Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Sofonias

Sofonias 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Pagkaalaot alang sa masinupakon nga siyudad! Mahugawan na ang siyudad nga bangis.
2Wala siya naminaw sa tingog sa Dios, ni midawat sa pagtul-id nga gikan kang Yahweh. Wala siya misalig kang Yahweh ug wala siya midangop sa iyang Dios.
3Ang iyang mga prinsipe nagangulob nga mga liyon diha sa iyang taliwala. Ang iyang mga maghuhukom sama sa mga lobo sa kagabhion nga nagsigig pangisap bisan sa kabuntagon.
4Mga walay batasan ug traydor ang iyang mga propeta. Gipasipad-an sa iyang mga pari kung unsa ang balaan ug nagabuhat usab sa mga butang nga supak sa balaod.
5Matarong si Yahweh diha sa iyang taliwala. Wala siya nagbuhat ug sayop. Matag buntag ginapahimutang niya ang iyang hustisya! Dili kini matago diha sa kahayag, apan wala gihapon maulaw kadtong mga katawhan nga dili matarong.
6Gipukan ko ang mga kanasoran; nangaguba ang ilang mga kota. Giguba ko usab ang ilang mga dalan, busa walay nay moagi kanila. Nangaguba ang ilang mga siyudad aron wala nay tawo nga mopuyo niini.
7Miingon ako, 'Sa pagkatinuod mangahadlok gayod kamo kanako. Dawata ang pagbadlong ug dili kamo puohon gikan sa inyong panimalay pinaagi sa tanan nga buhaton ko kaninyo.' Apan matag buntag gipalabi hinuon nila ang pagbuhat ug daotan.
8Busa paabot kanako—mao kini ang gipamulong ni Yahweh—hangtod sa adlaw nga mobarog ako alang sa mga biktima. Tungod kay nakahukom ako nga usahon ang mga kanasoran, aron tapukon ang mga gingharian, ug ipahamtang kanila ang akong kasuko, ang tanan kong kaligutgot, aron nga pagalamyon ang tanan nga kayutaan pinaagi sa nagdilaab kong kasuko.
9Apan hatagan ko ang akong katawhan ug putli nga mga pulong, mosangpit silang tanan sa ngalan ni Yahweh aron sa pag-alagad kanako nga nanindog, abaga sa abaga.
10Gikan sa unahan sa suba sa Etiopia ang akong magsisimba ug ang nagkatag kong katawhan, magadala ug mga halad ngari kanako.
11Nianang adlawa dili na kamo maulawan sa tanan ninyong binuhatan nga inyong nahimo batok kanako, tungod kay gikan nianang taknaa kuhaon ko gikan kaninyo ang nagsaulog sa inyong garbo, ug tungod niana dili ka na magmagarbuhon sa balaan kong bukid.
12Apan biyaan ko ikaw ingon nga usa ka ubos ug kabos nga katawhan, ug magadangop ka sa ngalan ni Yahweh.
13Ang nahibilin sa Israel dili na gayod magbuhat ug sayop o mosultig bakak, ug wala nay mosultig pagpanlimbong; busa manibsib sila ug unya magapanghigda, ug wala na gayoy makahadlok kanila.”
14Pag-awit, anak nga babaye sa Zion! Pagsinggit, Israel. Pagmaya ug paglipay sa tibuok mong kasingkasing, anak nga babaye sa Jerusalem.
15Gikuha na ni Yahweh ang imong silot; gipahilayo na niya ang imong mga kaaway! Si Yahweh mao ang hari sa Israel taliwala kanimo. Dili na gayod kamo mahadlok sa daotan pag-usab!
16Niana unya nga mga adlaw moingon sila sa Jerusalem, “Ayaw kahadlok, Zion. Ayaw tugoti nga maluya ang imong mga kamot.
17Si Yahweh nga imong Dios anaa kanimo, ang kusgan nga moluwas kanimo. Magasaulog siya diha kanimo uban sa kalipay magmahinamon siya diha kanimo uban sa iyang gugma. Magmalipayon siya diha kanimo ug mosinggit siya sa kalipay,
18sa gitakda nga adlaw sa kasaulogan. Kuhaon ko ang katalagman gikan kanimo; ug dili kana gayod maulawan tungod niini.

19Tan-awa, akong wagtangon ang tanang midaogdaog kanimo. Niana nga takna, luwason ko ang bakol ug tigomon ang sinalikway. Himoon ko silang mapasidunggan, ug wagtangon ko ang ilang kaulawan, himoon ko silang mabantog sa tibuok kalibotan.
20Niana nga takna giyahan ko kamo; niana nga takna tapukon ug usahon ko kamo. Himoon ko ang tanan nga kanasoran sa tibuok kalibotan nga motahod ug magadayeg kaninyo, makita ninyo nga gipasig-uli ko na kamo,” nagaingon si Yahweh.