Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Anuki - Nambas

Nambas 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
22Yawe God, Mosis iwoneni bo,
23“Eron da natunatuna kuwonedi da Isrel damdi siniimiiseyedi na mmkodi sisiyidima sinawonedi.
24‘Yawe God inimiiseyemi, bi inabodami.
25Yawe God mayiyina inabera da inaruyeghani debamiye, bi miisena inabera tami biiyadi.
26Yawe God nuwamiiseye inakitakitami, bi nuwaruriri inaveremi.’
27Raghanina Eron natunatuna yawata kagu waghawaghae Isrel damdi siniimiiseyedi, na Tagu wosina toudi animiiseyedi.”