Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - 1 Samuel

1 Samuel 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Juc junajcho Saulpa wamran Jonatanga uywayninta niran: «Cay mayuta washa chimpaman päsashun. Nircur yaycapaycärishun Filistea suldärucunata.» Jonatanga papäninta mana willaparanchu.
2Papänenga pachacaraycaran pata chaquin achca granada yöracuna chaquincho. Chayga caran rïgu ëra. Sojta pachac (600) suldäruncunawan caycaran.
3Israelcunachöga cüra jatiränan efodta Ahías cürami jatisha aywaj. Payna caran Ahitobpa wamran; Ahitobna Icabodpa wauguin. Paycuna caran Fineespa wamran. Finees caran Elïpa wamran. Siluchömi Elïga Tayta Diospa cüran caran. Runacunaga mana musyaranchu Jonatán aywacushanta.
4Jonatanga Filistea suldärucuna pachacarashanman aywaycaran. Chayanantaga chaparaycaran jatun gagacuna. Jutincuna caran Boses, Sene.
5Norte cajpa caj gaga aywaraycaran Micmaspa chimpanpa. Sur cajpa cajna aywaraycaran Gabaapa chimpanpa.
6Jonatanga uywayninta niran: «Aywashun wac chimpacho ganra runacuna pachacaraycashanman. Capaschari Tayta Diosninchëga yanapämashwanpis. Paypäga manami sasachu. Yanapämaptinchi binsishwanmi achcajpis wallcajllapis.»
7Uywaynenga niran: «Yarpashayquino imatapis rurashun. Nogaga yanapäshayquimi imachöpis.»
8Chaura Jonatán niran: «Washa chimpaman päsashun chay runacunaman. Paycuna ricamänanchïpaj aywashun.
9‹Chayamunäyaj jinallancho shuyämay› nimashaga shuyäshun. Chaura manami wichäshunnachu paycuna caycashanman.
10‹Wichämuy› nimashaga aywashun. Chauraga musyashunmi Tayta Dios yanapämaptinchi binsinanchïpaj cashanta.»
11Chaymi Jonatanwan uywaynenga Filistea suldärucuna ricananpaj ricäpapa aywaran. Ricärir Filistea suldärucuna ninacuran: «Masqui ricay-llapa, hebreo runacunaga machaycunaman pacacushanpita llojshircaycämunnami.»
12Nircur jinan öra Jonatantawan uywayninta gayaran: «¡Shamuy willanäpaj!» nir. Chaura Jonatán uywayninta niran: «Gamga guepalläta wichämuy. Cananga Tayta Dios yanapämaptinchi noganchïmi binsishun.»
13Jonatanga charicuyllapa wicharan. Uywayninpis guepallanpa wicharan. Filistea suldäruta Jonatán jitarimushantaga uywayninna päsarachej.
14Rimir puntata yaycur Jonatán uywayninwan tacsha pampallacho wañuycachiran ishcay chunca (25) runata.
15Filistea runacunaga pachacaraycajcunapis, wacpa caypa pillyaman aywajcunapis fiyupa manchariran. Jinachöpis chay örami fiyupa timlur caran. Chaura llapan manchariran.
16Benjamín trïbupa chacran Gabaacho Saulpa suldäruncunaga ricaran Filistea runacuna röpa-röpa gueshpiycajta.
17Chaura Saulga suldäruncunata niran: «Listata gayay pipis pishishanta musyananchïpaj.» Listata gayaptenga pishiraycaran Jonatán uywayninwan.
18Chay junäga cüra Ahiasmi Israelcuna cajcho efodta jatiraycaran. Chaymi Ahiasta Saúl niran: «Tayta Diospa efodninta apamuy.»

