Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Sofoni

Sofoni 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yontu tǝnɛɣɛ pɑ yoonɑ sɑŋkʋ nɑ tǝ wɛ yonyoolɑɑ nyʋɣʋ tʋ yontunɑɑ tɑɑ. Yutɑ wulɑʋ Sosiyɑsɩ wei ɩ kɛ́ Amoŋ pǝyɑlʋ tɔ. Ɩ pɔɔlɛ tɑɑ kɛ́ Tɑcɑɑ yɔɣɔtǝnɑ Sofoni. Ɩsekiyɑsɩ lʋlǝnɑ Amɑliyɑ nɑ Amɑliyɑ nɑ́ɑ́ lʋlɩ Ketɑliyɑ, nɑ Ketɑliyɑ nɑ́ɑ́ lʋlɩ Kusi, nɑ Kusi nɑ́ɑ́ lʋlɩ Sofoni. Tɔm nti Ɩsɔ heelɑ-ɩ tɔɣɔlɛ sɩ:
2Mɑɑ kʋ tɛtʋ tɔɔ weesuɣu nyǝm tǝnɑ.
3Pǝ kpɑɣɑʋ yǝlɑɑ, nɑ sumɑsɩ, nɑ tiinɑ, nɑ wontu tǝnɑ tɔ. Mɑɑ wɑkǝlɩ ɑsɑɣɑɑ nɑ pɑ kpɑɩ tǝmɑ. Pǝ kɑɑ kɑɑsɩ nɔɣɔlʋ.
4Mɑɑ hɔ Yutɑ nɑ Yosɑlɛm pǝ yǝlɑɑ ŋkpɑŋŋ. Mɑɑ kpiisi tʋɣʋ Pɑɑlɩ nɑ kʋ kɔtǝlɑɑ tǝnɑ.
5Mɑɑ kʋ mpɑ pɑ kpɑɑkɩ kutuluŋ tɔɔ kɛ́ ɑhoo tɔ. Pǝ tɛ yǝlɑɑ lɑɑkɩ ɩsɔtʋlʋŋɑsɩ kɛ́ pǝ́cɔ́ pɑ sɛɛkɩ-m. Anɩ pɑ tuukinɑ mɑ hǝtɛ nɑ tʋɣʋ Milikom nyǝntɛ.
6Mɑɑ wɑkǝlɩ mpɑ pɑ hɑɑkɩ-m siɣile tɔ. Mpi tɔ, pɑɑ pɛɛkǝɣɩ-m pǝ́cɔ́ pɑɑ cɑɑkɩ mɑ luɣu nyǝntʋ.
7Ɩ́ su, mɑ hʋʋlɛ kʋyɑkʋ kpɛɣɛtɑɑ. Mɑ tɛmɑ kɔtɑsɩ tɔɣɔnɑɣɑ sɑɑʋ. Mɑ tɑɣɑnɑ mpɑ mɑ yɑɑwɑ tɔ.
8Wʋlɛ ntɛɣɛ mɑɑ hɔ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ nɑ wulɑʋ piyɑ pɑ ŋkpɑŋŋ. Pɑɑ mpɑ pɑ kɛɛkǝnɑ kpɑɩ nyǝ́mɑ tɔ pɑ ŋkpɑŋŋ tɔtɔ.
9Mpɑ pɑ ŋmɑɑkɩ nɔnɔkpete ɩsɩɩ mɑ tɑ nyɩ ɩsɔnɑɑ tɔ. Pǝyele pɑ suuliɣi pɑ tʋɣʋ kutuluŋ, kɛ wɛnɑʋ mpi pɑ ŋmɩɩlǝnɑ yʋlʋkʋlɛ tɔ. Mɑɑ hɔ pɑ ŋkpɑŋŋ.
10Kʋyɑŋkuɣu pɑɑ nɩɩ yoou kɑkiisɑsɩ sɔsɔɔnsɩ kɛ Yosɑlɛm ɩcɑtɛ tɑɑ, kɛ nɔnɔɣɔ ŋkɑ pɑ yɑɑ sɩ tiinɑ nɔnɔɣɔ tɔ kɑ kiŋ. Pɑɑ nɩɩ lɑŋwɑkǝllɛ wulɑ kɛ ɩcɑtɛ hɔɣɔlʋɣʋ kʋfɑlʋɣʋ tɑɑ. Pɑɑ nɩɩ tɔtɔɣɔ ɑcufu sɔsɔ kɛ pulɑsɩ tɔɔ.
