Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 1 Samuɛli

1 Samuɛli 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gↄↄewa Saulu nɛ́ Yonatãa ò ɛ̀waaso pↄ́ a a zĩkabↄↄ kũaɛ: Mↄ wà gɛ Filitɛ̃ gudↄ̃anaↄ kĩ́i le. I o a maeɛ sↄ̃o.
2Saulu ku gbɛafuli gbáu Migↄ̃nↄ, Gibɛa saɛ ń zĩgↄ̃ↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa àaↄ̃.
3Sa'ona Ahia kú ń guu, a a sa'o'ula daa. Ikabodu vĩ̀i Aitubu nɛ́ɛ. Aitubupiá Finɛasi nɛ́ɛ, Ɛli pↄ́ dɛ Lua gbàgbana ũ Silo tↄũnaɛ. An gbɛ̃e dↄ̃ Yonatãa gɛ̀ gueio.
4Gbɛbↄlɛ pↄ́ Yonatãa ye gɛ̃u à Filitɛ̃ gudↄ̃anaↄ le, gbɛ pɛ́lɛpɛlɛu lán swaawa ↄplaai ń zɛɛio. Ado tↄ́n Bozezu, ado sↄ̃ Sɛnɛ.
5Ado ku gugbãntoou Mimasa oi, ado sↄ̃ gɛↄmidↄkĩi Gɛba oi.
6Ɔ̃ Yonatãa ò ɛ̀waasopiɛ: Mↄ wà gɛ́ gyafↄↄde gudↄ̃anapiↄ kĩ́i. Dii a gí dↄiwálɛa? Asa yãe a fↄ̃ kpa Diiɛ à to wà gí zĩbleio, wá dasi ge wá dasion lò.
7Ɔ̃ aà zĩkabↄkũnapi òɛ̀: Lá à ń pↄ gbà píi lé, kɛ. Lá ń sɛ̀, má làaɛ.
8Ɔ̃ Yonatãa mɛ̀: Tↄ̀ↄ, wà gɛ́má wà wázĩa mↄnɛ́.
9Tó aa òwɛ̃ɛ wà zɛ́ wà ń dãɛ, wí zɛ wá gbɛu, wá gɛ́má lↄo.
10Tó aa mɛ̀ wà mↄɛ sↄ̃, wí gɛ́má, asa bee mɛ́ aↄ dɛ Dii ń kpaawá seela ũ.
11Ɔ̃ aa ńzĩa mↄ̀ Filitɛ̃ gudↄ̃anapiↄnɛ. Ɔ̃ Filitɛ̃piↄ mɛ̀: Gwa! Ɛbɛluↄ lɛ́ bↄ ɛ pↄ́ aa ulɛauↄ guu kee.
12Ɔ̃ gudↄ̃anapiↄ lɛzù Yonatãa ń a zĩkabↄkũnaozi aa mɛ̀: À mↄ wà yãe oɛ́ kɛ. Ɔ̃ Yonatãa ò a zĩkabↄkũnaɛ: Ǹyↄ̃ tɛ ma kpɛ, asa Dii ń kpá Isailiↄwaɛ.
13Ɔ̃ Yonatãa lɛ́ dɛdɛ àlɛ lↄↄga, mɛ́ aà zĩkabↄkũna tɛ aà kpɛ. Kɛ́ Yonatãa ń kwɛ́, ↄ̃ aà zĩkabↄkũnapi ń dɛdɛ aà kpɛ.
14Lɛ́lɛama sɛ̃́iapi guu Yonatãa ń a zĩkabↄkũnao ń dɛdɛ gbɛ̃ↄn bao taawaɛ. Gupi bàluma kà gu bà do taawa.
15Ɔ̃ gili gɛ̃̀ Filitɛ̃ↄgu ń bòou ń sɛ̃uo píi. Vĩa ń zĩgↄ̃ↄ kũ̀, gudↄ̃anaↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ aaì gɛ́ lɛ́lɛi Isailiↄwaↄ píi. Ɔ̃ tↄↄlɛ lùalua. Lua mɛ́ gili gɛ̃̀ńgu màa.
16Kɛ́ Saulu gudↄ̃ana pↄ́ kuaànↄ Gibɛaↄ è Filitɛ̃ zĩgↄ̃ↄ bàalɛ̀ lɛ́ fãaa gupiiu,
17ↄ̃ Saulu ò gbɛ̃́ pↄ́ kuanↄↄnɛ: À wɛ́tɛ wá gbɛ̃́ↄzi à gwa, wí dↄ̃ gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ wá guu. Kɛ́ aa gwà, aa è Yonatãa ń a zĩkabↄkũnao mɛ́ kú ń guuo.
