Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - 1 SAMUELA

1 SAMUELA 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dina ta Ionatana, Saulo ena natuna ese iena kesi huaia tauna ia hamaoroa, ia gwau, “Oi mai, Pilistia taudia edia kamepa dekenai do ita hanaia lao.” To Ionatana ese iena tamana Saulo ia hamaoroa lasi.
2Saulo be Gibea tano dekenai apolo au ena henunai, gabu ta ladana Migirona dekenai ia kamepa. Ia danu be tuari taudia 600 idia noho.
3Ahia Ahitubu, Lohiabada ena hahelagaia tauna danu be unai gabu dekenai, ia be dabua helagana, epodi, ia karaia noho. Ia be Ikaboda ena kakana Ahitubu ena natuna, bona Pineha Eli ena tubuna. Israela tuari taudia idia diba lasi Ionatana ia lao.
4Ionatana be Pilistia taudia edia kamepa dekenai do ia hanaia lao totona, iena dala ena kahana kahana dekenai be nadi badadia rua idia noho. Inai nadi badadia edia ladana be Bose bona Sene.
5Nadi badana ta be mirigini kahana dekenai, Mikimasa ena vairanai. Ma nadi ta be diho kahana dekenai, Geba ena vairanai.
6Ionatana ese iena kesi huaia tauna ia hamaoroa, ia gwau, “Oi mai, harihari unai Dirava diba lasi Pilistia taudia edia kamepa dekenai do ita lao. Sedira Lohiabada ese ita do ia durua. Badina be bema Lohiabada ese ita ia durua neganai, taunimanima ese ita idia koua diba lasi. Lohiabada ia ura hamauria kara ia karaia neganai, taunimanima momo, o taunimanima momo lasi, be idia koua diba lasi.”
7Vadaeni iena kesi huaia tauna ia gwau, “Oiemu ura hegeregere do oi karaia, lau be oi danu do ita lao.”
8Vadaeni Ionatana ia gwau, “Oi kamonai, ita be do ita raka hanaia, bona unai taunimanima dekenai do ita hedinarai.
9Bema idia ese ita idia hamaoroa, idia gwau, ‘Umui naria ela bona ai mai,’ ita be iseda gabu dekenai do ita gini, idia dekenai do ita daekau lao lasi.
10To bema idia gwau, ‘Ai dekenai do umui daekau mai,’ ita be do ita daekau lao, badina be Lohiabada ese iseda imana dekenai ia atodia vadaeni, ena toana be unai.”
11Vadaeni, idia ruaosi be Pilistia taudia edia vairanai idia hedinarai. Pilistia taudia idia gwau, “Umui itaia, Heberu taudia be edia hunia gabudia bona guri dekena amo idia raka daekau mai.”
12Pilistia tuari taudia ese Ionatana bona iena kesi tauna idia boiboi henia idia gwau, “Umui daekau mai, ai ese gau ta umui do ai hadibaia.” Vadaeni Ionatana ese iena kesi huaia tauna ia hamaoroa, ia gwau, “Lauegu murinai do oi raka mai, badina be Lohiabada ese unai Pilitia taudia be Israela taudia edia imana dekenai ia atodia vadaeni.”
13Ionatana be iena imana bona iena aena dekena amo ia rau daekau, iena kesi huaia tauna danu iena murinai ia rau daekau. Ionatana ese Pilistia taudia haida ia alaia mase, ma haida be iena kesi huaia tauna ese ia alaia mase.
14Unai alaia mase karana ginigunana lalonai Ionatana bona iena kesi huaia tauna ese tatau 20 bamona idia alaia, bona idia tuari tanona ena bada be hekitera ta bema kahana 4 dekenai idia haria, ena kahana ta.
15Vadaeni gari bada ese Pilistia tuari taudia ibounai idia abia, kamepa lalonai taudia, bona murimuri dekenai tano idia gimaia gabudia taudia danu. Tano danu be ia mareremarere. Bona inai gari bada be Dirava ese ia havaraia.
16Saulo ena gima taudia be Gibea dekenai, Beniamina tano dekenai idia gima noho. Idia edia matana idia negea, Pilistia tuari taudia idia itaia, idia heau mai, heau lao, daradara ese ia abidia bamona.
17Vadaeni Saulo ese ia dekenai idia noho taudia ia hamaoroa, ia gwau, “Iseda tuari taudia ibounai do umui duahia, vadaeni do ita diba daika ese ita dekena amo idia raka siri.” Idia duahia, vadaeni idia diba, Ionatana mai ena kesi huaia tauna be idia noho lasi.
18Saulo ese Ahia ia hamaoroa, ia gwau, “Dirava ena Taravatu Maua do oi mailaia.” Badina be unai neganai Dirava ena Taravatu Maua be Israela taudia ese edia laolao gabudia dekenai idia abia loaloa.

