Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Annabi Sofoni

Annabi Sofoni 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1«Ɲaxankatɛ na i bɛ, taa matandila sɛniyɛntare, naxan luma mixi tɔɔrɔ ra.
2A mu n xui suxuma, a mu n ma marasi rabatuma, a mu a xaxili tima Alatala ra, a mu makɔrɛxi a Marigi Ala ra.
3A xa kuntigie luma nɛ alɔ yɛtɛ naxee e xui raminima ɲama tagi, a xa kiitisamae luxi alɔ wulai bare naxee sube donma keren na.
4A xa namiɲɔnmɛe findixi yɛtɛ igboee nun yanfantee nan na, a xa sɛrɛxɛdubɛe bara fe sɛniyɛnxie nɔxɔ, a bara Ala xa sɛriyɛ matandi.
5Kɔnɔ Ala nan tinxin na mixie ya ma. A mu mixi madaxuma, lɔxɔ yo lɔxɔ a xa nɔndi yanbama. A tan mu lanlanteya kanama, kɔnɔ tinxintare mu yaagi kolon.»
6«N bara sie ɲaxankata, n bara e xa yire makantaxie rabira, n bara e xa kirae kana. Mixi yo mu na e xa taae kui sɔnɔn, e birin xun nakanaxi.
7N nu bara a fala e bɛ, ‹Xa wo gaaxu n ya ra, xa wo n ma marasi suxu, wo xun mu rakanama.› Kɔnɔ e gbata fe ɲaaxi rabade. Na nan a toxi n bara e ɲaxankata.
8Alatala xa masenyi nan ya: Wo xa mamɛ ti, lɔxɔɛ fama a lide n ma natɛ kamalima tɛmui naxɛ. N bara a fala wo bɛ, na lɔxɔɛ n sie ɲaxankatama nɛ n ma xɔnɛ ɲaaxi ra, duniɲa birin xa kana.»
9«N fama sie rasɛniyɛnde, alako e xa Alatala xili fala, e birin xa a rabatu lanyi kui.
10Kelife yire makuye dangife Kusi xuree ra, n batulae fama nɛ sɛrɛxɛe ra n bɛ.
11Na lɔxɔɛ wo mu yaagima sɔnɔn wo xa fe rabaxie ra, wo fe ɲaaxi naxee rabaxi n na, barima n yɛtɛ igboee bama nɛ wo ya ma, alako yɛtɛ igboɲa xa ɲɔn n ma geya sɛniyɛnxi yire.
12N tɔɔrɔmixie nun mixi magoroxie luma nɛ wo ya ma, naxee xaxili tima Alatala ra.
13Isirayila dɔnxɔɛ mu fe ɲaaxi rabama sɔnɔn, e mu wule falama, e mu mixi madaxuma. E luma nɛ e malabu ra bɔɲɛsa kui, mixi yo mu e tɔɔrɔma sɔnɔn.»
14Siyon mixie, wo xa Ala matɔxɔ. Isirayila, wo xa sɛɛwa. Darisalamu, wo xa ɲɛlɛxin wo bɔɲɛ birin na.
15Alatala xa xɔnɛ bara gbilen wo fɔxɔ ra, a bara wo yaxuie ragbilen e xɔnyi. Isirayila Mangɛ Alatala bara lu wo tagi. Wo naxa gaaxu, wo mu tɔɔrɔma sɔnɔn.
16Na lɔxɔɛ a a falama nɛ Darisalamu bɛ, «Siyon mixie, wo naxa gaaxu, limaniya naxa ba wo yi ra.»
17Wo Marigi Alatala wo Rakisima na wo ya ma. A sɛɛwama nɛ wo xa fe ra, a wo madundu a xa xanunteya ra, a ɲɛlɛxin wo ra a xui itexi ra.
18Alatala naxɛ, «N sunnunyi bama nɛ wo xa salie kui, n wo ba wo xa yaagi xɔrɔxɔɛ kui.

19Na lɔxɔɛ n wo yaxuie ɲaxankatama nɛ, n tɔɔrɔmixie rakisi, n mixi kerixie ragbilen e xɔnyi. N e xa yaagi ɲɔxɔma nɛ matɔxɔɛ nun binyɛ ra yire birin.
20Na lɔxɔɛ n wo ragbilenma nɛ wo xɔnyi. N wo malanma nɛ alako wo xa matɔxɔɛ nun binyɛ sɔtɔ, duniɲa ɲamanɛ birin kui. N wo ragbilenma nɛ, wo fa na tode. Alatala xa masenyi nan na ki.»