Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - प्रस्‍थान

प्रस्‍थान 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मिनु नोले परमप्रभु यावेमी मोसा कली “गो फाराओ कली मार पाइनुङा, गे मुल ताइनेवे। फाराओम मेको आन कली लचा गेचा ला ममाइ, ठेयब सक्तिमी फाराओ कली आं मुर आन कली आ रागी रे खेरपाइक्‍नुङ” दें‍त। प्रस्‍थान ११:१; प्रस्‍थान १२:३३
2मिनु लेंशा परमप्रभुमी मोसा कली “गो यावे नङ। प्रस्‍थान ३:१४-१५; उत्‍पत्ती १७:१
3गो अब्राहाम, इसहाक नु याकूब आन ङोंइती ग्रूशो ‘नेल्‍ल क्‍येङा सक्ति पाइश्‍शो परमप्रभु नङ’ दे मेको आन कली तुइक्‍पाइक्‍ताक्‍मी। तन्‍न ‘आं नें यावे बाक्‍ब’ दे मतुइक्‍पदुमी।
4गो मेको आन कली ‘गे मुल अर्को रागी ङा मुर दुम्‍शा, हिरना हिरन बाक्‍शो कनानी आन रागी इन कली गेनुङ’ दे अब्राहाम, इसहाक नु याकूब नु कबल पने थुम्‍शो नङ। उत्‍पत्ती १७:८
5मिनु गो इजीप्‍त ङा मुरपुकीमी इन कली गेय पाइब सेल्‍मेनु, श्‍येत जशो इस्राएली आन ङाक्‍शो ताता। मिनु गो आं कबल पशो मिम्‍ताक्‍ङ।
6मोपतीके गो इस्राएली आन कली ‘गो परमप्रभु यावे नङ। गो इजीप्‍त ङा मुर आन गेशो श्‍येत नु इन वाइल दुम्‍शो गेय रे प्रोंइनन्‍नी। गो इजीप्‍त ङा मुर आन कली ठेयब सजाइ गेशा, आं ठेयब सक्तिमी इन कली ग्रुंइनुङ।
7मिनु गो इन कली आं मुर सेल्‍नुङ। गो इन परमप्रभु दुम्‍नुङ। मिनु गो इन कली इजीप्‍त ङा मुर आन गेशो श्‍येत रे ग्रुंइब, परमप्रभु यावे, इन परमप्रभु नङ, दे तुइक्‍चा माल्‍नीनी।
8मिनु गो अब्राहाम, इसहाक नु याकूब आन कली गेनुङ, दे कसम जशो रागीम इन कली चाक्‍दीत्‍नुङ। मिनु मेको रागी इन के दुम्‍ब। गो परमप्रभु यावे नङ’ दे गे इस्राएली आन कली देंचा माल्‍नेवे” दें‍त। उत्‍पत्ती २२:१६
9मिनु मोसामी मेको लोव़ इस्राएली आन कली नेंपदानु, वाइल दुम्‍तीके नु आन थुं लुक्‍च लतीके मोसा आ लोव़ मने‍नेम।
10मिनु परमप्रभु यावेमी मोसा कली
11“गे इजीप्‍त ङा पिप फाराओ कली ‘इस्राएली आन कली इन रागी रे लचा गेने’ दे मतो” देंत।
12मिनु मोसामी परमप्रभु यावे कली “इस्राएलीपुकीमी ला यो आं लोव़ मनेनेम हना, गो ब्‍वाक्‍स मजोक्‍ब मुर आं लोव़ फाराओम दोपा नेंबा?” दे लोव़ लेत्‍ताक्‍व। प्रस्‍थान ६:३०; प्रस्‍थान ४:१०
13मोपा परमप्रभु यावेमी मोसा नु हारून आस कली इस्राएली आन पर्बम लोव़ पाप्‍तु। मिनु “गेमी इजीप्‍त ङा पिप फाराओ कली ‘इस्राएली आन कली इन रागी रे लचा गेचा माल्‍नीनी’ दे रुप्‍पतीस” दें‍त।
