Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - 1 SAMUƐLI

1 SAMUƐLI 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Zĩkea Solu nɛ́ Yonatã bè gↄ̃kparɛ kɛ̀ à a zĩ̀kapↄnↄ kũnanɛ: Ǹ mↄ́ wà gá Filisitini gudãkii kpa kãa. Èe o a denɛ sↄ̃ro.
2Solu kú biisio lí gbáru zaa Migirↄnu, Gibɛa saɛ kↄ̃n zĩ̀kpɛɛnↄ gↄ̃ↄn wàa aagↄ̃.
3Sa'ori Ahia kú ń tɛ́, à a dansiki dana. Ikabodu vĩ̀i Aitubu nɛ́mɛ. Aitubu pì nɛ́ Finɛasi nɛ́mɛ, Ɛli kɛ̀ dɛ Luda gbã̀gbãri ũ zaa Silo diomɛ. Aↄ̃ gbɛ̃kee dↄ̃ Yonatã gàa gukearo.
4Gbɛ̀kotoo kɛ̀ Yonatã yezi à gɛ̃n à Filisitini gudãkparinↄ le, gbɛ̀ sↄ̃ntɛnↄ pɛɛpɛɛnan ↄplazi kↄ̃n ↄzɛzio. A doo tↄ́n Bozezi, a doo sↄ̃ Sɛnɛ.
5A doo kú gu'igbãroon Mikimasa kpa, a doo sↄ̃ sↄↄmɛtɛ Gɛba kpa.
6Ben Yonatã bè gↄ̃kparɛ pìnɛ: Ǹ mↄ́ wà gá gɛfↄↄde gudãkpari pìnↄ kiia. Ke Dii é wa ĩan ká gwɛɛ? Zaakɛ pↄ́ke é fↄ̃ à kpá Diinɛ à gí wà mì síziro, baa tó wá pari kesↄ̃ wá pariro.
7Ben à zĩ̀kapↄnↄsɛri pì bènɛ: Lán à n pↄↄ gbà nà píngi dé, ǹ kɛ. Lán ń sɛ̀ nà, má kúnyo kↄ̃n nↄ̀sɛo domɛ.
8Ben Yonatã bè: Tↄ̀, wà gáńzi wà wa zĩnda ↄdↄańnɛ.
9Tó aↄ̃ bèwe wà zɛ wà ń dãmɛ, wé zɛ wa gbɛ̀n, wé gáńzi dↄro.
10Tó aↄ̃ bè wà mↄ́mɛ sↄ̃, wé gáńzi, zaakɛ beee bé eégↄ̃ dɛ sèeda ũ kɛ̀ Dii ń náwe wa ↄzĩ.
11Ben aↄ̃ ń zĩnda ↄ̀dↄa Filisitini gudãkpari pìnↄnɛ. Ben Filisitini pìnↄ bè: À gwa! Eberunↄↄ e bↄↄ wɛ̀ɛ kɛ̀ aↄ̃ ùtɛnnↄ guu.
12Ben gudãkpari pìnↄ lɛ́ zù Yonatãzi kↄ̃n a zĩ̀kapↄnↄsɛrio wà bè: À mↄ́ wà yãke oare kɛ̀. Ben Yonatã bè a zĩ̀kapↄnↄsɛrinɛ: Ǹgↄ̃ tɛ́ ma kpɛɛ, zaakɛ Dii ń ná Isarailinↄnɛ ń ↄzĩmɛ.
13Ben Yonatã e lↄↄtɛɛ kuɛna, ben à zĩ̀kapↄnↄsɛri tɛ́ à kpɛɛ. Kɛ̀ Yonatã ń nɛ́, ben à zĩ̀kapↄnↄsɛri pì ń dɛdɛ.
14Lɛ́ɛmmana káaku pì guu Yonatã kↄ̃n a zĩ̀kapↄnↄsɛrio ń dɛdɛ gↄ̃ↄn baro taka bà. Guu pì kpã̀ngu kà lán bàlɛna basↄↄro taka bà.
15Ben swɛ̃̀ kɛ̃̀ Filisitininↄn ń bùran kↄ̃n zĩ̀lan-o píngi. Vĩa ń zĩ̀kpɛɛnↄ kũ̀, gudãkparinↄ kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃è gá lɛ́ɛ Isarailinↄanↄ ń píngi. Ben tↄↄtɛ nìgãnigã. Luda bé à tò swɛ̃̀ kɛ̃̀ńgu lɛ.
16Kɛ̀ Solu gudãkpari kɛ̀ aↄ̃ↄ kúo Gibɛanↄↄ è Filisitini zĩ̀kpɛɛnↄ bàa lɛ̀ wèe fãakↄ̃a baama píngi,
17ben Solu bè gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kúaonↄnɛ: À wa gbɛ̃nↄ dↄdↄ à gwa, wé dↄ̃ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ bↄ̀ wa tɛ́. Kɛ̀ aↄ̃ↄ gwà, aↄ̃ↄ è Yonatã kↄ̃n a zĩ̀kapↄnↄsɛrio bé wà kú ń tɛ́ro.
