele sɛwani! Yerusalɛn kaane, ɛ sɛwa ɛ bɔɲɛn ma feu!
15Alatala bata kitin masiga ɛ ra, a yi ɛ yaxune ragi ɛ bun. Alatala, Isirayila mangana ɛ xɔn. Ɛ mi fa gaxuma gbalo fe yo yɛɛ ra.
16Muxune a falama nɛn Yerusalɛn kaane xa na lɔxɔni, e naxa, “Siyon kaane, ɛ nama gaxu! Siyon kaane, ɛ nama tagan!
17Alatala, ɛ Ala ɛ xɔn, naxan ɛ rakisima a sɛnbɛ gbeeni. A sɛwama nɛn ɛ fe ra han! A i madɛndɛnma nɛn a xanuntenyani, a sɔnxɔ sɛwani ɛ fe ra.
18N sali lɔxɔn ɲaxankatane bama nɛn ɛ ma, naxanye bata yi findi goronna nun yagin na ɛ ma.

19Na waxatini, naxanye birin ɛ ɲaxankata, n kelima nɛn ne xili ma. Naxanye ɲaxankataxi, n yi ne rakisi. Naxanye yi raxuyaxi ayi, n yi ne malan. N yi tantunna nun xinla fi e ma yirene birin yi, e yagin sɔtɔ dɛnaxanye yi.”
20Alatala naxa, “Na lɔxɔni, n mɔn fama nɛn ɛ ra ɛ konni, n yi ɛ malan. Bayo n na ɛ findima nɛn xili kanne nun binye muxune ra bɔxɔn muxune birin yɛ, n na fa ɛ muxune ra ɛ yɛtagi waxatin naxan yi naxanye yi suxi yɛngɛni.”