Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - 1 SAMUEL

1 SAMUEL 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dina ta Ionatan, Saulo natuna, ese ena kesi ihuana tauhauna e hamaoroa, eto, Aoma, Filistia taudia edia taruha aita lao henia, unukaha ai. A ia ese tamana na se hamaoroa.
2Saulo na Gibea tanohetoana ai e nohova, rimono auna henunai, Migron ai; tatau sinahu-tauratoisisivana na ia ida e nohova.
3Ahia Ahitubu, Iehova ena hahelaḡa tauna Silo ai, danu unuseni ai; ia na dabua helaḡana e dokia. Ia be Ikabod kakana Ahitubu natuna, bona Fineha Eli tubuna. Taunimanima na asi dibadia lonatan vada ela.
4Ionatan na Filistia taudia edia taruha ilao-henina totona baine rakaiahanai makanana ai na haga-nadidia rua, ta kahana ai ma ta kahana ai. Ta ladana na Bose, ma ta ladana na Sene.
5Haga-nadina ta na mirigini kahana ai, Mikmasa vairanai; ma ta diho kahana ai, Geba vairanai.
6Ionatan ese ena kesi ihuana tauhauna e hamaoroa, eto, Aoma, hari asie peritomedia taudia edia taruha baita lao henia; reana Iehova ese baine duruda; badina be Iehova ese bema ura haida bema hamauridia, hutuma imadia amo eiava gagadoi imadia amo, tau ta ese basine laoa ahu diba.
7Bena ena kesi ihuana tauna eto, Lalomu ai vada o haeroa karana idoinai ba karaia; o itaia, lau na oi ida, bona oiemu lalohadai na lauegu lalohadai.
8Bena Ionatan eto, A kamonai; ita na baita raka hanai, unu taunimanima dekediai, ediai baita hedinarai.
9Bena idia na bema hamaoroda, bema toma “A henari ela bona baia vasi”, ita na eda gabu ai baita gini, basita dara dae dekediai.
10A idia na bema toma “Dekemai ai a dara dae”, ita na baita dara dae; badina be Iehova ese idia na ita imada ai vada e atodia toana bunai.
11Taunabunai, raruosi na Filistia taudia vairadiai e hahedinarai. Filistia taudia eto, O itaia, Heberu taudia na edia komu guridia amo e raka lasimu.
12Bena taruha taudia ese lonatan bona ena kesi ihuana tauna e boi henidia, eto, Dekemai ai a dara dae; ai ese ḡau ta baia haheitalaimui. Bena Ionatan ese ena kesi ihuana tauna e hamaoroa, eto, Lau murigu ai a dara dae: badina be idia na Iehova ese Israel taudia imadia ai vada e atodia.
13Bena lonatan na imana bona aena amo e rau dae; ena kesi ihuana tauna danu ia murina amo e rau dae. Bena idia haida na lonatan ese e aladia, ma haida na ena kesi ihuana tauna ese.
14Una ala-ala gini-gunana lalonai Ionatan bona enakesi ihuana tauna ese tatau ruahui sisivana e aladia mase, inoḡo ta, dina tamona ai bema ruaia heḡereḡerena, lalonai.
15Bena gari bada vada e vara, taruha ai bona tuari gabuna ai bona taunimanima iboudiai bogaragidiai: taruha ai e nohova taudia bona tuari amo ema taudia na kudoudia e hetahava; tano danu e lagava; bena iboudiai na e gari dikadikava.
16Saulo ena hegima taudia na Gibea ai, Beniamina tanona ai, e gimava. Bena e roha lao, hutuma na e heau maiva e heau laova e itadia.
17Bena Saulo ese ia dekenai e nohova taudia na e hamaorodia, eto, Taunimanima ba duahidia, ba diba, daidia na ita eda amo vada e raka oho. E duahidia, bena vada e diba, Ionatan bona ena kesi ihuana tauna na lasihidia.
