Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Zephaniah

Zephaniah 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Goodou go di golohenua nadau langaadia ai, huli mai gi muli gi godou hagabaubau humalia,
2i mua godou hagabagi gi daha be di lau laagau ne ili go di madangi, i mua di hagawelewele a Dimaadua ma ga hanadu gi goodou, i mua di laangi e gila ai dono hagawelewele.
3Huli gi Dimaadua, goodou huogodoo go nia daangada humalia o tenua, ala e daudali ana haganoho. Heia nia mee e donu, manawa hila gi lala i mua Dimaadua. Holongo goodou ga hagalee kae di haga huaidu i di laangi e gila ai di hagawelewele Dimaadua.
4Tangada e dubu i lodo di waahale Gaza ai. Ashkelon ga ono daangada ai. Nia daangada o Ashdod ga hagabagi gi daha i lodo di baahi laangi, nia daangada o Ekron ga hagabagi gi daha mo di nadau waahale.
5Goodou digau Philistia ala e noho i tongotai, goodou ga haga huaidu huoloo. Dimaadua guu hai dana helekai i goodou bolo Ia ga hagammaa goodou, tangada e dahi i goodou e dubu ai.
6Godou henua i baahi di tai gaa hai tenua maalama, gei digau benebene siibi ga haga duu aga nadau hale mo nia abaaba siibi i di gowaa deelaa.
7Digau Judah ala e mouli hua igolo gaa noho i hongo godou henua. Digaula ga haangai nadau siibi i golo, mo di kii i lodo nia hale digau Ashkelon. Yihowah, di nadau God, gaa noho i baahi digaula, gaa hai digaula gi maluagina labelaa.
8Yihowah di Gowaa Aamua ga helekai, “Au gu longono digau Moab mo Ammon e haga huaidu ge e haganneennee agu daangada, ge e helekai hagaamu ginaadou bolo ginaadou gaa kumi nia henua digaula.
9Au dela e donu bolo Au go Yihowah, go di God mouli o digau Israel, Au e hagamodu bolo digau Moab mo Ammon la ga haga mooho gi daha be Sodom mo Gomorrah. Nadau gowaa gaa hai nia gowaa toolo, ga mooho gaa hana hua beelaa gi muli, gaa tomo nia geinga tolo. Agu daangada ala e mouli hua igolo i di madagoaa deelaa gaa hai digaula hagahuaidu, ga kae nadau henua.”
10Deenei di hai e hagaduadua digau Moab mo Ammon i nadau hagamuamua mo di haga haga huaidu nia daangada Dimaadua di Gowaa Aamua.
11Dimaadua gaa hai digaula gi mmaadagu huoloo. Dimaadua ga hai nia god o henuailala gi hagalee hai nia mee, gei nia henua huogodoo ga daumaha ang gi Mee i lodo nadau henua donu.
12Dimaadua ga daaligi labelaa digau Ethiopia gi tulumanu dauwa.
13Dimaadua ga hai hegau gi ono mogobuna e haga mooho Assyria. Mee gaa hai Nineveh gii hai di waahale ono daangada ai, di anggowaa ono wai ai.
14Nineveh gaa hai di gowaa e noho nia hagabuulinga manu, gei nia hagadilinga manu gaa noho i golo. Nia manu ‘owl’ gaa noho i lodo nia hale mooho aalaa, ga tangitangi mai i hongo nia bontai lligi. Nia manu moeho ga dolodolo i nia ngudu nia bontai. Nia laagau ‘cedar’ ala ne hau ai nia hale gaa kae gi daha.
15Deelaa di hai gaa hai gi di waahale dela e bida hagaamu ono maaloo ge e hagabaubau bolo ia hagalee haga huaidu go di mee. Nia daangada di waahale deelaa e hagabaubau bolo di nadau waahale e kaedahi e aamua i henuailala. Di gowaa deenei gaa hai di gowaa e mooho gi daha ga hagamolooloo nia manu lodo geinga! Nia daangada huogodoo ala ma ga lloomoi laa nei le e homouli ge mmaadagu.