Text copied!
CopyCompare
BIBOLO DABUŊ - Samuelnê 1

Samuelnê 1 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bêc teŋ Saul latu Jonatan kêsôm gêdêŋ ŋac, taŋ gêôc ênê laukasap naŋ gebe “Ajôc, dandêŋ Pilistinêŋ siŋwaga, taŋ sêŋgôŋ ŋamakeŋ ônêŋa naŋ tana.” Mago kêsôm ŋawae gêdêŋ tama atom.
2Gêdêŋ tonaŋ Saul kêkô ka ŋanô teŋ ŋalabu aŋga malac Migron, taŋ gêc Gibea naŋ, ma lau 600 sêmoa sêwiŋ eŋ.
3Ma Ahija, Iskiabod nê lasi Ahitub latu eŋ kêsô ŋakwê dabuŋ. Ahitub eŋ Apômtaunê dabuŋwaga Eli, taŋ gêŋgôŋ Silo naŋ, nê latu Pinehas latu eŋ. Lau teŋ sêŋô Jonatan gêja ŋawae atom.
4Aŋga intêna ŋamaŋgi, taŋ Jonatan kêsa gebe naêô lasê lau Pilisti nêŋ siŋwaga naŋ, poc soso baliŋ luagêc kêkô makeŋ-makeŋ, sêsam teŋ gebe Beses ma teŋ gebe Sene.
5Teŋ kêkô gêmu kêsô Mikmasŋa ma teŋ kêkô gêmu kêsa Gebaŋa.
6Jonatan kêsôm gêdêŋ ŋac, taŋ gêôc ênê laukasap naŋ, gebe “Ajôc, talom dandêŋ lau samuc naŋ siŋwaga tana. Oc moae Apômtau ênam kôm êtu aêagêcŋa. Eŋ kêtôm gebe êkêŋ aêagêc taku ŋacjo tulu ma ŋacjo taêsam me luagêcgeŋ têtôm gebe sêkô eŋ auc atom.”
7Ma ênê ŋac, taŋ gêôc ênê laukasap naŋ, gêjô eŋ awa gebe “Ôŋgôm êtôm aôm taêm gêjam. Ônamaŋ. Aê oc jawiŋ aôm. Biŋ taŋ aôm taêm gêjam naŋ, aê taêc gêjam amboac tonaŋgeŋ.”
8Jonatan kasôm gebe “Ŋajam, talom natatôc tauŋ êndêŋ êsêac sêlic aêagêc.
9Êsêac embe sêsôm êndêŋ aêagêc gebe ‘Akô tonaŋ e aêac awac’, go aêagêc takô maleŋ ma dandêŋ êsêac tana atom.
10Mago embe sêsôm gebe ‘Api andêŋ aêac amêŋ’, go aêagêc tapi tana gebe biŋ tonaŋ oc êkêŋ puc aêagêc gebe Apômtau kêkêŋ lau Pilisti sêsêp aêagêc lemeŋ.”
11Amboac tonaŋ êsêagêc têtôc tauŋ gêdêŋ Pilisti nêŋ siŋwaga sêlic êsêagêc. Ma lau Pilisti sêsôm gebe “Alic acgom, Ebolai sêsa aŋga gêsuŋ, taŋ sêsiŋ tauŋ sêmoa naŋ sêmêŋ.”
12Go sêmôêc gêdêŋ Jonatan agêc nê ŋac, taŋ gêôc ênê laukasap naŋ, gebe “Api andêŋ aêac amêŋ. Aêac abe atôc gêŋ teŋ êndêŋ amagêc.” Jonatan kêsôm gêdêŋ nê ŋac gebe “Ajôc, ôndaŋguc aê. Apômtau kêkêŋ êsêac sêsêp Israel lemeŋ sugac.”
13Jonatan kêgalap kêpi ŋa akaiŋ to lêma gêmuŋ ma nê ŋac kêdaguc eŋ. Jonatan kêsôlô lau Pilisti jagwac-jagwac jasêc ma nê ŋac gêjac êsêac êndu kêdaguc-kêdaguc.