18Bena Saulo ese Ahia e hamaoroa, eto, Dirava ena maua helaḡana ba mailaia. Badina be una negana ai Dirava ena maua helaḡana na Israel taudia ese e loalaiava.

19A Saulo na hahelaḡa tauna ida e hereva-hereva ai na heloḡoheloḡo vada e bada herea taruha ai. Bena Saulo ese hahelaḡa tauna e hamaoroa, eto, Imamu ba veria oho.
20Bena Saulo bona ia ida e nohova taudia na e heau hebou, eha tuari. Bena ta ta edia dare e ala-ala heheni, e heḡonu patapata.
21Heberu taudia haida danu, gunaguna Filistia taudia ida e hebouva bona edia taruha ai e nohova taudia na e lou, Israel oreana, Saulo bona Ionatan ida e hebouva taudia, dekediai.
22Ma Israel tataudia haida, Efraim ororodia ai e komuva taudia, na harina e kamonai Filistia taudia vada e heau, bena idia danu e ḡava, eha havadia.
23Taunabunai, Iehova ese Israel e hamauria una dina ai; tuari na e laohaia ela bona Bet-avene unukahanai.
24Israel taudia na tau-anidia e manoriva una dina ai; badina be Saulo ese e taravadia, eto, Tau ta basine aniani ela bona dina diho ela bona inaigu baina hadava henidia; baine aniani tauna na baine dika. Taunabunai, tau ta se aniani.
25A taunimanima iboudiai na uda ta ai e kau; unuseni ai bada-ranuna na tano ai mia.
26Taunimanima na uda ai e raka vareai, e itaia, bada-ranuna na e hetuturuva; a tau ta ese uduna se daua toho, badina be taunimanima na hari taravatu garina e gariva.
27A Ionatan na se kamonai tamana ese taunimanima na taravatu vada e henidia. Taunabunai, ia ese ena itotohi matana na hari bada-ranuna ai e urua diho, bena imana amo uduna ai e atoa. Bena matana e diari.
28Bena tau ta ese e hamaoroa, eto, Tamamu ese taravatu aukana na orea taudia vada e henidia, eto “Hari dina ai baine aniani tauna na do baine dika”. Taunimanima iboudiai na tau-anidia vada e manori.
29Bena Ionatan eto, Tamagu ese ina tano vada e hahekwarahia; a itaia, matagu na ede e diari tomamu, hari bada-ranuna sisina vada na ania dainai.
30Orea taudia ese inaidia edia amo e dadi ḡaudia na hari dina ai bema ani bema namo; badina be ala-ala Filistia taudia ediai na dia bada.
31Una dina ai idia ese Filistia taudia e aladia mase, Mikmasa amo ela bona Aialono. A tuari taudia na tau-anidia e manori dikadika;
32taunabunai idia ese e dadi ḡaudia e heau henidia, mamoe bona boromakau mamaruanedia bona boromakau natudia e abidia, tano ai e aladia mase, bena mai raradia ida e ani.
33Bena haida ese Saulo e hamaoroa, eto, A itaia, tuari taudia na Iehova vairanai e kara havaramu, vamu na mai rarana ida e aniamu. Ia na eto, Vada e kara havara; nadi badana ta ba keia mai iniseni ai.
34Saulo ma eto, Taunimanima bogaragidiai baola, ba hamaorodia, baoto “Ta ta ena boromakau ena boromakau mamaruanedia bona ena mamoe ena mamoe bae mailaidia, iniseni ai bae aladia mase bona bae anidia. Iehova vairanai basio kara havara; vamu mai rarana basio ania.” Taunabunai, una hanuaboi idia ta ta ena boromakau ena boromakau mamaruanedia e laohaidia, unuseni ai e aladia mase.
35Bena Saulo ese ihaboulaina patana ta e larebaia, Iehova ena; una na ihaboulaina patana gini-gunana ia ese e larebaia Iehova ena.
