Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Naokɛa

Naokɛa 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii yã'ò Mↄiziɛ à mɛ̀:
2O Isailiↄnɛ, tó gↄ̃ɛ ge nↄɛ lɛkɛ̀a à mɛ̀ a azĩa kpàa ma gbɛ̃́ ũɛ zálala,
3ade vɛ̃ɛ ń í gbãao tɛ̃́. Asu vɛ̃ɛbɛ'i buie kã a lɛ́wao, mɛ́ asu vɛ̃ɛbɛ ísi ge a gii bleo.
4Gↄↄ pↄ́ a ku ma gbɛ̃́ ũ zálala, asuli vɛ̃ɛli pↄe bleo, baa a wɛ́na ge a tɛɛ.
5E lɛ́ pↄ́ a kɛ̀api gↄↄ gɛ paò, gɛ̃ su táa'o aà miwao. Aↄ dɛ ma pↄ́ ũ e gↄↄ pↄ́ à azĩa kpàapi lɛ́ gɛ paòɛ, i to a mikã gbã a laaiwa.
6E gↄↄ pↄ́ à azĩa kpàa ma gbɛ̃́ zálala ũpi lɛ́ gɛ paò, asu sↄ̃ gɛio.
7Baa tó aà mae ge aà da ge aà vĩ̀i ge aà dãuna gà, asu sↄ̃ aà gɛi à gbãlɛo, asa aàzĩa kpaaa seela ku aà miwaɛ.
8Aↄ dɛ ma pↄ́ ũɛ e gↄↄ pↄ́ à azĩa kpàa ma gbɛ̃́ zálala ũpi lɛ́ gɛ paò.
9Tó gbɛ̃e gà aà wáa kã́ndo, mɛ́ aà kua ma pↄ́ ũ mikã gbãlɛ̀, aà a mipi bo gbáigbai a gbãbↄgↄↄ, gↄↄ sopla gbɛa.
10A gↄↄ swaaↄ̃de zĩ́ i mↄ sa'onaɛ ń felenaↄ ge felenguulu bↄlↄnaↄ mɛ̀n pla kpaaũkpɛ kpɛɛlɛ,
11sa'ona i sa'o ń a mɛ̀ndoo duun awakpabↄ ũ, i sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ o ń a mɛ̀ndoo, i gbãbↄɛ̀ aà kua gɛ saɛ yã́i. Zĩbeezĩ i a mi bo,
12i ɛa à azĩa kpaa e a kua ma pↄ́ ũ gↄↄ lɛ́u, i mↄ́ ń sãsa wɛ̃donao tàae fĩabobↄ ũ. Wasu aà kua ma gbɛ̃́ zálala ũ sɛ̃́ia gↄↄ dauo, asa aà kua ma gbɛ̃́ zálala ũ káaupi ↄ̃̀ↄkpàɛ.
13Ikoyã pↄ́ má dìlɛ gbɛ̃́ pↄ́ azĩa kpàaɛn kɛ lↄ. Tó gↄↄ pↄ́ a dìlɛ àↄ ku ma pↄ́ ũ pà, wà mↄaànↄ kpaaũkpɛ kpɛɛlɛ,
14i sa'oa ń sãsa wɛ̃dona pↄ́ sãa vĩoo sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ obↄ ũ ń sãda wɛ̃dona pↄ́ sãa vĩoo duun awakpabↄ ũ ń sãsakao pↄ́ sãa vĩoo sáaukpa sa'obↄ ũ
15apii ń a pↄ́wɛntio ń a vɛ̃ɛo ń kàao gbí do, kàa pↄ́ wa tòto ń nísioↄ ń kàawana pↄ́ wà nísi fã̀wàↄ.
16Sa'ona i mↄ́ ń pↄ́piↄ ma aɛ píi, i sa pↄ́ wì o duuna awakpabↄ ũ o ń sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũo,
17i sáaukpa sa'oa ń sãsakaoo ń a pↄ́wɛntio ń a vɛ̃ɛo ń kàao gbí do.
18Gbɛ̃́ pↄ́ azĩa kpàapi i a mi bo kpaaũkpɛ kpɛɛlɛ we, i a kua ma pↄ́ ũ mikã sɛ́lɛ kátɛu sáaukpasa nísi zĩ́lɛ.

19Tó à a mi bò màa, sa'ona i sãsakao ↄ do pↄ́ wà a fùukɛ̀ sɛ́ ń kàa pↄ́ a bↄ̀ gbíuo mɛ̀ndo ń kàawanao mɛ̀ndo, i na gbɛ̃́ pↄ́ mibòpiɛ a ↄzĩ.
20Sa'onapi i ɛa sí, i mↄmɛɛ. Lá pↄ́piↄá ma pↄ́ɛ, a gↄ̃ sa'onapi pↄ́ ũɛ ń a kùla pↄ́ wì mↄmɛɛo ń a gbá pↄ́ wì bↄ adoao. Bee gbɛa gbɛ̃́ pↄ́ azĩa kpàapi i gbasa ɛa na vɛ̃ɛmiawa.
21Ikoyã pↄ́ má dìlɛ gbɛ̃́ pↄ́ azĩa kpàaɛn we ń sa pↄ́ a oa a lɛkɛa yã́io, pↄ́ pↄ́ asu ye kã́fĩ a gbãa lɛ́u bàasi. Lɛ́ pↄ́ a kɛ̀ gↄↄ pↄ́ à azĩa kpàa, sema aà a fĩabo.
22Dii yã'ò Mↄiziɛ à mɛ̀:
23O Aalonaɛ ń a nɛ́ↄ, tó aalɛ samaa'o Isailiↄnɛ, aali mɛ:
24Dii báaadaágu, i ↄkuála,
25Dii á gwa, i gbɛ̃kɛkɛɛ́,
26Dii wɛ́tɛázi, i á nↄ̀sɛ daɛ́ doũ.
27Aali samaa'o Isailiↄnɛ ń ma tↄ́o màa, míli báaadańgu.