Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Sefanaia

Sefanaia 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yelusaleme moilai bai bagade da hame nabasu wadela:idafa sogebi, amola ilia fi da ilia fidafa dunu ili banenesisa. Yelusaleme da gugunufinisi dagoi ba:mu. Hobeale masunu logo hame ba:mu.
2Ilia da Hina Gode Ea sia: hame nabasu amola Ea dawa:ma:ne se iasu hame lalegagui. Ilia da Hina Gode Ea hou dafawaneyale hame dawa:su, amola E ili fidima:ne hame adole ba:su.
3Yelusaleme eagene hawa: hamosu dunu da laione wa:me gogonomobe defele ba:sa. Ea fofada:su dunu da soge wa:me amo da gasa hahabe manusa: ligisimusa: hame dawa:sa, amo defele uasusa.
4Yuda balofede dunu ilia hou da diahamosu amola hohonosu agoane. Gobele salasu dunu da sema liligi amo wadela:lesisa. Ilila:musu fidima:ne, ilia Gode Ea sema ogobele olelesa.
5Be Hina Gode da amo moilai bai bagade ga:iwane esala. E da moloidafa hou fawane hamosa amola giadofale hamosu hamedafa dawa:. Hahabe huluanedafa, E da moloidafa hou Ea fi dunuma olelesa. Be moloi hame dunu da mae fisili, wadela:i hou hamonana. Amola ilia da amoga hamedafa gogosiasa.
6Hina Gode da amane sia:sa, “Na da fifi asi gala bagohame gugunufinisi dagoi. Na da ilia moilai bai bagade mugululi fasi amola ilia gagoi dobea amola diasu gagagula heda:i amo mugululi fasi dagoi. Moilai bai bagade huluane da ma:bui dagoi. Moilai bai bagade logo huluane da lei dagoi, dunu afae esalebe hame ba:sa.
7Na da amane hamobeba:le, Na fi dunu ilia da Nama nodonanu, Na dawa:ma:ne se iasu lalegagumu amola Na olelesu hamedafa gogolemu, amo Na da dawa:i galu. Be ilia da amo olelesu mae dawa:le, ilia musa: wadela:i hou hedolowane bu hamosu.”
8Hina Gode da amane sia:sa, “Waha oualigima! Na da wa:legadole, fifi asi gala ilima diliwaneya udidimu. Na da amo ilegei dagoi. Na da fifi asi gala huluane ilia Na gasa bagade ougi hou ba:ma:ne gilisimu. Osobo bagade huluane da Na ougi lalu agoane amoga nei dagoi ba:mu.
9Amasea, Na da fifi asi gala dunu huluane ilia hou afadenemu. Amola ilia da ogogosu ‘gode’ ilima sia:ne gadosu yolesili, Nama fawane sia:ne gadomu. Ilia huluane da Na sia: nabawane hamomu.
10Idioubia soge da badiliadafa amola amoga Na fi mogili da afagogoi. Be amoga Na fi dunu afagogoi da udigili iasu Nama gaguli misunu.
11Na fi dunu! Amo esoha, dilia da musa: Nama lelebeba:le, bu hame gogosiamu. Na da nowa dunu da gasa fi amola hidale hamosu amo huluane dilia fi amoga fadegale fasimu. Amasea, dilia da Na sema agologa, Nama bu hamedafa lelemu.
12Na da amogawi, fi amo da asaboi amola bodogi gala hamomu. Ilia Nama Na fidisu lama:ne misunusa: hame higamu.
13Isala:ili fi dunu hame bogoi esalebe da dunu enoma wadela:le hamedafa hamomu. Ilia da ogogosu hamedafa dawa:mu. Ilia da bagade gaguiwane amola gaga:iwane esalumu. Amola ilia da eno dunuma hamedafa beda:mu. Isala:ili dunu! Hahawaneba:le, gesami hea:ma
14Hahawane gesami hea:ma amola wema! Yelusaleme fi dilia! Dilia dogoga ha:giwane nodoma!
15Hina Gode da dilia se iasu dagolesi. E da dilima ha lai dunu huluane sefasi dagoi. Hina Gode, Isala:ili Hina Bagade, E da dili esala. Wali beda:su bai da hame gala.
16Eso da mana amoga ilia da Yelusaleme fi ilima amane sia:mu, “Saione moilai bai bagade fi! Mae beda:ma! Beda:ga lobo mae bodola:le salima!
17Dilia Hina Gode da dili esala. Ea gasa da dilima iba:le, dilia da ha lai dunu ili hasali. Hina Gode da dili hahawane dogolegele ba:mu. E da dilima asigiba:le, gaheabolo esalusu dilima imunu. E da dilima gesami hea:mu, amola dunu da lolo nabe amoga hahawane gala, amo defele E da dilima hahawane ba:mu.”
18Hina Gode da amane sia:sa, “Na da dili wadela:lesimu sia:i amo dagolesi. Na da dilia gogosiasu fadegai dagoi.

19Eso da mana! Amoga Na da dilima banenesisu dunu ilima se imunu. Na da emo gasuga:igi dunu huluane gaga:mu. Amola mugululi asi dunu bu oule misunu. Na da ilia gogosiasu bu sinidigili, osobo bagade dunu huluane da ilima nodone sia:mu.
20Eso da mana! Na da dilia afagogoi dunu bu oule misunu. Na da hamobeba:le, osobo bagade dunu huluane dili dawa:digili nodomu. Dilia da hahawane bagade gaguiwane bu ba:mu.” Hina Gode da sia:i dagoi. Sia: ama dagoi