14Jonatan agêc nê ŋac sêjac siŋ kwapuc ma sêjac lau amboac 20 êndu aŋga nom ŋasawa sauŋ teŋ.
15Pilisti nêŋ siŋwaga selendec ŋanô ma lau Pilisti samob amboac tonaŋ. Siŋwaga to sêjaŋgowaga katuŋ uŋ tageŋ. Ôjô gêjam ma Anôtô kêtakê êsêac ŋanôgeŋ.
16Saulnê dibwaga aŋga malac Gibea Benjaminŋa sêlic Pilisti sêwê sêlêsageŋ.
17Amboac tonaŋ Saul kêsôm gêdêŋ lau, taŋ sêwiŋ eŋ naŋ gebe “Asa lau sa ma alic asa gêwi aêac siŋ.” Sêsa lau sa e sêlic gebe Jonatan agêc ŋac, taŋ gêôc ênê laukasap naŋ, sêmoa atom.
18Tec kêsôm gadêŋ Ahija gebe “Ôkôc Anôtônê poac ŋakatapa ômôêŋ.” Gêdêŋ ŋasawa tonaŋ êsêac sêbalaŋ Anôtônê poac ŋakatapa gêwiŋ lau Israel.

19Saul kêsôm biŋ gêdêŋ dabuŋwaga gêmoa ma ŋaonda aŋga Pilisti nêŋ gamêŋ becoboŋa kêtu kapôêŋ. Tec Saul kêsôm gêdêŋ dabuŋwaga gebe “Ôpuc kapoac dabuŋ atom.”
20Go Saul gêwiŋ lau samob, taŋ sêmoa sêwiŋ naŋ, têdênaŋ tauŋ sebe sênac siŋ. Êsêac sêlic gebe lau Pilisti sêjac tauŋ sejogeŋ ma ŋalênsôŋ kêtu kapôêŋ.
21Ma lau Ebolai, taŋ sêmoa sêwiŋ Pilisti kwanaŋgeŋ ma sêwiŋ êsêac jasêŋgôŋ gamêŋ becoboŋa naŋ, sêwi êsêac siŋ ma sêkac tauŋ ôkwi jasêwiŋ Saul agêc Jonatan.
22Ma lau Israel samob, taŋ sêsiŋ tauŋ sêmoa lôc Epraim naŋ, sêŋô ŋawae gebe lau Pilisti sêc siŋ su sêja, tec êsêac jasêwiŋ ma sêjanda lau Pilisti amboac tonaŋgeŋ.
23Amboac tonaŋ Apômtau gêjam Israel kêsi gêdêŋ bêc tonaŋ ma sêjac siŋ e jasêlêlêc malac Bet Awen su.
24Lau Israel sêjac siŋ e tekweŋ gêbac samucgeŋ, gebe gêdêŋ bêc tonaŋ Saul kêtôc lêma ma kêjatu nê lau gebe “Aê japuc boa ŋac, taŋ êniŋ gêŋ e oc naêsêp ma aê jakac ŋoc kamocgôc êpi ŋoc ŋacjo.” Amboac tonaŋ lau teŋ aweŋsuŋ kêsac gêŋ taniŋŋa teŋ atomanô.
25Ma lau samob jasêô lasê maleŋ ma têtap lêp sa gêc nom.
26Mago lau, taŋ têtap sa ma sêlic lêp tau gêwê naŋ, nêŋ teŋ kêmêtôc lêma jakêkôc mêŋgeŋ ŋagec atom gebe têtêc Saul nê biŋ kêpuc boaŋa.
27Mago Jonatan gêŋô tama kêsôm biŋ êpuc boa lauŋa tonaŋ atom. Tec eŋ kêmêtôc nê tôc, taŋ kêmêgôm naŋ, jakêsac ŋatêpôê kêsêp lêp, go kêkêŋ kêsô awasuŋ ma gêŋ tau kêlau eŋ.
