Text copied!
CopyCompare
A BUK TABU A MAULANA KUNUBU ma A KALAMANA KUNUBU - Sepania

Sepania 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na kaina ta ra pia na pal nina i varpiam ma i kerek, a tena ki vartaun!
2Pa i torom ta ra tinata, pa i kapupi ra varpit; pa i nurnur tai ra Luluai, pa i kakari maravai tadav kana God.
3Kana umana lualua dia da ra umana leon ba dia kukula livuan tana; kana umana tena varkurai dia da ra umana leing na pap ba dia rovoi ta ra ravian; pa dia en valili ta magit ba na ki upi ra malana.
4Kana umana propet a umana tutana vakuku, ma ra umana tena vartuam; kana umana tena tinabar dia tar papait vakuku ma ra magit i gomgom, dia tar vakaina ra tinata na varkurai.
5A Luluai ba i ki livuan tana i takodo; pa na pait ra magit i gegagege; ta ra malamalana par i vaarike kana takodo na varkurai, pa i pak; ma ga ra tutana ba pa i takodo ra nuknukina pa i nunure ra niruva.
6Iau tar li vue ra umana vuna tarai, kadia lavur dekdek na bur na pal dia lingling; iau tar vakaina kadia lavur nga, ma pa ta na i vanavana tana; di tar re vue kadia lavur pia na pal, pa ta tutana mulai ba i ki valili, ma pa ta tarai mulai ta diat.
7Iau ga biti dari: A, dovot una ru iau, una kapupi ra varpit, ma pa ta magit ba iau ga kure tar ia na panie kan u; ma ga dia ga tut ta ra malana ikilik, ma dia ga vakaina ka kadia lavur mangamangana.
8Kari avat a ki pa iau, ra Luluai i biti, tuk tar ta ra bung ba iau tut upi ra varkurai; tago kaugu varkurai ba ina vaki guve ra lavur vuna tarai, ba ina ben varurue ra lavur vuna gunan, upi ina lolonge taun diat ma kaugu kankan, maia pa, kaugu kulot par, a karangapuna; tago ra rakarakan a gunagunan na imur ta ra iap ai kaugu niongor.
9Tago ta nam ra bung ina pukue vagomgom ra tinata kai ra tarai upi diat par diat a lotu tadav ra Luluai, ma diat a toratorom tana ma ra kopono nuknuk i diat.
10Maro ta ra papar maro ta ra tava alir Etiopia kaugu umana tena lotu, maia, ra bul vavina, natu i diat di ga korot varbaiane diat, diat a kap ra vartabar piragu.
11Ta nam ra bung pa una ruva ure kaum lavur mangamangana nina ba u ga piam vue iau me; tago ta nam ra bung ina tak vue kan u diat dia gugu mat ure kaum ngala na kini; ma pa una papait na luluai mulai ta kaugu luana i gomgom.
12Ma ina kure valili ta umana tarai livuan tam, ra umana biaui ma ra umana luveana, ma nam diat diat a nurnur ta ra iang i ra Luluai.
13Ra ibaiba ta ra tarai Israel pa na pait ra kaina mangamangana, ma pa na tatike ra vaongo, ma ra karamea i diat pa na varvartuam; tago diat a ian ma diat a va, ma pa ta na na vaburut diat.
14Natu i Sion, a vavina, una kakailai; Israel, una ngenge; una gugu ma una ga muka, natu i Ierusalem, a vavina.
15A Luluai i tar tak vue ra umana varkurai piram, i tar okole vue kaum ebar; ra king Israel, ra Luluai iat, i kiki livuan tam; ma pa ta kaina magit na tadav mule u.
16Ta nam ra bung da biti tai Ierusalem dari: Koko una burut; u Sion, koko ra ura limam dir a malmalu.
17A Luluai kaum God i ki livuan tam, a tena niongor ba na maravut u ma na valaun u; na gugu mat i tam, na vakalamane kana varmari piram, na kakailai na gugu ure u.
18Ina varurue diat dia ki na tabun ure ra ngala na kivung na lotu, diat ava ga varagur ma diat, nina kana kinakap i ga da ra magit na vavirvir pire diat.

19Ea, ta nam ra e ina kure diat par dia vakadik u; ma ina valaun nam i pa dukai, ma ina ben vatalil nina di ga korot vue; ma ina maravut diat ba di ga vul diat ta ra rakarakan a gunagunan par, upi da pite pa diat ma ra iang i diat na rararang.
20Ta nam ra e ina agur pa avat, ma ta nam ra e ina varurue avat, tago ina vangala ra iang i vavat pire ra tarai ta ra rakarakan a gunagunan, ma diat a pite pa avat ba iau ben vatalil avat kan kavava kini na vilavilau ta ra luaina mata i vavat, ra Luluai i biti.