18Ben Solu bè Ahianɛ: Ǹ mↄ́ kↄ̃n n dansiki utao wà gbeka Diia. Zaakɛ zĩ beeea à sa'o'uta pì dana Isarailinↄ tɛ́ gwemɛ.

19Gurↄↄ kɛ̀ Solu e yã oo sa'ori pìnɛ, zↄka kɛ̀ dↄ Filisitininↄ bùran kɛ̀kɛ èe kaara, ben Solu bènɛ à tó gwe.
20Solu a zĩ̀kpɛɛnↄ kàkↄ̃a ń píngi, aↄ̃ gɛ̃̀ zĩ̀n, ben aↄ̃ↄ è swɛ̃̀ kɛ̃̀ Filisitininↄn maamaa, aↄ̃ↄe kↄ̃ ásaru kɛɛ fɛ̃ɛdaao.
21Eberu kɛ̀ aↄ̃ vɛ̃̀ɛ Filisitininↄ tɛ́ yã kɛ̀ aↄ̃ mↄ̀ńyo ń bùra guunↄ ɛ̀ara wà nà ń gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú kↄ̃n Soluo kↄ̃n Yonatãoa.
22Kɛ̀ Isaraili kɛ̀ aↄ̃ↄ utɛna Ɛflaimu bùsu gusĩsĩdeen gweenↄↄ mà Filisitininↄↄ e bàa lɛɛ, aↄ̃ nà ń gbɛ̃nↄa dↄ aↄ̃ pɛ̀ɛńzi zĩn.
23Lɛn Dii Isarailinↄ bↄ̀ lɛ zĩ beeea, ben aↄ̃ zĩ̀ blè ai Bɛtavɛ̃.
24Isarailinↄ nawɛ̃a kɛ̀ zĩ beeea, zaakɛ Solu lù sɛ̀ kↄ̃n Luda tↄ́o a zĩ̀kpɛɛnↄnɛ à bè: Ai uusiɛ gá kɛo, gbɛ̃ kɛ̀ pↄ́ blè ai màgↄ̃ gá gɛ̃ɛ bo ma ibɛɛnↄa, adee gↄ̃̀ láaripↄ ũmɛ. Ben aↄ̃ gbɛ̃kee e pↄ́ blero.
25Zĩ̀kpɛɛnↄ sì lákpɛn ń píngi, ben aↄ̃ zↄ́'i è di guu pìn.
26Kɛ̀ aↄ̃ sì lákpɛn lɛ, aↄ̃ↄ è zↄ́'i e bàa lɛɛ, mↄde aↄ̃ gbɛ̃kee e ↄ zↄ̃a à dà a lɛ́nlo, kɛ̀ aↄ̃ↄe vĩa kɛɛ ladana kɛ̀ Solu kɛ̀ yãnzi.
27Yonatã sↄ̃ↄ e yã kɛ̀ a dee dìɛ a zĩ̀kpɛɛnↄnɛ maro, ben à a gò kɛ̀ à kũna zↄ̃̀ zↄ́sa pìa. À ↄ kɛ̀a à dà a lɛ́n, ben à wɛ́ɛ kɛ̃̀.
28Ben zĩ̀kari ke bènɛ: N de lù sɛ̀ a zĩ̀kpɛɛnↄnɛ kↄ̃n Luda tↄ́o à bè, gbɛ̃ kɛ̀ pↄ́ blè gbã̀a, adee gↄ̃̀ láaripↄ ũmɛ. Beee yãnzin ń baade píngi mɛ̀ bùsazi.
29Ben Yonatã bè: Ma dee e ĩa daḿmamɛ. Ǹ gwa lán ma wɛ́ɛ kɛ̃̀ nà, kɛ̀ ma zↄ́ pì mↄ̀sↄ féte yãnzi.
30Tó gbɛ̃nↄ pↄ́ kɛ̀ aↄ̃ↄ sì ń ibɛɛnↄa blè gbã̀a yã dé, lɛ aↄ̃ Filisitininↄ dɛ̀dɛ dɛ beeela.
31Zĩ beeean Isarailinↄ Filisitininↄ dɛ̀dɛ sɛna zaa Mikimasa ai Ayalↄni. Aↄ̃ kpàsa búgubugu,
32ben aↄ̃ sì ń pↄ́kãdeenↄ tɛ́, aↄ̃ sãanↄ kↄ̃n zùnↄ kↄ̃n zùnɛnↄ kũ̀kũ aↄ̃ↄ dɛ̀dɛ gwe gↄ̃ↄ, aↄ̃ↄe soo kↄ̃n a aruo.
33Ben wà à baaru kpà Solunɛ wà bè: Ǹ gwa! Wèe durun kɛɛ Diinɛ, wèe nↄ̀bↄ soo kↄ̃n à aruo. Ben Solu bè: A bↄ Dii yã kpɛɛ. À gbɛ̀ gbɛ̃̀ntɛ̃ gbegere pá à suomɛ kɛ̀ kpakpaa.