18Ɔ̃ Saulu ò Ahiaɛ: Mↄ́ ń n sa'o'ulao wà Dii laò. Asa zĩbeezĩ a sa'o'ulapi daa Isailiↄ guu weɛ.

19Gↄↄ pↄ́ Saulu lɛ́ yã'o sa'onapiɛ, zↄa pↄ́ dↄ Filitɛ̃ↄ bòou lɛ́ kã́fĩ, àlɛ dɛdɛ, ↄ̃ Saulu òɛ̀ aà to we.
20Saulu a zĩgↄ̃ↄ kã̀aa píi aa gɛ̀ zĩu, ↄ̃ aa è gili gɛ̃̀ Filitɛ̃ↄgu maamaa, aalɛ fɛ̃na kakↄ̃ɛ.
21Ɛbɛlu pↄ́ zↄ̃̀lɛ Filitɛ̃ↄ guu yãa aa mↄ̀ńnↄ zĩu ń bòouↄ ɛ̀a nà ń gbɛ̃́ pↄ́ kú ń Sauluo ń Yonatãaowa.
22Kɛ́ Isaili pↄ́ ulɛa Ɛflaiũ bùsu gusĩsĩdeu weↄ mà Filitɛ̃ↄ lɛ́ bàalɛ, aa nà ń gbɛ̃́ↄwa zĩu lↄ, aa nàaańnↄ.
23Màa Dii zɛ̀ ń Isailiↄ gↄↄ bee, ↄ̃ aa zĩblè e za Bɛtavɛ̃.
24Isailiↄ taasikɛ̀ gↄↄ bee, asa Saulu yãdìlɛ ń Lua tↄ́o a zĩgↄ̃ↄnɛ à mɛ̀: E oosi gɛ kɛò, gbɛ̃́ pↄ́ pↄblè e màↄ gɛ́ tↄsii ma ibɛɛↄwa, ade gↄ̃̀ láaipↄ ũɛ. Ɔ̃ an gbɛ̃e i pↄbleo.
25Zĩgↄ̃ↄ sì lákpɛu ḿpii, we zↄ́ lì lɛ́ lɛ́lɛ zĩ́lɛ.
26Kɛ́ aa sì lákpɛu màa, aa è zↄ́'i lɛ́ bàalɛ, ãma an gbɛ̃e i ↄzↄ̃wà a dà a lɛ́uo, kɛ́ aalɛ vĩakɛ yãdilɛaɛ yã́i.
27Yonatãa sↄ̃ i yã́ pↄ́ a mae dìlɛ a zĩgↄ̃ↄnɛ mao, ↄ̃ à a lípana pↄ́ á kũa zↄ̃̀ zↄsapiwa. À ↄmài a dà a lɛ́u, ↄ̃ aà wɛ́ kɛ̃̀.
28Ɔ̃ zĩgↄ̃e òɛ̀: N mae yãdìlɛ a zĩgↄ̃ↄnɛ à mɛ̀ gbɛ̃́ pↄ́ pↄblè gbã, ade gↄ̃̀ láaipↄ ũɛ. A yã́i tò gbɛ̃́pii yɛ̃̀ɛɛ làa.
29Ɔ̃ Yonatãa mɛ̀: Ma mae lɛ́ ĩadamáɛ. Gwa lá ma wɛ́ kɛ̃̀, kɛ́ ma zↄ́pi mↄ̀sↄ yↄↄ yã́i mɛ̀.
30Tó gbɛ̃́ↄ pↄ́ pↄ́ aa sì ń ibɛɛↄwa blè gbã yãa lé, dↄ̃ aa Filitɛ̃ↄ dɛ̀dɛ dɛ beea.
31Zĩbeezĩ Isailiↄ Filitɛ̃ↄ dɛ̀dɛ sɛa za Mimasa e Ayaloni. Aa kpàsa dúuduuɛ,
32ↄ̃ aa sì ń pↄtuoↄ guu, aa sãↄ ń zuↄ ń zunɛbↄlↄↄ kũ̀kũ aa dɛ̀dɛ wegↄ̃ↄ, aalɛ só ń a auo.
33Ɔ̃ wà a baokpà Sauluɛ wà mɛ̀: Gwa! Wàlɛ duunakɛ Diiɛ, wàlɛ nↄ̀ↄ só ń a auo. Ɔ̃ Saulu mɛ̀: A bↄ Dii yã́ kpɛ. À gbɛ̀ gbɛ̃̀nɛ gálɛ mↄò ma aɛ la kpakpa.
34Ɔ̃ à mɛ̀: À fãaa ń guu, í onɛ́ an baade mↄ́ ma kĩ́i ń a zuo ge a sã, aai a kòlokpakpa la, aai só. Ásu duunakɛ Diiɛ à nↄ̀ↄ só ń a auoo. Ɔ̃ baade mↄ̀ ń a zuo gwã́ bee, à a kòlokpa we.
