Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Namba

Namba 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bikpela sik i pinis na Bikpela i tokim Moses wantaim Eleasar, pikinini man bilong Aron, olsem,
2“Nau yu mas kisim nem bilong olgeta man bilong olgeta lain famili bilong Israel, em olgeta man i gat 20 krismas na i winim 20 krismas, na ol inap long kamap soldia.”
3Orait Moses wantaim Eleasar i bihainim tok bilong Bikpela. Na tupela i singautim olgeta man i gat 20 krismas na i winim 20 krismas. Orait ol i kam bung long ples stret bilong Moap, long hapsait bilong wara Jordan klostu long taun Jeriko. Ol i tokim ol man long kaunim ol Israel i bin lusim Isip na i kam, na namba bilong ol i olsem.
5Lain bilong Ruben, em namba wan pikinini man bilong Jekop, i gat ol lain wanblut olsem, Hanok na Palu
6na Hesron na Karmi.
7Ol dispela 4-pela lain wanblut i gat 43,730 man olgeta.
8Pikinini man bilong Palu em Eliap.
9Na ol pikinini man bilong Eliap i olsem, Nemuel na Datan na Abiram. Bipo ol manmeri i bin makim Datan tupela Abiram long kamap lida, tasol tupela i bikhet long Moses na Aron na tupela i bung wantaim ol lain bilong Kora na olgeta i mekim bikhetpasin long Bikpela.
10Orait na graun i op olsem bikpela hul na olgeta i pundaun long hul na graun i pas na karamapim ol. Ol i dai long taim paia i bagarapim Kora wantaim ol 250 man i bihainim em. Long dispela pasin God i givim strongpela tingting long ol manmeri, bai ol tu i no ken bihainim dispela kain pasin nogut.
11Tasol ol pikinini man bilong Kora i no bin dai long dispela bagarap.
12Lain Simeon i gat ol lain wanblut olsem, Nemuel na Jamin na Jakin
13na Sera na Saul.
14Ol dispela 5-pela lain wanblut i gat 22,200 man olgeta.
15Lain Gat i gat ol lain wanblut olsem, Sefon na Hagi na Suni
16na Osni na Eri
17na Arot na Areli.
18Ol dispela 7-pela lain wanblut i gat 40,500 man olgeta.
19Lain Juda i gat ol lain wanblut olsem, Sela na Peres na Sera, Hesron na Hamul. Peres em i papa bilong Hesron na Hamul. Bipo tupela arapela pikinini man bilong Juda, em Er na Onan, i bin i dai long kantri Kenan.

22Ol dispela 5-pela lain wanblut i gat 76,500 man olgeta.
23Lain Isakar i gat ol lain wanblut olsem, Tola na Puva na Jasup na Simron. Ol lain bilong Puva i kolim ol yet ol Pun.
25Ol dispela 4-pela lain wanblut i gat 64,300 man olgeta.
26Lain Sebulun i gat ol lain wanblut olsem, Seret na Elon na Jalel.
27Ol dispela tripela lain wanblut i gat 60,500 man olgeta.
28Lain bilong Josep i gat tupela lain wanblut olsem, Manase na Efraim.
29Lain Manase i olsem. Makir em i pikinini man bilong Manase na em i papa bilong Gileat. Ol dispela lain wanblut bilong ol tumbuna pikinini bilong Gileat i olsem, Ieser na Helek
31na Asriel na Sekem
32na Semida na Hefer.
33Selofehat, pikinini man bilong Hefer, i no gat ol pikinini man. Em i gat ol pikinini meri tasol. Nem bilong ol i olsem, Mala na Noa na Hokla na Milka na Tirsa.
34Ol dispela 6-pela lain wanblut i gat 52,700 man olgeta.
35Lain Efraim i gat ol lain wanblut olsem, Sutela na Beker na Tahan.
36Na Sutela em i tumbuna bilong lain wanblut Eran.
37Ol dispela tripela lain wanblut i gat 32,500 man olgeta. Lain Manase na lain Efraim i gat wanpela tumbuna tasol, em Josep.
38Lain Benjamin i gat ol lain wanblut olsem, Bela na Asbel na Ahiram
39na Sefufam na Hufam.
40Na Bela em i tumbuna bilong ol lain Art na Naman.
41Ol dispela 5-pela lain wanblut i gat 45,600 man olgeta.

42Lain Dan i gat wanpela lain wanblut tasol, em Husim.
43Na dispela lain i gat 64,400 man.
44Lain Aser i gat ol lain wanblut olsem, Imna na Isvi na Beria.
45Na Beria em i tumbuna bilong lain wanblut bilong Heber na Malkiel.
46Aser i gat wanpela pikinini meri, nem bilong en Sera.
47Ol dispela tripela lain wanblut i gat 53,400 man olgeta.
48Lain Naptali i gat ol lain wanblut olsem, Jasiel na Guni
49na Jeser na Silem.
50Ol dispela 4-pela lain wanblut i gat 45,400 man olgeta.
51Olsem na namba bilong olgeta man bilong Israel em inap 601,730.
52Bihain Bikpela i tokim Moses olsem,
53“Nau mi laik bai yu tilim graun i go long olgeta lain inap long namba bilong ol manmeri bilong ol wan wan lain.
54Yu mas pilai satu bilong makim ol hap graun, na givim bikpela graun long ol lain i gat planti manmeri na givim liklik hap long lain i gat liklik lain manmeri.”
57Lain Livai i gat ol dispela lain wanblut, Gerson na Kohat na Merari.
58Gerson na Kohat na Merari i gat ol lain wanblut olsem, Lipni na Hebron na Mali na Musi na Kora. Kohat em i papa bilong Amram.
59Na Amram i maritim Jokebet, pikinini meri bilong Livai. Jokebet i bin kamap taim ol i stap long Isip. Na Jokebet i karim tupela pikinini man, nem bilong tupela, Aron na Moses. Na Jokebet i karim wanpela pikinini meri tasol, nem bilong en Miriam.
60Bihain Aron i marit na i kamapim 4-pela pikinini man, Nadap na Abihu na Eleasar na Itamar.
61Nadap na Abihu i bin dai taim tupela i kisim paia i tambu na ofaim long Bikpela.

62Namba bilong ol man tasol long lain Livai, stat long ol pikinini man i gat wanpela mun na i go inap long ol lapun tru, em inap 23,000. Ol i no bungim namba bilong ol Livai wantaim namba bilong ol arapela lain Israel, long wanem, ol i no bin givim wanpela hap graun long ol Livai olsem ol i bin givim long ol arapela Israel.
63Moses wantaim Eleasar na olgeta Israel i bin i stap long ples stret bilong Moap klostu long wara Jordan long hapsait bilong Jeriko na tupela i bin kisim nem na wokim lista bilong ol dispela man bilong Israel.
64Bipo Moses na Aron i bin kaunim ol man bilong Israel long ples drai, klostu long maunten Sainai. Tasol nau i no gat wanpela bilong ol dispela lain i stap na Moses i kisim nem bilong ol. Nogat tru.
65Bipo Bikpela i bin tokim ol olsem, “Olgeta dispela man bai i dai long ples drai nating.” Olsem na olgeta i bin dai pinis. Tasol Kalep, pikinini man bilong Jefune, na Josua, pikinini man bilong Nun, tupela tasol i no i dai.