28Go lau tau nêŋ ŋac teŋ kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Tamam gêjac jao gêŋ tonaŋ to kêtôc lêma gêwiŋ ma kêsôm gebe ‘Aê japuc boa ŋac, taŋ êniŋ gêŋ êndêŋ ocsalô tonec.’ Tec lau samob tekweŋ gêbac.”
29Go Jonatan kêsôm gebe “Aê tamoc gêgôm keso gêdêŋ aêacnêŋ lau, Alic acgom, aê matocanô ŋawa kêsa gebe gaeŋ lêp tonec ŋagecgeŋ.
30Ocsalô tonec lau embe sêniŋ gêŋ, taŋ sêjaŋgo su aŋga ŋacjo nêŋ naŋ, oc ŋajam êlêlêc, oc sênac lau Pilisti popoc samucgeŋ.”
31Gêdêŋ bêc tonaŋ lau Israel sêku lau Pilisti tulu to sêjanda êsêac aŋga Mikmas e gêdêŋ Aijalon. Mago lau tekweŋ gêbac ŋanô.
32Tec êsêac jasêkac domba to bulimakao ŋalatu, taŋ sêjaŋgo su naŋ ŋagaôgeŋ, ma sêjac êndu gêc nom ŋaôma paliŋ-paliŋgeŋ ma seŋ ŋamêsôm todecgeŋ.
33Go êsêac sêsôm gêdêŋ Saul gebe “Ôŋô acgom, lau sêgôm sec gêdêŋ Apômtau ma seŋ gêŋ todec.” Eŋ kêsôm gebe “Amac agôm secgoc. Ansambi poc kapôêŋ teŋ êmêŋ tonec.”
34Go Saul gêjac têku nê biŋ gebe “Andêŋ lau naasôm êndêŋ êsêac gebe ‘Lau samobgeŋ sêkôc nêŋ bulimakao to domba dêndêŋ aê sêmêŋ gebe sêmbuc aŋga tonec ma sêniŋ. Mago aŋgôm sec êndêŋ Apômtau gebe aniŋ gêŋ todecgeŋ atom.’” Amboac tonaŋ gêdêŋ gêbêc lau samob sêkôc nêŋ bulimakao gêdêŋ-gêdêŋgeŋ sêmêŋ ma sêbuc aŋga tonaŋ.
35Ma Saul gêboa Apômtaunê altar teŋ sa ma altar tau kêtu Saulnê altar ŋamataŋa, taŋ gêboa gêdêŋ Apômtau naŋ.
36Go Saul kêsôm gebe “Ajôc, tasêp tandaŋguc lau Pilisti tana êndêŋ êmbêc ma tajaŋgo êsêacnêŋ gêŋ su e oc êpi, ma êsêacnêŋ ŋac teŋ êwê aêac sa atom.” Lau samob sêjô eŋ awa gebe “Ôŋgôm gêŋ, taŋ taêm gêjam gebe ŋajam naŋ.” Mago dabuŋwaga kêsôm gebe “Tatu gasuc dandêŋ Apômtau tana acgom.”

37Amboac tonaŋ Saul kêtu kênac Anôtô gebe “Aê jasêp najanda lau Pilisti me masi. Aôm oc ôkêŋ êsêac sêsêp Israel lemeŋ me masi.” Mago Anôtô gêjô eŋ awa gêdêŋ bêc tonaŋ atom.
38Tec Saul kêsôm gebe “Amac lau nêŋ kasêga samob, amêŋ ma akip biŋ sa e ajala gebe asa gêgôm keso gedeŋ ocsalô tonec biŋŋanôgeŋ.
39Aê jasôm êtu tôŋ êtu Apômtau, Israelnêŋ kêsiwaga, taŋ gêmoa mata jali naŋŋa, gebe biŋ tau embe anêc aê latuc Jonatanŋa eŋ oc êmac êndu biŋŋanô.” Mago lau nêŋ teŋ gêjô eŋ awa atom.