35Saulu Dii gbagbakĩi bò we. Sa'okĩi pↄ́ a bò sɛ̃́ian we.
36Ɔ̃ Saulupi mɛ̀: Wà pɛ́lɛ Filitɛ̃ↄzi gwã́a wàↄ ń dɛdɛ e gu gɛ dↄò. Wásu ń kee too. Ɔ̃ wa òɛ̀: Kɛ́ lá à kɛ̀nɛ maawa. Ɔ̃ sa'ona mɛ̀: Wà sↄ̃ Luazi la gĩa.

37Ɔ̃ Saulu gbɛ̀a Luawa: Wà pɛ́lɛ Filitɛ̃ↄzi, ńyↄ̃ ń kpáwáa? Ɔ̃ i wewà zĩbeezĩo.
38Ɔ̃ Saulu mɛ̀: Á zĩgↄ̃ↄ gbɛ̃zↄ̃ↄↄ píi, à sↄ̃mazi la, kɛ́ wà e dↄ̃ duuna pↄ́ wa kɛ̀ gbã.
39N Dii Isailiↄ Suabana tↄ́o, baa tó ma nɛ́ Yonatãa mɛ́ duunakɛ̀, sema aà ga. Ɔ̃ gbɛ̃e i lɛ́sio.
40Ɔ̃ a ònɛ́: À zɛ saalo le, mapi ń ma nɛ́o wíↄ ku saalo la. Ɔ̃ wa òɛ̀: Kɛ́ lá à kɛ̀nɛ maawa.
41Saulu ò Dii Isailiↄ Luaɛ: To wà sĩana dↄ̃. Ɔ̃ yã́ Yonatãa ń Sauluo blè, ↄ̃ bíla mi bↄ̀ bau.
42Saulu mɛ̀: À gbɛla mapi ń ma nɛ́o musu. Kɛ́ yã́ Yonatãa blè,
43ↄ̃ Saulu òɛ̀: Yã́ pↄ́ ń kɛ̀ omɛɛ. Ɔ̃ Yonatãa òɛ̀: Ma lípana lɛ́bana ↄ̃ má zↄ̃̀ zↄ́wa, yↄↄnnↄ má mↄ̀sↄ. Má kɛ́! Tó a ma dɛɛ, à ma dɛ.
44Ɔ̃ Saulu mɛ̀: Yonatãa, tó ni gao, Lua yãpãsĩkɛmɛɛ bɛ̃̀ɛbɛ̃ɛ.
45Ɔ̃ wa ò Sauluɛ: Yonatãa ga lo! Aà gbɛ̃́ pↄ́ ↄ̃mɛ tò wa zĩblèa? Aawo! Ń Luao wi wei kɛ́ baa aà mikã mɛ̀ndo lɛ́lɛ zĩ́lɛo, asa Lua dↄnlɛ ↄ̃ à bee kɛ̀ò gbã. Beewa ↄ̃ wà Yonatãa mìsi, i gao.
46Ɔ̃ Saulu kã́mabò ń pɛ́lɛa Filitɛ̃ↄzio, ↄ̃ Filitɛ̃ↄ tà ń bùsuu.
47Kɛ́ Saulu zↄ̃̀lɛ Isaili kpalau a làa, à zĩkà ń a ibɛɛↄ gupiiuɛ: Mↄabuↄ ń Amↄniↄ ń Ɛdↄũↄ ń Zoba kíaↄ ń Filitɛ̃ↄ. Kpɛ pↄ́ à lìliu píi, ì zĩblemáɛ.
48Aà wↄ́ↄkɛ tↄbↄ̀, à zĩblè Amalɛkiↄwa, à Isailiↄ sì ń wɛtãnaↄwa.
49Yonatãa ń Isibosɛo ń Malakisuao mɛ́ Saulu nɛgↄ̃ɛↄ ũ. A nɛnↄɛↄ vĩ gbɛ̃ↄn pla. A sɛ̃́ia tↄ́n Mɛlabu, a plaade Mikali.
50Aà na tↄ́n Ainↄaũ, Aimaaza nɛ́ɛ. Aà zĩgↄ̃ↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ tↄ́n Abinɛɛ. Saulupi dãunaɛ, aà desɛ̃ Nɛɛ nɛ́ɛ.
51Saulu mae Kisi ń Abinɛɛ mae Nɛɛo mɛ́ Abiɛli nɛ́ↄ ũ.
52Saulu gↄↄ ìↄ pãsĩ ń Filitɛ̃ↄ gↄↄpiiɛ. Tó Saulu nɛgↄ̃na ge wↄ́ↄde è, ì aà si à nawa a zĩgↄ̃ ũɛ.