Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Sofoni

Sofoni 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɛ malan, ɛ bode to, ɛ tan yama yagitarena,
2benun waxati saxin xa a li, benun lɔxɔni ito xa dangu alo se dagin foyeni, benun Alatalaa xɔlɔ gbeen xa ɛ li, benun Alatalaa xɔlɔ lɔxɔn xa fa ɛ ma.
3Ɛ Alatala fen, ɛ tan yamanan muxu xuruxine, ɛ tan naxanye a sariya kɛndɛn ligama. Ɛ tinxinyaan fen, ɛ lu yɛtɛ magodoni. Waxatina nde, ɛ tangama nɛn Alatalaa xɔlɔ lɔxɔn ma.
4Gasa taan nabeɲinma nɛn, Asikalɔn taan halagima nɛn, Asadodi kaane yi kedi yanyin na, Ekirɔn yi raxɔri.
5Gbalon na muxune xa, naxanye dɔxi fɔxɔ igen dɛ siyaan naxanye sa kelixi Kereti yamanani. Ɛ tan Kanan kaane, ɛ tan Filisitine, Alatala falan tima ɛ xili ma, a naxa, “N na ɛ raxɔrima nɛn, muxu yo mi luyɛ ɛ yi.”
6Fɔxɔ igen dɛxɔnne findima nɛn xuruse rabadene nun kula yirene ra xuruse kantanne xa.
7Mɛnne findima nɛn Yuda muxu dɔnxɛne gbeen na. E yi e xuruseene raba na. Ɲinbanna ra, e sa e sa Asikalɔn kaane banxine kui. Bayo, Alatala, e Ala, e malima nɛn, Ala yi e muxune raxɛtɛ e ma naxanye yi suxi yɛngɛni.
8N bata Moyaba konbi ti xuine mɛ e nun Amonine n ma yamaan magelema kii naxan yi, e yi e yamanan danne fari sa, ba Isirayila bɔxɔn na.
9Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna falan ni ito ra, Isirayilaa Ala naxa, “N tan habadan Ala, n bata n kɔlɔ n yɛtɛni, Moyaba yamanan luma nɛn alo Sodoma taana, Amoni yamanan yi lu alo Gomora taana, sɛxɛ ɲaxine dɛnaxan yi, fɔxɔn gema dɛnaxan yi, dɛnaxan halagixi han habadan. N ma yamaan muxu dɔnxɛne yi ne yii seene tongo. N ma muxun naxanye na lu, ne yi e bɔxɔn tongo.”
10Na fena e sɔtɔma e wason saranna nan na, bayo e bata Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna yamaan konbi e yi keli e xili ma.
11Alatala ɲaxuma ayi nɛn e ra, bayo a e gbee alane birin naxɔrima nɛn yamanani. Hali yire makuyene yi, siyane birin a batuma nɛn e konne yi.
12Ɛ tan Kusi kaane, n na ɛ fan yɛngɛma nɛn, n yi ɛ faxa.
13A kelima nɛn sogeteden kɔmɛnna binna yamanan xili ma, a yi Asiriya raxɔri. A yi Niniwa taan halagi, a na findi tonbonna ra.
14Xuruseene yi na findi e kuruden na, e nun suben sifan birin. Singbinne nun sagalene yi xi a sɛnbɛtɛn longonne nun kondene yi. Sɔnxɔ xuiin minima nɛn foye soden na, a naxa, “Taan bata kala fefe fɔlɔ so dɛɛn ma, bayo suman xalanbene birin bata mini kɛnɛnni.”
15Taa faɲi makantanxini ito mato, naxan yi a falama, a naxa, “Ba n tan na, gbɛtɛ mi na!” Taani ito kalaxi di, a findi subene birin konna ra? Naxan yo na dangu a dɛxɔn, na kanna kolinma a ma nɛn, a yiin ti a ma, a kabɛ.