36Bena Saulo eto, Aita diho, Filistia taudia muridiai aitala; baita aladia rani, baita ha-oredia, ta basine mauri. Idia na e haere, eto, Emu lalo-hadai heḡereḡerena do ba karaia. A hahelaḡa tauna eto, Dirava aita raka henia kahi iniseni ai.

37Bena Saulo ese Dirava e nanadaia, eto, Filistia taudia muridia amo ainala eiava? Israel taudia imadia ai bavatodia eiava? A ia na e haere henia una dina ai.
38Bena Saulo eto, Ini aoma, lohia taumui iboumui ai; ba tahua bona ba diba, ina kara dikana ede vada e vara toma hari ina dina ai.
39Badina be Iehova, Israel ihamaurina Diravana, e maurimu heḡereḡerena. kerere ihavarana tauna, ena be lau natugu Ionatan, to baine mase. A taunimanima iboudiai bogaragidia amo ta se haere henia.
40Bena ia ese Israel taudia e hamaorodia, eto, Umui na kaha ta ai ba gini; a lau bona natugu Ionatan na kaha ta ai baia gini. Idia ese Saulo e haere henia, eto, Emu lalo-hadai heḡereḡerena ba karaia.
41Taunabunai Saulo na eto, Iehova, Israel Diravana e, dahaka dainai emu hesiai tauna na so haere henigu hari dina ai? Ina kerere bema lauegu eiava natugu lonatan ena, Iehova e. Israel Diravana e, Urim ba heni lasi; a ina kerere bema emu bese Israel ena Tumim ba heni lasi. Bena mari ese Ionatan bona Saulo e duanaidia, a Israel taudia e roho mauri.
42Saulo ma eto, Lau bona natugu Ionatan padamai ai mari a karaia. Bena mari ese lonatan e duanaia.
43Bena Saulo ese Ionatan e nanadaia, eto, A hamaorogu, ede o kara toma? Bena Ionatan ese e hamaoroa, eto, Bada-ranuna sisina na egu itotohi matana amo na abia, na mamia toho. Lau binai, vada baina mase.
44Saulo eto, Dirava na unu baine karagu toma, ma baine hametaua. Ionatan e, oi na momokani vada ba mase.
45Bena Israel taudia ese Saulo e gwau henia, eto, Ionatan baine mase a? Ina kwalimu badana Israel ai e havaraia tauna na baine mase a? Lasi ona lasi vaitani. Iehova e maurimu heḡereḡerena ia kwarana huina tamona na tano ai basine moru; badina be hari dina ai ia na Dirava ida vada e gaukara hebou. Taunabunai, Israel taudia ese Ionatan e rauaia; ia na se mase.
46Bena Saulo na Filistia taudia ihahavadia amo e lou: bona Filistia taudia na edia gabu korikori e lou lao.
47Saulo na Israel e halohiaia negana ai na ia ese inaina iboudiai e tuari henidia, kaha iboudiai; Moab taudia bona Amono taudia bona Edom taudia bona Soba pavapavadia bona Filistia taudia, iboudiai e tuari henidia bona e hadareredia.
48Ia na goada dikadika; ia ese Amalek taudia e hadareredia, bona Israel taudia na e tuari henidia taudia imadia amo e hamauridia.
49Saulo natuna mamaruanedia na Ionatan bona Isvi bona Malkisua. Natuna hahinedia na rarua; tau guna ladana na Meraba, tau muritai ladana na Mikala.
50Saulo adavana ladana na Ahinoama; ia na Ahimasa natuna. Ena tuari oreana biaguna ladana na Abnere, Nere natuna. Hari Nere na Saulo tamana lahaina;
51Kisa, Saulo tamana, bona Nere, Abnere tamana, raruosi na Abiele natuna.
52Saulo ena dina iboudiai lalodiai tuari na auka, Filistia taudia ida. Taunabunai, Saulo ese goada tauna ta eiava tuari mai dibana tauna ta e itaia negana ai, ia ese e abia, ena orea tauna ai e halaoa.