14इस्राएली आन किकी पिपी आन दातेमी ठेयब दुम्‍शो, सु सु बाक्‍मा बाक्‍त देंशा हना, इस्राएल आ ङोंइती जरमेशो तौ रूबेन मेको आ तौपुकी हनोक, पल्‍लु, हेस्रोन नु कारमी बाक्‍मा बाक्‍त। मेको रूबेन आ खिं खिं ङा मुर बाक्‍मा बाक्‍त। उत्‍पत्ती ४६:९-११
15सिमियोन आ तौपुकी येमुएल, यामीन, ओहद, याकीन नु सोहार बाक्‍मा बाक्‍त। मिनु का कनानी मीश रे जरमेशो शावल बाक्‍माक्‍त। मेको सिमियोन आ खिं ङा मुर बाक्‍मा बाक्‍त।
16मिनु लेवी आ तौ आन खिं खिं ङा मुर सु सु बाक्‍मा बाक्‍त देंशा हना, गेरशोन, कोहाथ नु मेरारी बाक्‍मा बाक्‍त। मिनु लेवी सहे का ३७ बर्स ब्रोंइमाक्‍त। १इतिहास ५:२७-३०; १इतिहास ६:१-४
17गेरशोन आ तौ लिब्‍नी नु शिमेइ बाक्‍सा बाक्‍त।
18कोहाथ आ तौपुकी अम्राम, इच्‍हार, हेब्रोन नु उज्‍जीएल बाक्‍मा बाक्‍त। मिनु कोहाथ सहे का ३३ बर्स ब्रोंइमाक्‍त।

19मिनु मेरारी आ तौ माहली नु मुशी बाक्‍सा बाक्‍त। मेको लेवी आ खिं खिं ङा मुर बाक्‍मा बाक्‍त।
20मिनु अम्राममी आ आफ आ समी चाक्‍गा बाक्‍त। मेको आ नें योकेबेद बाक्‍माक्‍त। मेकोमी हारून नु मोसा थिमाक्‍त। अम्राम सहे का ३७ बर्स ब्रोंइमाक्‍त। प्रस्‍थान २:१; लेवी १८:१२
21इच्‍हार आ तौपुकी कोराह, नेफेग नु जिक्री बाक्‍मा बाक्‍त। गन्‍ती १६:१
22उज्‍जीएल आ तौपुकी मीशाएल, एल-साफान नु सिथ्री बाक्‍मा बाक्‍त। लेवी १०:४
23मिनु हारूनम नहशोन आ समी अम्‍मीनादाब आ तमी एली-शेबा चाक्‍गा बाक्‍त। मेकोमी नादाब, अबीहु, एलाजर नु इथामार थिमाक्‍त। प्रस्‍थान २८:१
24कोराह आ तौपुकी अस्‍सीर, एल्‍काना नु अबी-आसाफ बाक्‍मा बाक्‍त। मेको कोराह आ खिं ङा मुर बाक्‍मा बाक्‍त।
25मिनु हारून आ तौ एलाजरम पुतीएल आ तमी चाक्‍गा बाक्‍त। मेकोमी फिनेहास थिमाक्‍त। मेकोपुकी लेवी आ खिं ङा ठेयब मुर बाक्‍मा बाक्‍त। गन्‍ती २५:७
26मिनु परमप्रभु यावेमी हारून नु मोसा कली “गे इस्राएल ङा मुरपुकी हुल हुल पा इजीप्‍त रागी रे ग्रुंइदीस” देंत। प्रस्‍थान ६:१३
27मिनु मेको निक्‍शीमी इजीप्‍त ङा पिप फाराओ कली “इस्राएल ङा मुर आन कली लचा गेने” दे लोव़ पाम्‍ताक्‍से।
28मिनु परमप्रभु यावेमी इजीप्‍त रागीमी मोसा कली
29“गो परमप्रभु यावे नङ। गे इजीप्‍त ङा पिप फाराओ कली आं देंशो लोव़ नेल्‍ल माइक्‍चा माल्‍नेवे” दें‍त।
30मिनु मोसामी परमप्रभु यावे कली “गो ब्‍वाक्‍स मजोक्‍ब मुर नङ। दोपा फाराओमी आं लोव़ नेंबा ङा?” दें‍त। प्रस्‍थान ६:१२