Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Numbers

Numbers 35

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1I hongo di gowaa maalama o Moab i di baahi huudonu gi golo Jordan mai Jericho, Dimaadua ga helekai gi Moses,
2“Helekai gi digau Israel bolo mai i nia gowaa ala ne kumi go ginaadou, digaula e hai gi wanga gi digau Levi nia waahale e noho ai digaula, mo nia gowaa ala e haganiga nia waahale aalaa.
3Nia waahale aanei e hai nia mee ni digau Levi, gei digaula gaa noho i golo. Nia gowaa ala e haganiga nadau waahale, le e hai nia gowaa e dugu ai nia manu huogodoo digaula.
4Nia gowaa manu digaula e llauehe nia ‘yard’ dagi lima lau (500) mai nia abaaba o nia waahale gaa hana gi daha,
5ge di maa gaa hai di gowaa e haganoho be tebedebe nia ‘yard’ e mana (1,000) di baahi e dahi, ge di waahale la ga i tungaalodo di maa.
6Goodou la gi wanga ina gi digaula nia waahale pala hagammuni dangada e ono, be tei goodou ga dibaiaa ga daaligi dana dangada gaa made e mee di lele e bala hagammuni i golo. Wanga ina labelaa gi digaula nia waahale e madahaa maa lua,
7mo nadau gowaa e haganiga nia maa, gaa hai nia waahale e madahaa maa walu.
8Di logo o nia waahale o digau Levi i lodo nia gowaa o nia madawaawa ala i golo le e ala hua i tamana o di gowaa.”
9Dimaadua ga helekai gi Moses
10bolo gi helekai gi digau Israel boloo: “Goodou ma gaa hula laa hongo di monowai Jordan, gaa hula gi tenua go Canaan,
11goodou hilihilia godou waahale ala e mee di bala hagammuni ginai tangada dela ma ga dibaiaa ga daaligi dana dangada gii made.
12Di gowaa deelaa, gei mee gaa mee di tanga gi daha mo di hala di hui o digau o tangada dela ne made. Tangada dela bolo gu ihala i taaligi tangada gii made e deemee di daaligi gii made, gei mee digi heia dono gabunga.
13Hilihilia nia waahale e ono,
14e dolu i bahi i dua Jordan ge e dolu i lodo tenua go Canaan.
15Aanei le e hai nia waahale e pala haga mmuni ai digau Israel mo digau mai i daha ala e noho mau be e noho i tama madagoaa haga bodobodo i tenua. Tangada ma ga dibaiaa ga daaligi gii made dana dangada, e mee di lele gi tei waahale i nia waahale aanei.
16“Maa tangada ne hai hegau gi di mee daaligi dangada baalanga be di hadu be di laagau belee daaligi dana dangada, gei mee gu ihala i taaligi tangada gii made, mee e hai gi daaligi gii made.
19Tuaahina dela koia e hoohoo gi tangada ne made dela e hai gi daaligi gii made tangada dela ne daaligi dana dangada gii made. Mee ga gidee a mee, gei mee ga daaligi a mee gii made.
20“Goe ma ga de hiihai gi tangada, gaa hono a mee gi lala, be e dili a mee bolo gii made,

21be e dongo a mee gi doo lima, gei goe gu ihala i taaligi tangada gii made, goe e hai gi daaligi gii made. Tuaahina dela koia e hoohoo gi tangada dela ne made dela e hai gi daaligi goe gii made, mee ga gidee ia goe, gei mee ga daaligi goe.
22“Dolomaa, goe ga dibaiaa, ga daaligi tangada dela hagalee de hiihai ginai goe, ne hono a mee gi lala be ne dili a mee.
23Be dolomaa, goe e de gidee, ne hudu hua dau hadu, ga daaligi gii made tangada dela digi maanadu bolo e daaligi, ge hagalee di hagadaumee ni oou.
24Di hai deenei, nia daangada di guongo e hegeege tangada dela ne daaligi dana dangada gii made, hagalee go nia duaahina o tangada dela ne made ala e halahala di tala di hui.
25Goe e hala hua i di daaligi gii made tangada, gei digau di guongo belee hagamaamaa hua goe gi daha mo tuaahina o tangada dela ne made, e lahi goe gi di waahale pala haga mmuni dangada. Goe gaa noho i golo gaa dae loo gi di made o tagi aamua hai mee dabu o di madagoaa deelaa.
26Maa goe gaa hana gi daha mo di waahale pala hagammuni dangada dela ne hana ginai goe,
27gei maa tuaahina tangada dela ne made ga gidee ia goe, ga daaligi goe gii made, di hai o di tala di hui deenei la hagalee dau bolo di taaligi dangada gii made.
28Tei dangada i goodou ma ga dibaiaa gu daaligi dana dangada guu made, e hai gi noho hua i lodo di waahale pala hagammuni dangada, gaa dae loo gi di made o tagi aamua hai mee dabu, gei nomuli gei mee ga humalia hua di hana gi dono hale.
29Nnaganoho aanei e hai hegau i goodou mo godou hagadili i di ingoo hua di gowaa dela ga noho iei goodou.
30“Nia daangada ala bolo gu ihala i taaligi tangada, le e mee hua di hai bolo ginaadou gu ihala ga daaligi gii mmade ma ga haga modongoohia mai go nia daangada hagamodongoohia mee dogolua be mada logo. Di hagamodongoohia mai tangada e dahi e dee dohu di haga donu ana mee.
31Tangada dela ne daaligi dana dangada gii made e hai gi daaligi gii made. Mee e deemee di hui dono mouli gi nia bahihadu.
32“Maa tangada guu lele gi di waahale hagammuni dangada, gei goodou hudee dumaalia gi mee gi huia ia gi nia bahihadu bolo gii mee ia di hana gi dono hale i mua di made o tangada hai mee dabu.
33Maa nei bolo goodou guu hai beenei, goodou gu haga milimilia tenua dela e noho iei goodou. Taaligi tangada gii made e haga milimilia tenua. Tenua dela ne made ai tangada nonua le e hagamadammaa hua gi nia dodo o tangada dela ne daaligi tangada deelaa.
34Hudee haga milimilia tenua dela e noho iei goodou, idimaa, Au go Dimaadua, gei Au e noho i baahi digau Israel.”