Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - SEPANAIA

SEPANAIA 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ierusalema, dagedage bona miro hanua, sibona ena taunimanima ia hisihisi henia hanua. Ia ese ena dika davana do ia abia momokani!
2Ia ese Lohiabada ena hereva ia kamonai lasi, bona Lohiabada ena sisiba ta ia abia dae lasi. Ena taunimanima ese Lohiabada idia abidadama henia lasi, iena durua totona idia noia lasi.
3Ierusalema ena lohia taudia be idia boiboi noho, laiona idia boiboi bamona. Ierusalema ena kota biagudia be uda sisiadia bamona, vamu ibounai idia ania ore haraga, sisina idia rakatania lasi.
4Ierusalema ena peroveta taudia, be mai hekokoroku danu edia gaukara idia karaia kava. Idia edia peroveta hereva be koikoi sibona. Ierusalema ena hahelagaia taudia ese, helaga gabuna idia hamiroa, bona idia ese Dirava ena taravatu idia kamonai henia lasi.
5To Ierusalema lalonai Lohiabada ese ia kara maoromaoro noho. Kara kerere ta be ia ese ia karaia lasi. Daba ibounai, doko lasi, ia ese iena bese taudia dekenai, iena kara maoromaoro ia hedinaraia noho. To kara dika taudia ese kerere idia karaia noho, mai edia hemarai sisina lasi.
6Lohiabada ia gwau, “Lau ese bese idauidau lau hadikaia ore vadaeni. Edia magu bona kohoro lau veridia diho vadaeni. Edia ariara be anina lasi gabudia idia lao vadaeni. Tau ta idia lalonai be lasi. Edia hanua ibounai be lau hadikaia ore vadaeni. Tau ta be idia lalonai ia noho lasi, lasi momokani.
7Unai bamona lau karaia dainai sibona lau gwau, ‘Egu bese taudia ese lau do idia gari henia, bona idia ese egu sisiba do idia abia dae.’ Unai neganai edia noho gabuna do lau hadikaia ore lasi, bona egu matakani be idia edia latanai do idia mai lasi. To idia ese edia kara dikadia ma idia karaia lou noho.”
8Unai dainai Lohiabada ia gwau, “Lau totona do umui naria noho. Do lau toreisi, bona bese idauidau do lau samania dinana do umui naria. Badina dina ta lau ese bese idauidau do lau gogoa hebou, bona basileia ibounai do lau haboua, egu badu be idia edia latanai do lau bubua totona, egu badu mai ena siahu ibounai. Badina be egu mama ena badu, ena lahi dekena amo, lau ese tanobada ena kahana ibounai do lau gabua ore.
9“Io, unai neganai bese idauidau edia udu bibinadia do lau hagoevaia, vadaeni mai hereva namona danu, idia ibounai ese lau Lohiabada egu ladana dekenai do idia guriguri. Bona idia ibounai ese lau do idia kamonai henia, mai edia lalona tamona danu.
10Etiopia Sinavai edia unai kahana dekena amo, ia lao bona gabu daudaudia mirigini kahana dekenai, idia ese harihari gaudia lau Lohiabada dekenai do idia mailaia.
11“Unai dina dekenai, egu bese taudia e, umui emui kara dikadia, lau dekenai umui karaia vadaeni gaudia, be idia dainai do umui hemarai lasi. Badina be unai neganai umui emui huanai dekena amo, hekokoroku bona dagedage taudia ibounai do lau kokia ore. Bona umui be do umui hekokoroku lou lasi, egu ororo helagana latanai.
12Badina be lau ese emui lalonai idia noho manau taudia, bona hekokoroku lasi taudia do lau rakatania, idia be umui emui huanai do idia noho. Idia ese lau Lohiabada idia abidadama henia noho.
13Vadaeni unai do mauri noho Israela taudia ese, kara dika ta do idia karaia lasi. Hereva koikoi ta do idia gwauraia lasi, bona kara koikoi do idia karaia lasi. Noho namo do idia davaria, bona do idia mahuta namonamo. Idia ese tau ta dekenai do idia gari henia lasi.”
14Siona taudia e, mai moale bada danu ane do umui abia. Israela taudia e, do umui boiboi. Ierusalema taudia e, mai emui kudoudia ibounai do umui moale!
15Lohiabada ese emui matakani ia haorea vadaeni. Ia ese umui idia hadikaia gwauraia taudia ia negedia lao vadaeni. Lohiabada, Israela ena King, be umui dekenai ia noho. Gau ta do umui gari henia lou lasi.
16Unai dina ia ginidae neganai, Ierusalema dekenai do idia gwau, “Siona taudia e, do umui gari lasi. Emui imadia do umui ha-aukaia, do umui manoka lasi.
17Lohiabada, emui Dirava be umui dekenai ia noho, bona iena siahu ese kwalimu umui dekenai ia henia noho. Lohiabada ese umui do ia moalelaia bada, bona iena lalokau dekena amo, mauri matamata umui dekenai do ia henia. Umui totona Dirava do ia moale, mai ena ane abia danu, guriguri dina badana dekenai idia karaia bamona.”
18Lohiabada ia gwau, “Lau ese dika bada dinana ena gari, be umui dekena amo do lau haorea. Emui hemarai danu do lau kokia ore.

19Unai dina ia ginidae neganai, lau ese umui idia dagedage henia noho taudia ibounai, edia davana do lau henia. Aena dika taudia do lau hamauria, bona gabu daudau dekenai idia noho hesiai mai guia danu taudia, be do lau haboua, bona edia gabu korikori dekenai do lau mailaidia lou. Edia hemarai be hanamoa dekenai do lau halaoa, bona tanobada taudia ibounai ese idia do idia hanamoa.
20Unai dina ia mai noho! Lau ese gabu idauidau dekenai, bese idauidau edia huanai umui noho taudia, do lau mailaia lou, emui gabu korikori dekenai. Emui ladana do lau hanamoa bona habadaia, tanobada kahana ibounai dekenai, bona emui noho namo ma do lau havaraia lou. Lau inai Lohiabada lau hereva vadaeni.”