Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA

NUMERA 35

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Moaba tano palaka dekenai, Ioridane Sinavai ena isena dekenai, Ieriko kahirakahira, Lohiabada ese Mose dekenai ma ia hereva henia, ia gwau,
2“Israela taudia do oi hamaoroa, do idia abia tano lalonai, Levi taudia dekenai hanua haida do idia henia, mai tano danu, edia boromakau bona mamoe do idia ubua totona.
3Hanua dekenai do idia noho, bona hanua idia hagegea tanodia dekenai edia boromakau bona mamoe bona edia ubua gaudia idauidau do idia naria.
4Inai Levi taudia dekenai do umui henia tanodia edia bada be inai bamona: Edia hanua edia huana dekena amo do idia lao, ela bona 450 mita, hanua kahadia ibounai.
5Hanua ena murimurina dekenai ena bada be inai: Dina daekau kahana 900 mita, diho kahana 900 mita, dina diho kahana 900 mita, mirigini kahana danu 900 mita, bona hanua be huana dekenai ia noho. Unai tano lalonai edia ubua gaudia do idia naria.
6“Umui ese Levi taudia dekenai hanua 6 do umui henia, heau mauri hanua do idia gwauraidia, bona bema tau ta ese ma tau ta ia alaia kava, ia ese unai hanua ta dekenai ia heau diba, vadaeni do ia mauri diba. Bona ma hanua 42 be Levi taudia dekenai do umui henia.
7Levi taudia dekenai do umui henia hanua ibounai be 48, mai edia ubua gaudia naria tanodia.
8“Inai hanua be Israela taudia edia huanai do umui henidia, iduhu badadia ese hanua momo do idia henia, bona iduhu maragidia ese hanua haida sibona do idia henia. Iduhu ta ta edia tano ena bada hegeregerena, idia ese Levi taudia dekenai hanua do idia henia.”
9Lohiabada ese Mose ia hereva henia, ia gwau,
10“Israela taudia do oi hamaoroa, inai bamona: Umui ese Ioridane Sinavai umui hanaia, bona Kanana tano dekenai umui raka vareai neganai,
11umui ese heau mauri hanua haida do umui abia hidi. Vadaeni bema tau ta ia marere kerere, o ia diba lasi dainai, ia ese ma tau ta ia alaia kava neganai, ia ese unai hanua ta dekenai ia heau mauri diba.
12“Unai heau mauri tauna be unai hanua lalonai do ia mauri noho diba, badina unuseni mase tauna ena varavara tauna, davana henia tauna, ese unai tau do ia alaia diba lasi. Bema tau ta ese ma tau ta ia hamasea kava, ia marere kerere o ia diba lasi dainai, do umui alaia mase lasi ela bona kota ese unai kara ia tahua namonamo guna.
13“Heau mauri hanua ibounai 6 do umui abia hidi.
14Idia toi be Ioridane Sinavai ena dina daekau kahanai, bona toi be Kanana tano dekenai.
15Inai hanua 6 be Israela taudia, bona idau taudia, emui huanai idia noho taudia danu, noho daudau, o noho daudau lasi taudia, edia heau mauri hanua. Bema idia ta ese ia marere kerere, bona ia diba lasi dainai, ia ese tau ta ia alaia kava neganai, ia be unai hanua ta dekenai ia heau mauri diba.
16“To bema tau ta ese ma tau ta auri dekenai ia botaia, ia hamasea neganai, ia be alaia tauna ta, bona do umui alaia mase.
17O bema tau ta ese nadi ta iena imana dekenai ia abia, bona ia ese nadi dekena amo tau ta ia botaia mase, ia be alaia tauna, bona alaia tauna be do umui alaia mase.
18“O bema tau ta ese au ta iena imana dekenai ia dogoatao, bona au dekena amo tau ta ia botaia mase, ia be alaia tauna, bona alaia tauna be do umui alaia mase.

19Mase tauna ena varavara korikori ese alaia tauna do ia alaia mase. Unai varavara tauna ese unai alaia tauna ia davaria neganai do ia hamasea.
20“Bema tau ta ese ma tau ta ia badu henia dainai unai tau ia doria, o gau ta ia dekenai ia negea, vadaeni ia mase,
21o bema mai badu danu ia ese unai tau iena ima lokua dekena amo ia botaia mase, unai bamona ia karaia tauna danu be alaia tauna, be do umui alaia mase. Unai ia mase tauna ena varavara ese alaia tauna ia davaria neganai, do ia alaia mase.
22“To bema tau ta ese ma tau ta ia badu henia lasi, to ia alaia kava, sedira ia doria kava, o ia gwadaia kava,
23o sedira ia itaia lasi neganai, nadi ta ia negea kava dainai tau ta ia alaia, to ia ese unai mase tauna dekenai ia badu lasi, bona ia ura lasi unai tau do ia hamasea, bona nega ta idia edia huanai dagedage ia vara lasi.
24Unai bamona neganai, Israela ena kota hebou taudia ese inai taravatu hegeregerena, unai hamasea kava tauna ena kara, bona mase tauna ena varavara ena kara do idia tahua, inai mase be momokani ia vara kava, o lasi.
25Hebou taudia ese ia alaia kava momokani tauna be mase tauna ena varavara dekena amo do idia hamauria. Bona Israela ena kota hebou taudia ese unai tau be heau mauri hanua, ia heau mauri gabuna dekenai ma do idia siaia lou. Unuseni do ia noho, ela bona Hahelagaia Tauna Badana, dehoro helagana dekenai idia hahelagaia tauna, do ia mase neganai.
26“To bema unai alaia kava tauna ese nega ta iena heau mauri hanua ia rakatania,
27vadaeni mase tauna ena varavara ese unai heau mauri hanua ena murimurinai do ia davaria, bona unai mase tauna ena varavara ese alaia kava tauna do ia alaia mase, ia be mai ena kerere ta lasi.
28Badina be alaia kava tauna be iena heau mauri hanua dekenai do ia noho ela bona Hahelagaia Tauna Badana do ia mase. To Hahelagaia Tauna Badana do ia mase murinai, alaia kava tauna be iena tano korikori dekenai do ia giroa lou diba.
29“Inai taravatu be umui bona emui natudia, tubudia do umui badinaia nega ibounai, emui noho gabudia ibounai dekenai.
30“Bema tau ta idia samania, idia gwau unai tau ese ma tau ta ia alaia mase, kota ese do ia tahua. Bema unai mase be tau rua o tau haida idia itaia, ia be alaia tauna momokani, bona do umui alaia mase. To bema tau tamona sibona ia gwau unai mase ia itaia, unai idia samania tauna be do umui alaia mase lasi.
31“Alaia tauna hamauria totona moni o kohu do umui abia lasi. Ia be alaia tauna dainai, do ia mase be namo. Do umui alaia mase momokani.
32“Heau mauri hanua dekenai ia heau vadaeni tauna be sedira ia ura lasi unai hanua dekenai do ia noho ela bona Hahelagaia Tauna Badana be do ia mase. Sedira unai tau ese moni do ia henia gwauraia, do umui ruhaia totona. Unai moni be do umui abia dae lasi.
33“Bema unai moni umui abia neganai, umui ese umui noho tanona umui hamiroa noho, bona unai tano hagoevaia totona, alaia tauna ena dika davana be tamona, mase sibona. Iena rarana ese unai ia hamasea tauna ena rarana ena davana ia karaia.
34“Umui noho tanona do umui hamiroa lasi, badina lau be Lohiabada, bona lau be Israela taudia edia huana dekenai lau noho.”