19Saulo ese hahelagaia tauna danu idia herevahereva neganai, Pilistia kamepa dekenai regena be ia bada daekau. Vadaeni Saulo ese hahelagaia tauna ia hamaoroa, ia gwau, “Ita be nega lasi Lohiabada do ita nanadaia.”
20Vadaeni Saulo mai ena tuari taudia be maoromaoro idia raka vaira, tuari totona. Pilistia taudia idia davaria, be daradara dainai, idia sibona ta ta dekenai kaia dekenai idia tuari henia.
21Heberu taudia haida danu, guna Pilistia taudia danu idia haboua taudia, be idia giroa lou Israela orea dekenai, bona Saulo bona Ionatana danu dekenai idia haboua lou.
22Ma Israela tatau haida, Eparaima ena ororo dekenai idia hunia taudia be hereva idia kamonai, Pilistia taudia idia heau. Vadaeni Israela taudia ese Pilistia taudia edia murinai idia heau, idia luludia lao.
23Unai dina dekenai, Lohiabada ese Israela ia hamauria momokani. Bona idia tuari noho, ia lao bona Bete Avene hanua idia hanaia.
24Israela taudia be unai dina dekenai hitolo dekenai idia manoka, badina be Saulo ese idia ia taravatua, ia gwau, “Tau ta do ia aniani lasi ela bona dina ia diho, bona lau dekenai idia tuari henia taudia edia kerere davana do lau henia. Do ia aniani tauna be do ia dika.” Unai dainai Israela taudia idia aniani lasi.
25Israela taudia ibounai be uda dekenai idia ginidae, bona unuseni hani be tano dekenai ia noho.
26Israela taudia be uda lalonai idia raka vareai, idia itaia, hani be gabu ibounai dekenai ia noho. To tau ta ia ania lasi, badina ibounai be Saulo ena hereva auka dekenai idia gari.
27To Ionatana be ia kamonai lasi iena tamana ese taunimanima edia aniani ia taravatua vadaeni. Unai dainai, ia ese iena itotohi ena matana be unai hani dekenai ia atoa, bona iena imana dekenai iena uduna lalonai ia atoa. Unai neganai iena matana idia diari.
28Unai neganai tau ta ese ia hamaoroa, ia gwau, “Oiemu tamana ese taravatu auka iseda orea taudia edia latanai ia atoa, ia gwau, ‘Hari dina dekenai do ia aniani tauna do ia dika.’ Unai dainai tatau ibounai idia manoka momokani.”
29Ionatana ia gwau, “Lauegu tamana ese iseda orea taudia ia hadikaia dikadika. Oi itaia, lauegu matana be idia diari noho, badina hari unai hani sisina lau ania dainai.
30Bema iseda tuari orea taudia ese hari dina Pilistia taudia dekena amo ita abia aniani ita ania vadaeni neganai, be Pilistia taudia hida ma ita alaia diba, a? To hitolo dainai ita karaia diba lasi vadaeni, ani?”
31Unai dina dekenai Israela taudia ese Pilistia taudia idia halusia. Idia tuari henidia noho, Mikimasa hanua ela bona Aialono hanua dekenai. Unai murinai Israela taudia be hitolo dainai idia manoka.
32Unai dainai, maoromaoro idia ese idia abia mauri gaudia, mamoe bona boromakau, bona boromakau maragidia idia alaia mase, bona mai rara danu idia ania.
33Vadaeni haida ese Saulo idia hamaoroa, idia gwau, “Oi itaia, tuari taudia be Lohiabada dekenai idia kara dika, vamu be mai rara danu idia ania noho.” Saulo ia gwau, “Umui ese umui kara dika vadaeni. Nadi badana ta do idia keia mai iniseni.”
34Bona Saulo ia gwau, “Tuari taudia edia huanai do umui lao, idia do umui hamaoroa, idia ta ta edia boromakau bona mamoe do idia mailaia iniseni. Iniseni do idia alaia, bona do idia ania. Lohiabada ena vairanai do umui kara dika lasi, vamu mai rarana danu do umui ania lasi.” Unai dainai unai hanuaboi, idia ta ta ese edia boromakau idia mailaia, unuseni idia alaia mase.
35Unai neganai Saulo ese boubou patana ia haginia, Lohiabada ena. Inai be nega ginigunana unai bamona ia karaia.
36Vadaeni Saulo ia gwau, “Namona be ita diho, hanuaboi lalonai Pilistia taudia edia murinai do ita lao. Idia do ita alaia mase ela bona dabai, idia do ita haorea momokani, idia ta do ia mauri lasi.” Idia be idia haere, idia gwau, “Oiemu laloa hegeregere do oi karaia.” To hahelagaia tauna ia gwau, “Namona be Lohiabada do ita nanadaia iniseni.”

