Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Numerus

Numerus 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nakigsulti si Yahweh kang Moises. Miingon siya,
2“Sultihi ang katawhan sa Israel. Isulti kanila, 'Sa dihang igahin sa lalaki ug babaye ang iyang kaugalingon ngadto kang Yahweh uban sa pinasahi nga panumpa sa Nasareo,
3kinahanglan nga ilikay niya ang iyang kaugalingon gikan sa bino ug sa isog nga ilimnon. Dili siya moinom sa suka nga hinimo gikan sa bino o gikan sa isog nga ilimnon. Kinahanglan nga dili siya moinom sa bisan unsang duga sa ubas o mokaon sa ubas o sa mga pasas.
4Sa tanang mga adlaw nga gipahilayo siya alang kanako, kinahanglan nga wala siyay kaonon nga hinimo gikan sa mga ubas, lakip ang tanan nga hinimo gikan sa mga liso ug mga panit niini.
5Sulod sa tibuok panahon sa iyang panumpa sa pagkahilayo, walay labaha nga gamiton sa iyang ulo hangtod sa mga adlaw nga ang iyang pagkahilayo alang kang Yahweh natuman. Kinahanglan nga igahin siya kang Yahweh. Kinahanglan nga pasagdan niya nga motaas ang buhok sa iyang ulo.
6Sa tibuok panahon nga iyang ipahilayo ang iyang kaugalingon alang kang Yahweh, kinahanglan nga dili siya moduol sa patay nga lawas.
7Kinahanglan dili niya hugawan ang iyang kaugalingon bisan alang sa iyang amahan, inahan, igsoong lalaki, o igsoong babaye, kung sila mamatay. Kini tungod kay gipahilayo man siya alang sa Dios, sumala sa makita sa tanan pinaagi sa iyang taas nga buhok.
8Sa tibuok panahon sa iyang pagkahilayo balaan siya, gigahin alang kang Yahweh.
9Kung adunay tawo nga mamatay ug kalit sa iyang tapad ug maghugaw sa iyang ulo nga gibalaan, unya kinahanglan niyang kiskisan ang iyang ulo sa adlaw sa iyang pagputli—sa ikapito nga adlaw kinahanglan nga kiskisan niya kini.
10Sa ikawalo nga adlaw kinahanglan magdala siya ug duha ka salampati o duha ka pispis nga mga goryon ngadto sa pari sa ganghaan sa tolda nga tagboanan.
11Kinahanglan maghalad ang pari ug usa ka langgam ingon nga halad tungod sa sala ug ang uban ingon nga halad sinunog. Tungod niini mapasaylo siya tungod kay nakasala siya pinaagi sa pagduol sa patay nga lawas. Kinahanglan nga iyang balaanon pag-usab ang iyang ulo nianang adlawa.
12Kinahanglan igahin niya ang iyang kaugalingon ngadto kang Yahweh alang sa mga adlaw sa iyang pagbalaan. Kinahanglan magdala siya ug usa ka laking karnero nga nati nga usa ka tuig ang kagulangon ingon nga halad sa sala. Dili niya ilakip ang mga adlaw sa wala pa niya mahugawan ang iyang kaugalingon, tungod kay ang iyang pagbalaan nahugawan na man.
13Mao kini ang balaod mahitungod sa Nasareo sa dihang mahingpit na ang takna sa iyang pagkahilayo. Kinahanglan dad-on siya ngadto sa ganghaan sa tolda nga tagboanan.
14Kinahanglan itugyan niya ang iyang halad ngadto kang Yahweh. Kinahanglan ihalad niya ingon nga halad sinunog ang usa ka laking karnero nga nati nga usa ka tuig ang kagulangon ug walay tatsa. Kinahanglan magdala siya ug bayeng karnero nga nati nga usa ka tuig ang kagulangon ug walay tatsa ingon nga halad sa sala. Kinahanglan magdala siya ug torong karnero nga walay tatsa ingon nga halad sa pakigdait.
15Kinahanglan nga magdala usab siya ug usa ka basket sa tinapay nga walay igpapatubo, tinapay nga hinimo gikan sa lunlon nga harina nga gisagolan ug lana, ostiyas nga walay igpapatubo nga gipahiran ug lana, lakip ang ilang halad nga trigo ug mga halad nga ilimnon.
16Kinahanglan itugyan kini sa pari sa atubangan ni Yahweh. Kinahanglan ihalad niya ang iyang halad sa sala ug ang halad sinunog.
17Uban ang basket sa tinapay nga walay igpapatubo, itugyan niya ang torong karnero ingon nga sakripisyo, ang halad sa pakigdait alang kang Yahweh. Kinahanglan itugyan usab sa pari ang halad nga trigo ug ang halad nga ilimnon.
18Kinahanglan kiskisan sa Nasareo ang iyang ulo timailhan sa iyang pagkahilayo alang sa Dios diha sa ganghaan sa tolda nga tagboanan. Kinahanglan kuhaon niya ang buhok gikan sa iyang ulo ug ibutang kini sa kalayo nga anaa ilalom sa sakripisyo nga halad sa pakigdait.

19Kinahanglan kuhaon sa pari ang nalutong abaga sa torong karnero, usa ka tinapay nga walay igpapatubo gikan sa basket, ug usa ka ostiyas nga walay igpapatubo. Ibutang niya kini ngadto sa mga kamot sa Nasareo human niya makiskisan ang iyang ulo nga timailhan sa pagkahilayo.
20Kinahanglan nga ibayaw kini sa pari ingon nga halad ngadto kang Yahweh, ang balaang bahin alang sa pari, lakip ang dughan nga gibayaw ug ang paa nga gihatag alang sa pari. Human niana, makainom na ug bino ang Nasareo.
21Mao kini ang balaod alang sa Nasareo nga nanumpa sa iyang halad ngadto kang Yahweh alang sa iyang pagkahilayo. Bisan unsa pa man ang iyang maihatag, kinahanglan niyang tumanon ang mga katungdanan sa panumpa nga iyang gihimo, aron sa pagtuman sa saad nga gipakita sa balaod alang sa pagka-Nasareo.'”
22Nagsulti pag-usab si Yahweh kang Moises. Miingon siya,
23“Sultihi si Aaron ug ang iyang mga anak nga lalaki. Isulti nga, “Kinahanglan panalanginan ninyo ang katawhan sa Israel sa ingon niini nga pamaagi. Kinahanglan isulti ninyo kanila,
24“Hinaot nga panalanginan ka ni Yahweh ug motipig kanimo.
25Hinaot nga ang panagway ni Yahweh modan-ag kanimo ug magmaluluy-on kanimo.
26Hinaot nga si Yahweh magtan-aw kanimo uban ang kaluoy ug maghatag kanimo ug kalinaw.”
27Sa ingon niini nga pamaagi kinahanglan nga ihatag nila ang akong ngalan ngadto sa katawhan sa Israel. Unya ako silang panalanginan.”