Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA

NUMERA 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lohiabada ese Mose ia hereva henia, ia gwau,
2“Israela taudia dekenai inai taravatu do oi henia: Bema tau ta o hahine ta ese do ia gwauhamata, Nasiri taudia edia mauri dalana do ia badinaia bona Lohiabada dekenai do ia helaga neganai,
3ia ese uaina o kekero muramura do ia inua lasi. Ia be vain huahua ena ranu danu do ia inua lasi, bona vain huahua matamatadia o kaukaudia danu do ia ania lasi.
4Nasiri tauna ese, iena helaga dinadia ibounai lalonai vain edia anina, edia nadinadina ela bona edia kopina, be do ia ania lasi.
5“Nasiri tauna danu ese iena helaga dinadia ibounai lalonai iena huina, iena kwarana dekenai, o iena vairana dekenai, do ia utua lasi. Lohiabada dekenai ia gwauhamata dinadia ibounai be Nasiri tauna ena huina be do ia lata noho. Inai be Lohiabada dekenai ia helaga ena toana.
6“Iena helaga dinadia ibounai lalonai danu Nasiri tauna ese mase tauna ta dekenai do ia raka kahirakahira lasi.
7Sedira Nasiri tauna ena tamana o sinana o taihuna o tadikakana do ia mase, to ia ese idia kahirakahira do ia lao lasi, do ia miro garina. Badina be ia gwauhamata vadaeni, do ia helaga, Lohiabada dekenai.
8Unai dainai Nasiri tauna ena gwauhamata dinadia ibounai lalonai ia be do ia helaga, Lohiabada ena.
9“Bema tau ta be iena badibadinai ia mase haragaharaga, bona unai tau dekenai ia kamokau dainai Nasiri tauna ia miro neganai, ia be dina 7 do ia naria, bona dina namba 7 dekenai iena kwarana huina bona auki huina do ia kakasia ore.
10Dina namba 8 dekenai ia ese manu ta ladana kerea rua, o pune manu ena natuna rua do ia abia, hahelagaia tauna dekenai do ia mailaia, Palai Dubu ena iduara dekenai.
11“Vadaeni hahelagaia tauna ese Lohiabada dekenai manu ta do ia henia, Nasiri tauna ena kara dika totona, ma manu ta do ia gabua ore, iena kara dika ena davana karaia totona. Badina be unai mase tauna dainai ia be kerere vadaeni. Unai dina dekenai Nasiri tauna ese iena kwarana ena huina do ia hahelagaia lou.
12Do ia helaga, Lohiabada ena, iena gwauhamata dinadia ibounai. Mamoe tau ta, lagani tamona gauna, danu do ia mailaia, iena kerere ena davana karaia boubouna totona. To unai dina gunadia, mase tauna dekenai do ia kerere lasi dinadia, be do ia duahia lasi, badina unai kerere dainai iena gwauhamata ia dika, bona iena gwauhamata do ia hamatamaia lou.
13“Nasiri tauna ese iena gwauhamata dinadia do ia haorea ena taravatu be inai: Ia ese Palai Dubu ena iduara dekenai do ia lao.
14Ia ese Lohiabada dekenai mauri gaudia toi do ia mailaia, bero o toto lasi gaudia, mamoe natuna tau ta, lagani tamona gauna, gabua boubouna totona, mamoe natuna hahine ta, lagani tamona gauna, kara dika gwauatao totona gauna, bona mamoe tau ta, Dirava danu maino do ia karaia totona.
15Inai danu do ia henia: Paraoa beredi, idia hatubua lasi gauna ena bosea ta, lalonai danu be paraoa bona olive dehoro ia mikisi dekenai ia karaia ataga, bona bisikesi, idia dekenai olive dehoro ia bubua gaudia. Ma danu ia ese paraoa boubouna bona uaina boubouna do ia mailaia.
16“Vadaeni hahelagaia tauna ese Lohiabada ena vairanai inai boubou ibounai do ia atoa. Ia ese kara dika boubouna bona gabua boubouna Lohiabada dekenai do ia henidia.
17Maino karaia boubouna, mamoe, danu Lohiabada dekenai do ia henia, bona ia hatubua lasi paraoa, bosea lalonai gaudia, bona paraoa boubouna, bona uaina boubouna, ibounai be Lohiabada dekenai do ia henia, idia helaga vadaeni.
18“Unai murinai Palai Dubu ena iduara dekenai Nasiri tauna ese iena kwarana huina do ia kakasia ore, bona iena huina, iena gwauhamata toana, be Lohiabada danu maino karaia boubouna ena lahi dekenai do ia gabua ore.

19“Vadaeni unai huina ia kakasia ore murinai hahelagaia tauna ese mamoe tau ena pagana do ia nadua neganai, uro dekena amo do ia abia, bona paraoa, olive dehoro danu ia mikisi ataga gauna ta, bona iena latanai olive dehoro ia bubua bisikesi danu do ia abia, Nasiri tauna ena imana ruaosi dekenai do ia atoa.
20“Vadaeni hahelagaia tauna ese unai aniani gaudia do ia abia lou, bona idia be Lohiabada ena vairanai do ia davea, ia henia ena toana. Unai kara murinai idia be helaga, bona idia be hahelagaia tauna ena aniani. Mamoe ena kemena, ia davea gauna, bona mamoe ena aena, ia abia isi gauna danu do ia abia, badina be Lohiabada ena taravatu dekenai, idia be hahelagaia tauna ena aniani. Unai kara murinai, Nasiri tauna ese uaina do ia inua lou diba.
21“Tau o hahine ese sibona Lohiabada dekenai ia henia gwauhamata ia karaia neganai, ia ese inai Nasiri taravatu ibounai do ia karaia bona badinaia. Ma bema ia ese ma gau ta Lohiabada dekenai do ia henia ena gwauhamata ia karaia neganai, inai gwauhamata ena anina danu do ia karaia haorea momokani.”
22Lohiabada ese Mose dekenai ma ia hereva, ia gwau,
23“Arona mai ena natuna taudia do oi hamaoroa, Israela taudia dekenai idia hanamoa neganai, inai bamona hereva do idia gwauraia:
24Lohiabada ese umui do ia hanamoa, bona umui do ia naria namonamo.
25Lohiabada ese iena vairana ena diari, be umui dekenai do ia henia, bona iena hariharibada danu umui dekenai do ia henia.
26Lohiabada ese umui do ia bogahisihisi henia, bona maino umui dekenai do ia henia.”
27Bona Lohiabada ia gwau, “Bema unai bamona lauegu ladana be Israela taudia edia latanai idia gwauraia neganai, lau ese idia do lau hanamoa.”