37Vadaeni Saulo ese Dirava ia nanadaia, ia gwau, “Pilistia taudia edia murinai do lau lao, o? Israela taudia edia siahu henunai idia do oi atoa, o?” To Dirava ese Saulo dekenai ia haere lasi unai dina dekenai.
38Unai dainai Saulo ia gwau, “Lohia taudia ibounai, umui mai iniseni. Do umui tahua, bona do umui diba, iseda huanai be daika ese kara dika ia karaia?
39Badina be ia mauri noho Lohiabada, bona Israela dekenai kwalimu ia henia Dirava dekenai lau gwauhamata inai: Kerere ia havaraia tauna be do ia mase. Bema ia be lauegu natuna danu be do ia mase.” To tuari taudia ibounai edia huanai ta ese ia haere henia lasi.
40Vadaeni Saulo ese idia ia hamaoroa, ia gwau, “Umui be kahana ta do umui gini, to lau bona lauegu natuna Ionatana be kahana ta do ai gini.” Idia ese Saulo dekenai idia haere, idia gwau, “Oiemu laloa hegeregere do oi karaia.”
41Saulo ese Lohiabada dekenai ia hereva, ia gwau, “Lohiabada, Israela ena Dirava e, dahaka dainai hari dina lau dekenai oi haere lasi? Bema inai kerere be lauegu, o lauegu natuna Ionatana ena, nadi helagana Urima, dekena amo do oi haere? To bema inai kerere be Israela taudia edia, nadi helagana, Tumima, dekena amo do oi haere.” Urima ese ia haere henia, kerere be Ionatana bona Saulo edia, to Israela taudia edia kerere be lasi.
42Saulo ma ia gwau, “Lau bona lauegu natuna Ionatana aiemai huanai nadi helagana dekena amo do umui abia hidi, kerere be daika ena.” Nadi helagana ese Ionatana ia abia hidi.
43Vadaeni Saulo ese Ionatana dekenai ia gwau, “Lau dekenai oi hamaoroa, dahaka oi karaia?” Vadaeni Ionatana ese ia haere, ia gwau, “Hani sisina be lauegu itotohi ena matana dekenai lau abia, lau ania. Lau inai do lau mase, a?”
44Saulo ia gwau, “Ionatana e, momokani oi be do oi mase. Bema lasi neganai, Dirava ese lau do ia alaia mase.”
45To Israela taudia ese Saulo dekenai idia gwau henia, idia gwau, “Ionatana be do ia mase, a? Inai kwalimu badana Israela dekenai ia havaraia tauna be do oi hamasea, a? Lasi bona lasi momokani. Lohiabada, mauri ena Dirava dekenai ai gwauhamata inai: Ionatana ena kwarana ena huina tamona do ia boio lasi. Badina be hari dina dekenai Ionatana be Dirava danu idia gaukara hebou.” Unai dainai Israela taudia ese Ionatana idia hamauria, ia be ia mase lasi.
46Vadaeni Saulo be Pilistia taudia ia lulua lou lasi. Bona Pilistia taudia be edia gabu korikori dekenai idia giroa lou.
47Saulo be Israela ia gunalaia neganai, ia ese ia dekenai idia dagedage taudia ibounai ia tuari henia, gabu ibounai dekenai. Bese be inai: Moaba taudia, Amono taudia, Edoma taudia, Soba taudia edia king taudia. Idia ibounai be Saulo ese ia tuari henia, bona ia ese idia ia halusia.
48Saulo be ia goada herea, ia ese Amaleka taudia ia halusia. Bona Israela taudia idia hadikaia gwauraia taudia ibounai edia siahu dekena amo Saulo ese idia ia hamauria.
49Saulo ena natuna tau be Ionatana bona Isivi bona Malikisua. Iena natuna hahine be rua, vara guna ena ladana be Meraba, bona vara gabeai ena ladana be Mikala.
50Saulo ena adavana ena ladana be Ahinoama, ia be Ahimasa ena natuna. Saulo ena tuari orea ena biaguna be Abinere, Nere ena natuna. Inai Nere be Saulo ena tamana maragi.
51Saulo ena tamana, Kisa, bona Abinere ena tamana, Nere ruaosi be Abiele ena natuna.
52Saulo ena mauri dina ibounai lalonai Pilistia taudia danu tuari be auka. Unai dainai Saulo ese nega ibounai goada tauna ta o tuari diba tauna ta ia itaia neganai, ia ese ia abia, iena tuari orea dekenai ia abia vareai.