Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Sofoni

Sofoni 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gbɛ̃nazĩn wisaideↄ, à kãaa, í lɛkpaaĩ
2e gↄↄdilɛapi àↄ gɛ́ kái, e Dii pↄkũma zↄ̃ↄ àↄ gɛ́ á lei, e Dii pↄkũma gↄↄ àↄ mↄ́wá, asa gↄↄpi a su lán ése ṹawaɛ.
3Á nↄ̀sɛdoũde pↄ́ i Dii yãmaↄ, à aà kĩ́i wɛɛlɛ, à wɛɛlɛ àↄ maa, á nↄ̀sɛ iↄ doũ. Bee a gí á bↄi Dii pↄkũmagↄↄa?
4Gazadeↄ pãkpa ń wɛ̃́lɛi, Asekeloni a gↄ̃ bɛzia ũ. Wa Asedodadeↄ ya fãanɛ, wa Ɛkɛlonideↄ wo ń bɛ.
5Waiyoo á Kɛlɛti bui pↄ́ á kú ísialɛↄ! Dii yã́ pↄ́ a á le òɛ́. Á Kanaa pↄ́ á kú Filitɛ̃ bùsuuↄ, Dii mɛ̀ á á kaalɛ, á gbɛ̃e a gↄ̃o.
6Ísialɛ bùsupi a gↄ̃ dã́dãkɛkĩi ũ, wekĩi sãdãnaↄ kálɛu, aai kaaↄ dada.
7Yuda kↄ̃naↄ gↄ̃ bùsupi vĩ, aamɛ aa pↄ́ dã́dãkɛu, aai wúlɛ Asekeloni kpɛ́ↄ guu oosi. Dii ń Lua a ↄliańzi, a suńnↄ ń pá ziu.
8Má mà Mↄabuↄ ma gbɛ̃́ↄ sↄ̃̀sↄ̃, Amↄniↄ ń tↄbɛ̃ɛsì, aa kuabìimá ń bùsu yã́ musu.
9A yã́i ma Dii Zĩgↄ̃de Isailiↄ Lua, má ò ń ma kuao ma mɛ̀ Mↄabuↄ gↄ̃ lán Sↄdↄũdeↄwa, Amↄniↄ sↄ̃ lán Gↄmↄↄdeↄwa. An bùsu a sɛ̃̀ vãi bↄlɛ, ɛ̀ wiside aↄ diu. Aↄ dɛ guyaaa ũ gↄↄpiiɛ. Ma gbɛ̃́ pↄ́ gↄ̃̀ↄ ń pↄ́ↄ naaa, bui pↄ́ má sɛ̀ kↄ̃naↄ gↄ̃ ń bùsu vĩ.
10Buipiↄ yã́pi e ń ĩ́andãa gbɛ ũ, asa ma Dii Zĩgↄ̃de, aa ma gbɛ̃́ↄ sↄ̃̀sↄ̃, aa kuabìimáɛ.
11Dii a to sↄ̃ kɛ̃́ńgu gↄↄ pↄ́ a to dṹnia diiↄ sãalɛ píi. Bùsu píi gbɛ̃́ↄ i kúlɛɛ̀, baade a bùsuu.
12Etiopiↄ sↄ̃, Dii a fɛ̃nda tↄ̃́wá.
13A ↄloo gugbãntoodeↄla, i Asiliↄ dↄ̀ↄsↄmpa. Niniva a gↄ̃ bɛzia ũ gii lán guwaiwaiwa.
14Sɛ̃sao nↄ̀ↄ bui píi aaↄ wúlɛ we, gáuↄ ń kpↄbↄ'ilɛnaↄ pɛ́pɛ a gbɛ̀pɛlɛↄwa. An wii aↄ dↄ fɛnɛntiↄ guu, kpɛ́ↄ zɛ́ a káka ń gĩ̀ wíwiaↄ, a zaliↄ bↄ gupuau.
15Wɛ̃́lɛ pↄnade pↄ́ a gbɛ̃́ↄ kálɛa dↄdↄan we. Aa ò ń sↄ̃u aa mɛ̀, ń wɛ̃́lɛ sáa vĩ guei lↄo. Gwa! A gↄ̃ sↄ̃kɛ̃ngu pↄ́ ũɛ, wàiↄ tòo ũ. Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ dↄiↄ swedↄwà ń ↄkɛa yàayaao.