19Cürawan Saúl parlashancamaga masna Filistea runacuna pantanacuran. Chaura cürata Saúl niran: «Ama apamuynachu.»
20Jinan öra llapan suldäruncunawan Saulga pillyaman yaycucuycuran. Chaymi Filistea runacunaga mana rejsinacurannachu. Quiquin-purana wañuchinacuran.
21Filistea suldärucunacho waquenga Israelcuna caycaran. Chaymi pillya gallaycuptenga cuticuriran Saultawan Jonatanta yanapaj Israelcunamanna.
22Efraín jircacunaman pacacoj Israelcunapis Filistea runacuna gueshpejta mayar magananpaj gatir aywaran.
23Wañuchinacuyga caran Bet-avén siudäcama. Chay junaj Tayta Diosga Israelcunata salbaran.
24Chay junaj Israelcunaga carcaycaran fiyupa uticasha. Pipis mana micuyta yawashachu caran. Saulmi jurashpan niran: «Chiquinacushäcunata ushajpaj manaraj wañuchiptë, manaraj tardiyaptin micoj cäga maldisyunädumi canga.»
25Suldärucunaga chayaran juc jircacho mishqui pampacho caycajman.
26Muntiman suldärucuna yaycuriptin yacunöraj mil-abïjaga liwaycaran. Ichanga pipis mana yawaranchu Saúl nishanta manchacur.
27Jonatanga manami wiyaranchu papänin jurashpan nishanta. Chaymi garutinpa puntanwan mishquita togrircur micupäriran. Chaura balurnin yuricurcuran.
28Juc suldäruna niran: «Papäniquega llapantami jurashpan nisha: ‹Pipis canan micoj cäga maldisyunädumi canga.› Chaynöpami llapan runacunapa balurnin ushacasha.»
29Chaura Jonatán niran: «Papänëmi juchayoj yargaywan ñacananpaj. Nogapaga ichiclla mil-abïjata yawarcuptë imanöshi balurnë yuricurcusha.
30Runacunapaga masrämi balurnin canman caran contrancunata guechushanta micuptin. ¡Aypallatami wañuchishwan caran Filistea runacunata!»
31Chay junaj Israelcunaga fiyupa binsiycuran Filistea runacunata. Pillyar gatiran Micmaspita-pacha Ajaloncama. Israel suldärucunapaga yargayllawan callpanpis mana carannachu.
32Fiyupa yargayta manana awantar llapan guechushancunata charipäcuran wäcanta, uyshanta, besërancunata. Pishtariycur yawarninta mana jutuchillar micuran.
33Chaymi waquin runacuna Saulta willaran: «Runacunaga Tayta Diospa contranmi ruraycan. Yawarta mana jutuchillar aychata micuycan» nir. Chaura Saúl niran: «¡Gamcunaga imaypis Tayta Diosta manami wiyacunquichu! Jatun rumita apapämay cuchpayllapa.
34Canan öra runacunata willamuy. Cada-ünun apamuchun törunta, uyshanta caycho pishtarcur micunanpaj. Tayta Diospa ñaupancho juchata ama rurachunchu yawarta mana jutuchillar aychata micushpan.» Chayno willaptin, chay chacay quiquincuna aparan töruncunata. Nircur jinancho pishtaran.
35Chaycho Saulga juc altarta Tayta Diospaj ruraran. Chaymi caran Saúl rimir-punta caj rurashan altar.
36Chaypita Saúl niran: «Canan chacayga pacha waraycama Filistea runacunata gatir aywashun. Maychöpis taripar ima-aycantapis guechumushun. Cawaycajtaga ama cachaycushunchu juctapis.» Niptin llapan nipäcuran: «Yarpashayquino rurashun ari.» Cürana niran: «Manaraj imapis captin Tayta Diostaraj tapucushun.»

37Chaura Saulga Tayta Diosta mañacur tapucuran: «¿Filistea runacunata gatishächu? ¿Nogacuna binsishächuraj?» nir. Chayno tapuptin Tayta Dios mana imatapis rimacuranchu.
38Chaymi Saúl niran: «Cayman shamuy llapayqui mandaj cajcunalla. Tapucachay pï juchata rurashantapis.
39Nogaga Israelcunata salbaj Tayta Diospa ñaupanchömi canan jurä. Wamrä Jonatanpis juchata rurasha carga wañuchun.» Suldärucunaga pipis mana imatapis rimacuranchu.
40Chaymi Saulga llapan Israelcunata niran: «Gamcunaga caj läduman jurmacay, nogana wamrä Jonatanwan jucaj läduman.» Chaura llapan suldäruncuna «Nishayquino cachun» niran.
41Chaura Saulga sinchipa niran: «Israelcunapa Tayta Diosnin ¿imanirtaj tapucuptë mana wiyamashcanquichu? Nogacho u wamrä Jonatancho jucha captin llojshenga Urim. Acrashayqui Israelcunacho jucha captenga llojshenga Tumim.» Chaura surti llojshiran Saulpäwan Jonatanpaj. Israelcunami ichanga librina quëdaran.
42Chaypita Saúl niran: «Cananga surtita jitay wamrä Jonatanpäwan nogapäna» nir. Chaura surti llojshiran Jonatanpaj.
43Chaymi Saulga Jonatanta niran: «Imata rurashayquitapis willamay.» Jonatán willaran: «Garutëpa puntanwanmi micurcurä wallcalla mil-abïjata. Cananga caychömi caycä. Listumi caycä wañunäpaj» nir.
44Chaura Saúl sinchipa niran: «Jonatán, gam mana wañuptiquega Tayta Dios fiyupa castigamächun.»
45Niptenga llapan runana Saulta niran: «Jonatanga ama wañuchunchu. ¡Paychaj Israelcunatapis pillyachöga binsichisha! ¡Tayta Diosga manami camacächengachu Jonatán wañunanta! Payga llapantapis Tayta Dios yanapaptinmi rurasha.» Chaynöpami llapan runa Jonatanta salbaran.
46Saulnami Filistea runacunata mana gatirannachu. Paycunapis nasyunninpana cuticuran.
47Saulga Israelcunapa raynin car llapan contrancunatami binsiran. Binsiran Moab, Amón, Edom, Soba, Filistea runacunata. May-chaypapis pillyaj aywarga simri binsej.
48Achca suldärucunata shuntaycur Amalec runacunatapis binsiran. Chaynömi Israelcunata salbaran maquichacuyta munaj runacunapita.
49Saulpa wamrancuna caran: Jonatán, Isúi, Malquisúa. Warmi wamrancunana caran: mayur caj Merab, shullcanna Mical.
50Saulpa warminpa jutinna caran Ahinoam. Paymi caran Ahimaaspa wamran. Suldäruncunapa mandajninna caran Abner. Abnerna caran Nerpa wamran. Paynami caran Saulpa tiyun.
51Saulpa papänin Ciswan Abnerpa papänin Nernami caran Abielpa wamrancuna.
52Saúl cawashancamaga Israelcunawan Filistea runacuna fiyupami pillyaran. Chaynöpami Saulga shuntaj callpayoj runacunata, jinyu cajcunata.