40Go Saul kêsôm gêdêŋ lau Israel samob gebe “Amac lau samob akô ŋamakeŋ ma aêagêc latuc Jonatan akô ŋamakeŋ.” Ma lau samob sêjô eŋ awa gebe “Ôŋgôm gêŋ, taŋ gôlic gebe oc ŋajam naŋ.”
41Tec Saul kêsôm gebe “O Apômtau, Israelnêŋ Anôtô, amboac ondoc tec gôjô nêm sakiŋwaga awa gêdêŋ ocsalô tonec atom. O Apômtau, Israelnêŋ Anôtô, tôp tau embe ênêc aê me latuc Jonatan, go ôkêŋ Urim, mago embe tôp tau ênêc nêm lau Israelŋa, go ôkêŋ Tumim.” Ma Jonatan agêc Saul sêwê kaiŋ tôp ma lau Israel sêmoa.
42Go Saul kêsôm kêtiam gebe “Apuc kapoac êtu aêagêc latuc Jonatanŋa.” Ma kêtap Jonatan sa.
43Go Saul kêsôm gêdêŋ Jonatan gebe “Ôsôm êndêŋ aê gebe gôgôm asageŋ.” Tec Jonatan kêsôm lasê gêdêŋ eŋ gebe “Biŋŋanô, aê gaeŋ lêp ŋagec, taŋ kêsap tôc, taŋ kamêgôm naŋ tôŋ. Aê tec kakô aê jamac êndumaŋ.”
44Ma Saul kêsôm gêdêŋ eŋ gebe “Aôm embe ômac êndu atom, go Anôtô enseŋ aê sumaŋ.”
45Go lau sêsôm gêdêŋ Saul gebe” Jonatan taŋ kêku ŋacjo tulu toŋaclaigeŋ aŋga Israel ŋalêlôm naŋ, oc êmac êndu me. Masianô. Aêac asôm êtu tôŋ êtu Apômtau, taŋ gêmoa mata jali naŋŋa gebe ênê môkêlauŋ tageŋ êu tau êsêp nom atom.” Amboac tonaŋ lau sêjam Jonatan kêsi gebe êmac êndu atom.
46Go Saul kêjanda lau Pilisti kêtiam atom ma gêc gêja. Ma lau Pilisti sêc sêmu sêja nêŋ gamêŋ.
47Gêdêŋ taŋ Saul kêtu kiŋ Israelŋa su naŋ, eŋ gêjac siŋ gêdêŋ nê ŋacjo aŋga gamêŋ samob. Eŋ gêjac siŋ gêdêŋ lau Moab to Amon ma Edom, gêjac siŋ gêdêŋ kiŋ Sobaŋa ma gêdêŋ lau Pilisti. Aŋga gamêŋ samob, taŋ eŋ gêjac siŋ kêsa naŋ, eŋ kêku êsêac tulu.
48Eŋ kêtôc nê ŋaclai ma kêku lau Amalek tulu, ma gêjam Israel kêsi aŋga lau sêjaŋgowaga nêŋ.
49Saul latui nêŋ ŋaê tonec gebe Jonatan agêc Iswi ma Malkisua. Ma latuio nêŋ ŋaê tonec gebe awêsêga nê ŋaê Merab, ma awê sauŋ nê Mikal.
50Saul tau nê awê nê ŋaê gebe Ahinoam, eŋ Ahimas latuo. Ênê siŋwaganêŋ ŋac siŋsêlêc nê ŋaê Abner. Eŋ Saul tama sauŋ Ner latu.
51Saul tama Kis ma Abner tama Ner êsêagêc nêŋ tameŋi Abiel.
52Gêdêŋ têm samob, taŋ Saul gêmoa nom naŋ, eŋ gêjac siŋ ŋajaŋa sec gêdêŋ lau Pilisti ŋapaŋ. Ma eŋ embe êlic ŋactêkwa to ŋaclai teŋ, naŋ eŋ êkêŋ eŋ naêwiŋ ênê siŋwaga.