11Ɩcɑtɛ pǝtɛɛ nyǝ́mɑ mɛ ɩ́ wii teu. Mpi tɔ, mɑɑ kpiisi tɑɑtǝlɑɑ tǝnɑ.
12Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ mɑɑ kpɑɣɑ fǝtǝlɑ nɑ mɑ́ pɛɛkɩ Yosɑlɛm ɩcɑtɛ tɑɑ. Mɑɑ yoonɑ yǝlɑɑ mpɑ pɑ cɑɣɑnɑ pɑ tɩ ɩsɩɩ sʋlʋm tɑɣɑtʋ kɛ ɑtiŋkpɑ tɑɑ tɔ. Pǝ tɛ yǝlɑɑ tɔŋnɑ sɩ mɑɑ wɑɑsǝɣɩ pʋlʋ. Pɑɑ kʋpɑntʋ pɑɑ ɩsɑɣɑtʋ.
13Pɑɑ lɛɛkɩ pɑ wɛnɑʋ nɑ pɑ́ yɔkɩ pɑ tɛɛsɩ. Pɑɑ ŋmɑ kʋfɑsɩ yɑɑ. Amɑ pɑ kɑɑ sʋʋ sɩ tɑɑ. Pɑɑ sɔ lɛsɛŋ tɩɩŋ. Amɑ pɑ kɑɑ tǝŋ pǝ sʋlʋmɑɣɑ.
14Ḿpʋ́ɣʋ́ Sofoni tɑsɑɑ sɩ: Tɑcɑɑ hʋʋlɛ kʋyɑkʋ sɔsɔɔʋ kpɛɣɛtɑɑ kɛlɛ. Kʋ tɔŋɑ kɔntɛ kɛ lɔŋlɔŋ kɛ́. Ye kʋ tɑlɑɑ, yǝlɑɑ kɑ́ wii nɑ pǝ́ kpɛnnɑ yoolɑɑ tɑɑ yoolɑɑ.
15Mpi tɔ, kʋ kɛ́ pɑ́ɑ́nɑ́ sɔsɔɔnɑ kʋyɑkʋ kɛ́. Yǝlɑɑ lɑŋɑ kɑ́ wɑkǝlɩ tǝtɔɣɔtɔɣɔ kɛ́ pǝ wule ńtɛ́. Pɩɩ yɔkɩ nɑ pǝ yele ncɑɑ. Ɩhunte kɑ́ kpɑ nɑ sǝkpɛtʋɣʋ ɑnɑɑm nyɑlɑ.
16Yoolɑɑ kɑ́ hʋlɩ ɑkɑntɛɛ. Pɑɑ yɑɣɑ yoou kɑkiisɑsɩ. Pɑɑ yoonɑ koloosi ɑcɑlɛɛ nɑ ɑ tǝfeŋle.
17Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ tɔmɑ sɩ: Mɑɑ pɛtɩ yǝlɑɑ kɛ lɑŋwɑkǝllɛ tɑɑ. Ɩ́ kɑ́ tutiɣi kɛ́ ɩsɩɩ yʋlʋmɑɑ. Mpi tɔ, ɩ́ wɑkǝlǝnɑ-m tɔ pǝ tɔɔ. Mǝ cɑlǝm kɑ́ yɑ ɩsɩɩ mʋsʋɣʋ, nɑ mǝ nɑntʋ tɑsɑ ɩsɩɩ hute.
18Mǝ liɣitee yɑɑ mǝ wʋlɑ kɑɑ pǝsɩ nɑ ɩ́ wɑɑsɩ-mɛɣɛ kʋyɑkʋ ŋkʋ kʋ wule. Mɑ pɑ́ɑ́nɑ́ kɔkɔ kɑ nyɑɣɑ tɛtʋ tǝnɑ. Mɑɑ kpiisi tǝ tɑɑ yǝlɑɑ tǝnɑ.