Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - SEPANAIA

SEPANAIA 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hemarai lasi besena e, guriguri totona do umui haboua mai,
2Lohiabada ese umui do ia hodaia lao ore garina, lai ese uiti momoru ia hodaia lao bamona. Lohiabada ena badu ena siahu be, emui latanai do ia diho lasi neganai. Lohiabada ena badu dinana be umui dekenai ia do ginidae lasi neganai, do umui guriguri hebou.
3Umui manau taudia ibounai e, Lohiabada ena oda umui kamonai henia noho taudia e, Lohiabada do umui tahua mai noinoi danu. Kara maoromaoro do umui karaia, bona Lohiabada ena vairanai do umui manau. Unai neganai sedira iena badu dinana dekenai, Lohiabada ese umui do ia naria.
4Gasa hanua badana be anina lasi gabuna do ia lao, bona Asakelona be taunimanima ibounai ese do idia rakatania. Dina tubua dekenai, Asadoda taudia be tuari taudia ese do idia luludia lao ore, ma Ekarona hanua be do idia hadikaia bona kokia ore momokani.
5Umui Pilistia taudia, kone noho taudia e, umui ese dika do umui davaria momokani, Lohiabada ese umui ia kota henia vadaeni. Ia ese umui do ia hadikaia ore, bona umui ta do ia mauri noho lasi.
6Emui tano, kone dekenai noho tano, be mamoe naria bona ubua rei gabuna do ia lao.
7Unai tano be Iuda taudia, do mauri noho taudia ese do idia abia, bona unuseni do idia noho. Idia ese unai tano dekenai edia mamoe do idia ubua, bona hanuaboi neganai, Asakelona ena ruma edia lalonai do idia mahuta neganai, Lohiabada edia Dirava ese unai Iuda taudia do ia naria, bona do ia hanamodia lou.
8Siahu Ibounai Lohiabada ia gwau, “Lau ese Moaba bona Amono taudia edia hereva lau kamonai. Idia ese egu bese taudia idia hereva dika henia noho, bona mai hekokoroku danu idia gwau, egu besena edia tano do idia dogoatao.
9Unai dainai lau, mauri ena Dirava, egu ladana dekenai lau gwauhamata inai, Moaba ese dika do ia davaria, Sodoma bamona, bona Amono ese dika do ia davaria, Gomora bamona. Moaba bona Amono ruaosi be ava ginigini, bona damena abia gabudia do idia lao. Anina lasi tanodia do idia lao ela bona hanaihanai. Egu bese taudia, do mauri noho taudia ese, Moaba bona Amono taudia edia kohu do idia abia. Edia tano danu do idia abia, edia tano.”
10Moaba bona Amono taudia edia hekokoroku ena davana be unai. Badina be idia ese Siahu Ibounai Lohiabada, ena bese taudia idia kirikirilaia, bona idia hereva dika henidia.
11Lohiabada ese idia do ia dagedage henia, bona Lohiabada ese, tanobada ena dirava idauidau ibounai do ia hadikaia ore. Unai neganai bese idauidau edia basileia ibounai ese, Lohiabada do idia tomadiho henia, idia ta ta, edia gabu, edia gabu dekenai.
12Etiopia taudia e, umui danu, Lohiabada ena tuari kaia ese umui do ia alaia mase.
13Lohiabada ese iena imana do ia abia isi mirigini kahana dekenai. Ia ese Asuria do ia hadikaia ore. Nineva be anina lasi gabuna do ia halaoa. Gabu kaukauna do ia lao, nadi bona miri kava gabuna bamona.
14Nanigosi be Nineva lalonai do idia hekure, bona uda boroma idauidau ibounai danu. Bogibada manudia ese edia ruma, be Nineva ena du edia latanai do idia karaia. Baimumu manudia be ena uindo dekena amo do idia boiboi. Ena iduara raka vareai gabudia dekenai, galo manudia do idia roho lao, badina be ena sida audia, be ena rumadia dekena amo do idia kokia.
15Unai bamona do ia vara hekokoroku hanua Nineva dekenai. Guna ena noho be namo herea, bona sibona dekenai ia gwau, “Tanobada lalonai lau sibona be hanua goadana momokani.” To hari ia be anina lasi gabuna ia lao vadaeni. Uda boromadia edia gabu ia lao vadaeni. Bona idia raka hanaia taudia ibounai ese, unai gabu do idia itaia, mai hoa bona mai gari bada danu.