34Ben à bè: À fãakↄ̃a ń tɛ́, à beńnɛ aↄ̃ baade mↄ́ ma kiia kↄ̃n a zùo ke a sãa, aↄ̃ kòto kpá gura kɛ̀ wà só. Àton durun kɛ Diinɛ à nↄ̀bↄ só kↄ̃n à aruoro. Ben baade mↄ̀ kↄ̃n a zùo gwãavĩ beeea, à à kòto kpàkpa gwe.
35Solu Dii gbãgbãkii bò gwe. Sa'okii kɛ̀ à bò káakun gwe.
36Ben Solu bè: Wà pɛ́ɛ Filisitininↄzi gwãavĩa wàgↄ̃ ń dɛdɛɛ ai guu gá dↄo. Wàton ń gbɛ̃ke tóro. Ben wà bènɛ: Ǹ kɛ lán à kɛ̀nnɛ maa nà. Ben sa'ori bè: À tó wà gbeka Ludaa kɛ̀ gĩa.

37Ben Solu gbèka Ludaa: Wà pɛ́ɛ Filisitininↄzi, nɛ́ ń nawe wa ↄzĩↄ́? Ben èe weàla zĩ beee zĩro.
38Ben Solu bè: a zĩ̀kpɛ gbɛ̃nsinↄ a píngi, à sↄ̃mazi kɛ̀, lɛ wà e wà dↄ̃ durun kɛ̀ wà kɛ̀ gbã̀a.
39Kↄ̃n Dii Isarailinↄ Mìsiri tↄ́o, baa tó ma nɛ́ Yonatã bé à durun kɛ̀, séde à ga. Ben gbɛ̃kee e yã siàlaro.
40Ben à bèńnɛ: À zɛ kpado kãa, mapi kↄ̃n ma nɛ́o wégↄ̃ kú kpado kɛ̀. Ben wà bènɛ: Ǹ kɛ lán à kɛ̀nnɛ maa nà.
41Solu bè Dii Isarailinↄ Ludanɛ: Ǹ tó wà yãpuraa dↄ̃. Ben yã Yonatã kↄ̃n Soluo blè, ben parii mì bↄ̀ bàn.
42Solu bè: À gbɛ̀ la mapi kↄ̃n ma nɛ́o musu. Kɛ̀ yã Yonatã blè,
43ben Solu bènɛ: Ǹ yã kɛ̀ ń kɛ̀ omɛ. Ben Yonatã bènɛ: Ma gò lɛ́ sↄ̃ntɛn má zↄ̃̀ zↄ́a, féte má mↄ̀sↄ. Maɛ kɛ̀! Mà ga.
44Ben Solu bè: Yonatã, tó nɛ́ɛ garo, Luda yã kɛmɛ pãsĩpãsĩ.
45Ben wà bè Solunɛ: Yonatã gaↄ́! Àmↄ kɛ̀ tò wa zĩ̀ blèↄ́? Auo! Kↄ̃n Ludao wée we kɛ̀ baa à mìkã mɛ̀n doo lɛ́ɛ tↄↄtɛro, zaakɛ Luda dↄnlɛn à beee kɛ̀o gbã̀a. Lɛn wà Yonatã mì sì lɛ, èe garo.
46Ben Solu kámma bò kↄ̃n pɛɛna Filisitininↄzio, ben Filisitininↄ tà ń bùsun.
47Kɛ̀ Solu vɛ̃̀ɛ Isarailinↄ kpatan à yã̀a, à zĩ̀ kà kↄ̃n a ibɛɛnↄ gu píngia: Mↄabunↄ kↄ̃n Amↄninↄ kↄ̃n Ɛdↄmunↄ kↄ̃n Zoba kínanↄ kↄ̃n Filisitininↄo. Kpaa kɛ̀ à lìɛn píngi, è zĩ̀ bleḿmamɛ.
48À wↄ́rↄngↄkɛ tↄ́ bↄ̀ à zĩ̀ blè Amalɛkinↄa, à Isarailinↄ sì ń wɛ́ɛtãmmarinↄa.
49Yonatã kↄ̃n Isibosɛo kↄ̃n Malakisuaon Solu nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ ũ. À nɛ́nↄgbɛ̃nↄ vĩ gↄ̃ↄn plaa. À káaku tↄ́n Mɛraba, à plaade tↄ́n Mikala.
50À naↄ̃ tↄ́n Ainↄama, Aimaza nɛ́mɛ. À zĩ̀kpɛɛnↄ gbɛ̃nsi tↄ́n Abana. Solu pì dãaromɛ, à desɛ̃ Nɛrɛ nɛ́mɛ.
51Solu de Kisi kↄ̃n Abana de Nɛrɛon Abiɛli nɛ́nↄ ũ.
52Solu gurↄ ègↄ̃ pãsĩ kↄ̃n Filisitininↄo gurↄ píngi. Tó Solu gↄ̃sagbãa ke wↄ́rↄngↄdee è, è à sí à na a zĩ̀kpɛɛnↄamɛ.