Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Sefanaia

Sefanaia 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yupela manmeri bilong dispela kantri, yupela i no save sem liklik long ol pasin nogut bilong yupela. Yupela i mas tingting gut na sem long dispela pasin.
2Nogut God i kamapim belhat bilong en na wantu bai yupela i bagarap olsem ol plaua i drai. Nogut belhat bilong Bikpela i kamap na kukim yupela olsem paia.
3Yupela ol manmeri i no save bikhet na sakim tok bilong Bikpela, yupela i mas i kam long em. Yupela i mas daunim yupela yet na mekim pasin i stret. Sapos yupela i mekim olsem, orait taim Bikpela i belhat na bekim pe nogut long ol manmeri, yupela bai i no inap bagarap.
4Taim Bikpela i bagarapim kantri Filistia, bai i no gat wanpela man i stap long taun Gasa. Na taun Askelon tu bai i no gat man. Ol birua bai i rausim ol pipel bilong taun Asdot insait long wanpela de tasol, na bai ol i rausim ol pipel bilong taun Ekron tu.
5Yupela ol Filistia i stap long nambis, yupela bai i bagarap. Bikpela i kotim yupela pinis. Na bai em i bagarapim yupela na i no gat wanpela man i stap.
6Hap graun bilong yupela i stap arere long solwara, em bai i kamap ples kunai nating. Na ol wasman bilong sipsip bai i wokim ol liklik haus na banis bilong sipsip long dispela hap.
7Na ol liklik lain Juda i no bagarap na i stap yet, ol bai i kisim graun bilong yupela. Na ol sipsip bilong ol bai i kaikai long dispela hap na bai ol Juda i slip long ol haus bilong taun Askelon. Na God, Bikpela bilong ol Juda, em bai i stap wantaim ol na em bai i mekim ol i sindaun gut long kantri bilong ol gen.
8Bikpela I Gat Olgeta Strong i tok olsem, “Mi harim pinis ol pipel bilong kantri Moap na kantri Amon i tok bilas na tok nogut long ol manmeri bilong mi. Na ol i bikmaus na tok bai ol i kisim graun bilong ol.
9Mi God bilong Israel, mi tok tru tumas, ol Moap na ol Amon bai i bagarap olsem taun Sodom na Gomora i bin bagarap. Na bai salat tasol i kamap na i karamapim graun bilong ol. Na bai ol hul bilong kisim sol i kamap na bai dispela ples i bagarap na i stap olsem tasol. Ol lain bilong mi i stap yet, ol bai i pait long ol na pulim ol samting bilong ol na kisim graun bilong ol.”
10Olsem tasol bai God i mekim save long ol Moap na ol Amon. Long wanem ol i save hambak na bikhet tumas, na ol i save tok nogut long ol manmeri bilong Bikpela I Gat Olgeta Strong.
11Bikpela bai i mekim ol i pret nogut tru. Bai em i mekim ol giaman god bilong olgeta kantri i kamap samting nating. Na bai olgeta manmeri i stap long kantri bilong ol yet na i lotu long Bikpela.
12Yupela ol manmeri bilong kantri Sudan, Bikpela bai i kilim yupela i dai long pait.
13Na long strong bilong em yet Bikpela bai i bagarapim ol manmeri bilong Asiria, em dispela kantri i stap long hap not. Na em bai i bagarapim Ninive, biktaun bilong ol, na dispela taun bai i kamap ples drai nating na bai i no gat man i stap long en.
14Ol bulmakau na sipsip na meme na wel abus tasol bai i kam slip long en. Olgeta haus bai i bagarap i stap, long wanem, ol birua bai i rausim ol plang sida i stap long ol haus na tromoi ol i go nabaut. Na ol pisin bilong nait bai i stap long ol dispela haus, na bai ol i sindaun long ol windo na singaut.
15Ol Ninive i save ting ol i gat bikpela strong na ol bai i no inap kisim bagarap, olsem na ol i amamas. Na ol i ting taun bilong ol i namba wan taun bilong olgeta kantri. Tasol nogat tru. Bai ol dispela samting nogut i kamap long Ninive. Na bai ples i bagarap i stap olsem, na em bai i kamap ples bilong ol wel abus tasol. Na olgeta man i wokabaut i go klostu long en, ol bai i pret nogut na surik.