Text copied!
CopyCompare
Święta Biblia - Liczb

Liczb 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1A po tej pladze PAN powiedział do Mojżesza i Eleazara, syna Aarona, kapłana:
2Policzcie całe zgromadzenie synów Izraela, od dwudziestego roku życia wzwyż, według domów ich ojców, wszystkich zdolnych do walki w Izraelu.
3Przemówił więc Mojżesz i kapłan Eleazar do nich na równinach Moabu, nad Jordanem, naprzeciw Jerycha:
4Policzcie lud, od dwudziestego roku życia wzwyż, jak PAN rozkazał Mojżeszowi i synom Izraela, którzy wyszli z ziemi Egiptu.
5Ruben, pierworodny Izraela: synowie Rubena to Henoch, od którego pochodzi rodzina Henochitów; Pallu, od którego pochodzi rodzina Palluitów;
6Chesron, od którego pochodzi rodzina Chesronitów, i Karmi, od którego pochodzi rodzina Karmitów.
7To są rodziny Rubenitów; a było ich policzonych czterdzieści trzy tysiące siedmiuset trzydziestu.
8A synowie Pallu to Eliab.
9Synowie zaś Eliaba to Nemuel, Datan i Abiram. To ten Datan i Abiram, osławieni wśród zgromadzenia, którzy zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi z gromadą Koracha, gdy zbuntowali się przeciwko PANU.
10I ziemia otworzyła swoją paszczę, i pochłonęła ich razem z Korachem, podczas gdy cała gromada zginęła; ogień pochłonął dwustu pięćdziesięciu mężczyzn. Stali się oni znakiem;
11Lecz synowie Koracha nie umarli.
12Synowie Symeona według swych rodzin to: Nemuel, od którego pochodzi rodzina Nemuelitów, Jamin, od którego rodzina Jaminitów, Jachin, od którego rodzina Jachinitów;
13Zerach, od którego rodzina Zerachitów, Szaul, od którego rodzina Szaulitów.
14To są rodziny Symeonitów; a było ich dwadzieścia dwa tysiące dwustu.
15Synowie Gada według swych rodzin to: Sefon, od którego pochodzi rodzina Sefonitów, Chaggi, od którego rodzina Chaggitów, Szuni, od którego rodzina Szunitów;
16Ozni, od którego rodzina Oznitów, Er, od którego rodzina Erytów;
17Arod, od którego rodzina Arodytów, Ariel, od którego rodzina Arielitów.
18To są rodziny synów Gada według ich spisu, czterdzieści tysięcy pięciuset.

19Synowie Judy to Er i Onan. Er i Onan umarli w ziemi Kanaan.
20Synowie Judy według swych rodzin to: Szela, od którego pochodzi rodzina Szelitów, Peres, od którego rodzina Peresytów, Zerach, od którego rodzina Zerachitów;
21Synowie Peresa to: Chesron, od którego rodzina Chesronitów, Chamul, od którego rodzina Chamulitów.
22To są rodziny Judy według ich spisu, siedemdziesiąt sześć tysięcy pięciuset.
23Synowie Issachara według swych rodzin to: Tola, od którego pochodzi rodzina Tolaitów, Puwwa, od którego rodzina Puwwitów;
24Jaszub, od którego rodzina Jaszubitów, Szimrona, od którego rodzina Szimronitów.
25To są rodziny Issachara według ich spisu, sześćdziesiąt cztery tysiące trzystu.
26Synowie Zebulona według swych rodzin to: Sered, od którego pochodzi rodzina Seredytów, Elon, od którego rodzina Elonitów, Jachleel, od którego rodzina Jachleelitów.
27A to są rodziny Zebulonitów według ich spisu, sześćdziesiąt tysięcy pięciuset.
28Synowie Józefa według swych rodzin to Manasses i Efraim.
29Synowie Manassesa to: Makir, od którego pochodzi rodzina Makirytów; a Makir spłodził Gileada, od Gileada pochodzi rodzina Gileadczyków;
30To są synowie Gileada: Jezer, od którego rodzina Jezerytów, Chelek, od którego rodzina Chelekitów;
31Asriel, od którego rodzina Asrielitów, Szechem, od którego rodzina Szechemitów;
32Szemida, od którego rodzina Szemidaitów, oraz Chefer, od którego rodzina Cheferytów.
33A Selofchad, syn Chefera, nie miał synów, lecz tylko córki, a imiona córek Selofchada to: Machla, Noa, Chogla, Milka i Tirsa.
34To są rodziny Manassesa według ich spisu, pięćdziesiąt dwa tysiące siedmiuset.
35To są synowie Efraima według swych rodzin: Szutelach, od którego pochodzi rodzina Szutelachitów, Becher, od którego rodzina Becherytów, Tachan, od którego rodzina Tachanitów;
36A to są synowie Szutelacha: Eran, od którego rodzina Eranitów.

