Text copied!
CopyCompare
Ilagano lya Katali, Ilagano Linyale kwa Wanhu Weng’ha - Hisabu

Hisabu 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mkulu Nguluwi nakamlonjela Musa,
2“Uwape Waisilaeli malajizo gondonjile, wone mlume ama mdala kochilaha chilaho cha Mnazili kwa chiwalo cha kiwika chiuyeng'ha kwa Mkulu Nguluwi,
3lelo, yaleche kunwa divai ama ujimbi ama chakunwa choneche cha zabibu ama kunwa mazi ga zabibu ne kulya zabibu zipile ama zikalile.
4Mhela weng'ha hoyowa mchilaho, yaleche kulya chinhu choneche chilingulawa kuli zabibu, kulawila ipeche mbaka ibanzi.
5“Zuwa lyeng'ha lya chilaho cha heye cha kibagula, hobeya hebu mnvili za heye mbaka mhela wa chilaho cha heye hali Mkulu Nguluwi hochimala. Kowa yelile na kozileka mnvili za heye zikule.
6Zuwa lyeng'ha lyoyowa yebagule kwa Mkulu Nguluwi, munhu ayo yaleche kuwa habehi na mtufi,
7hanga uwe wa mhaza ama wa mamo na lumbu ama kalumbu wa heye, hochidita yakokomoche kwa kibagula kwa Mkulu Nguluwi kwa kilaha.
8Mhela weng'ha hoyowa Mnazili kowa yelile kwa Mkulu Nguluwi.
9“Wone munhu wa habehi na Mnazili yabagame baho du na wone yamhejelele, Mnazili kowa yakokomoche. Zuwa lya saba hoyokwelizwa, kobeya mnvili za heye.
10Kuli zuwa lya nane kohilika ng'hunda mbili za kufujigwa ama ng'hunda mbili za kisolo kwa mtambika hawele na lwizi lwa ihema lya Nguluwi.
11Mtambika kolavya ng'hunda imwe iwe nhambiko ya gehile na ng'hunda iyage iwe kwa nhambiko ya kulakazwa, na heye komditila uhanyisi, kwa vila nakadita gehile kwa chiwalo cha kuhejelela mtufi. Zuwa lilyo du, koudita mutwi wa heye uwe welile
12na kibagula kwa Mkulu Nguluwi na kwaluka chilaho kahi. Kolavya ing'holo ilume lya mwaka umwe liwe nhambiko ya nongwa. Mazuwa ago ga mwaluko hagowazigwa kwa vila nayali yakokomoche.
13“Aga ndo malajizo ga Mnazili hoyosinda mhela wa heye wa kibagula. Kochigaligwa hali lwizi lwa ihema lya Nguluwi,
14na kumlavila Mkulu Nguluwi nhambiko za heye, ing'holo ilume limwe lya mwaka umwe lilihela nongwa kwa chiwalo cha nhambiko ya kulakazwa, ing'holo idala limwe lya mwaka umwe lilihela nongwa kwa chiwalo cha nhambiko ya gehile, na ing'holo ilume limwe lilihela nongwa kwa chiwalo cha nhambiko ya kikala goya.
15Kahi kolavya chidoto cha mibumunda jilihela usaso, kuwika goya kwa utimbo unojile na mafuta na mibumunda mizisili jibakalizwe mafuta hamwe na nhambiko za nyhule na za kunwa.
16“Mtambika komlavila Mkulu Nguluwi vinhu vyeng'ha avi hamwe na nhambiko ya heye ya gehile na nhambiko ya heye ya kulakazwa.
17Mtambika komlavila Mkulu Nguluwi alyo ing'holo ilume kota nhambiko ya kikala goya, komlavya hamwe na chidoto cha mibumunda jilihela usaso na nhambiko ya nyhule na nhambiko ya kunwa.
18Aho hali lwizi lwa ihema lya Nguluwi Mnazili ayo kobeya mnvili za mutwi wa heye za kibagula na kuziwika kuli chiluli chiwele hasi ha nhambiko ya kikala goya.

19“Baho du mtambika kohola iyega lya lila ing'holo ilume liwele lihemsigwe hamwe na ibumunda limwe lyohaliwichigwe usaso kulawa kuli chidoto na ibumunda limwe lizisili na kahi haliwichigwe usaso na kumha Mnazili mmoko naloyabeyile mnvili za heye.
20Hamba mtambika kolavya vinhu avyo kota nhambiko ya kwinula kuchanya hali Mkulu Nguluwi, vyeng'ha avi ndo honhu helile ha mtambika, hamwe na mhambaga yinuligwe kuchanya na chima chilavigwe kota ndolendole. Hamba, Mnazili koweza kunwa divai.
21“Alyo ndo ilajizo kuwala Mnazili. Ila wone nakelaha kulavya mzidi wa malajizo ga Mnazili, koganigwa kudita kota vyoyalagane.”
22Mkulu Nguluwi nakamlonjela Musa,
23“Mlonjele Aluni na wanage kota ahyo ndo vyomuwatambichiza Waisilaeli. Mowalonjela,
24“ ‘Mkulu Nguluwi nayawatambichize na kuwamila,
25Mkulu Nguluwi nayawalole kwa isungu na kwa uganililo,
26Mkulu Nguluwi nayawalajile kunoga kwa heye na kuwapani kikala goya.’
27“Ahyo ndo vyowolonga itagwa lya heni hali Waisilaeli, nani ndowatambichiza.”