37To są rodziny synów Efraima według ich spisu: trzydzieści dwa tysiące pięciuset. To są synowie Józefa według swych rodzin.
38A synowie Beniamina według swych rodzin to: Bela, od którego pochodzi rodzina Belaitów, Aszbel, od którego rodzina Aszbelitów, Achiram, od którego rodzina Achiramitów;
39Szufam, od którego rodzina Szufamitów, Chufam, od którego rodzina Chufamitów.
40Synowie Beli to Ard i Naaman, od Arda rodzina Ardytów, a od Naamana rodzina Naamitów.
41To są synowie Beniamina według swych rodzin. Ich liczba wynosi czterdzieści pięć tysięcy sześciuset.
42To są synowie Dana według swych rodzin: Szucham, od którego pochodzi rodzina Szuchamitów. To są rodziny Dana według swych rodzin.
43Wszystkich rodzin Szuchamitów według ich spisu było sześćdziesiąt cztery tysiące czterystu.
44Synowie Aszera według swych rodzin to: Jimna, od którego pochodzi rodzina Jimnaitów, Jiszwi, od którego rodzina Jiszwitów, Beria, od którego rodzina Beriaitów;
45Synowie Berii to: Cheber, od którego rodzina Cheberytów, Malkiel, od którego rodzina Malkielitów.
46A córce Aszera było na imię Sarach.
47To są rodziny synów Aszera według ich spisu: pięćdziesiąt trzy tysiące czterystu.
48Synowie Neftalego według swych rodzin to: Jachseel, od którego pochodzi rodzina Jachseelitów, Guni, od którego rodzina Gunitów;
49Jeser, od którego rodzina Jeserytów, Szillem, od którego rodzina Szillemitów.
50To są rodziny Neftalego według ich rodzin. Ich liczba wynosi czterdzieści pięć tysięcy czterystu.
51To jest liczba synów Izraela: sześćset jeden tysięcy siedmiuset trzydziestu.
52I PAN powiedział do Mojżesza:
53Pomiędzy nich zostanie podzielona ziemia jako dziedzictwo według liczby imion.
54Liczniejszemu dasz większe dziedzictwo, a mniej licznemu dasz mniejsze dziedzictwo. Każdemu będzie dane jego dziedzictwo według liczby policzonych.

55Ziemia jednak będzie rozdzielona przez losowanie; otrzymają dziedzictwo według imion pokoleń swoich ojców.
56Zgodnie z losem będzie rozdzielone dziedzictwo pomiędzy liczne i nieliczne.
57Oto policzeni z Lewitów według swych rodzin: Gerszon, od którego pochodzi rodzina Gerszonitów, Kehat, od którego rodzina Kehatytów, Merari, od którego rodzina Meraritów.
58To są rodziny Lewiego: rodzina Libnitów, rodzina Chebronitów, rodzina Machlitów, rodzina Muszitów, rodzina Korachitów; a Kehat spłodził Amrama.
59A żonie Amrama było na imię Jochebed, była to córka Lewiego, która mu się urodziła w Egipcie; to ona urodziła Amramowi Aarona i Mojżesza oraz ich siostrę Miriam.
60Aaronowi urodzili się Nadab i Abihu, Eleazar i Itamar.
61Ale Nadab i Abihu umarli, gdy ofiarowali inny ogień przed PANEM.
62A ich liczba wynosiła dwadzieścia trzy tysiące, wszystkich mężczyzn od miesiąca wzwyż; nie zostali jednak policzeni wśród synów Izraela, gdyż nie dano im dziedzictwa pośród synów Izraela.
63To są ci policzeni przez Mojżesza i kapłana Eleazara; oni policzyli synów Izraela na równinach Moabu, nad Jordanem, naprzeciw Jerycha.
64Lecz wśród nich nie było nikogo z tych policzonych przez Mojżesza i kapłana Aarona, gdy policzyli synów Izraela na pustyni Synaj;
65PAN bowiem powiedział o nich: Z pewnością umrą na pustyni. I nie pozostał żaden z nich oprócz Kaleba, syna Jefunnego, i Jozuego, syna Nuna.