Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Exodo

Exodo 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Unya miingon si Yahweh kang Moises, “Karon imong makita ang akong himoon ngadto sa Faraon. Makita mo kini, kay tugotan niya sila sa paglakaw tungod sa kusgan nako nga kamot. Tungod sa kusgan nako nga kamot, papahawon niya sila gikan sa iyang yuta.”
2Nakigsulti ang Dios kang Moises ug miingon kaniya, “Ako si Yahweh.
3Nagpakita ako kang Abraham, kang Isaac, ug kang Jacob ingon nga labing Gamhanang Dios; apan sa akong ngalan nga, Yahweh, wala nila ako mailhi.
4Gihimo ko usab ang akong kasabotan diha kanila, aron nga ihatag ngadto kanila ang yuta sa Canaan, ang yuta diin nagpuyo sila ingon nga mga dili lumolupyo, ang yuta diin sila naglatagaw.
5Dugang pa niana, nadungog ko ang pag-agulo sa mga Israelita nga giulipon sa mga Ehiptohanon, ug nahinumdoman ko ang akong kasabotan.
6Busa, sultihi ang mga Israelita, 'Ako si Yahweh. Ipalingkawas ko kamo gikan sa pagkaulipon ilalom sa mga Ehiptohanon, ug ipalingkawas ko kamo gikan sa ilang gahom. Luwason ko kamo pinaagi sa pagpakita sa akong gahom, ug pinaagi sa gamhanang mga buhat sa paghukom.
7Dad-on ko kamo nganhi kanako ingon nga akong katawhan, ug ako ang inyong Dios. Mahibaloan ninyo nga ako si Yahweh nga inyong Dios, nga nagpalingkawas kaninyo gikan sa pagkaulipon ilalom sa mga Ehiptohanon.
8Dad-on ko kamo ngadto sa yuta nga akong gisaad nga ihatag kang Abraham, kang Isaac, ug kang Jacob. Ihatag ko kini kaninyo ingon nga panag-iyahan. Ako si Yahweh.'”
9Sa dihang gisulti kini ni Moises ngadto sa mga Israelita, wala sila naminaw ngadto kaniya tungod kay nawad-an na sila ug paglaom tungod sa kapait sa ilang pagkaulipon.
10Busa nakigsulti si Yahweh kang Moises ug miingon,
11“Lakaw ug sultihi ang Faraon, nga hari sa Ehipto, nga tugotan ang katawhan sa Israel nga palakwon gikan sa iyang yuta.”
12Miingon si Moises kang Yahweh, “Kung wala naminaw kanako ang katawhan sa Israel, nganong maminaw man ang Faraon kanako, sanglit dili man ako maayong manulti?”
13Nakigsulti si Yahweh kang Moises ug kang Aaron. Mihatag siya ug mando kanila alang sa mga Israelita ug alang sa Faraon, nga hari sa Ehipto, nga dad-on ang mga Israelita pagawas sa yuta sa Ehipto.
14Mao kini ang mga pangulo sa mga panimalay sa ilang mga amahan: ang mga anak nga lalaki ni Reuben, ang kamagulangang anak ni Israel, nga mao sila si Hanok, Palu, Hezron, ug Karmi. Mao kini ang mga katigulangan sa banay ni Reuben.
15Ang mga anak nga lalaki ni Simeon mao sila si Jamin, Ohad, Jakin, Zohar, ug Saul—ang anak nga lalaki sa Canaanhon nga babaye. Mao kini ang banay sa mga katigulangan ni Simeon.
16Mao kini ang nalista nga mga ngalan sa mga anak nga lalaki ni Levi, uban sa ilang mga kaliwat. Mao sila si Gershon, Kohat, ug Merari. Nabuhi si Levi hangtod nga 137 na ang iyang pangidaron.
17Ang mga anak nga lalaki ni Gershon mao sila si Libni ug Shimi.
18Ang mga anak nga lalaki ni Kohat mao sila si Amram, Izhar, Hebron, ug Uziel. Nabuhi si Kohat hangtod nga 133 na ang iyang pangidaron.

19Ang mga anak nga lalaki ni Merari mao sila si Mali ug Mushi. Mao kini ang mga katigulangan nga nahimong banay sa mga Levita, kauban sa ilang mga kaliwat.
20Giminyoan ni Amram si Jokebed, ang igsoong babaye sa iyang amahan. Nanganak siya kang Moises ug kang Aaron. Nabuhi si Amram ug 137 ka tuig ug unya namatay.
21Ang mga anak nga lalaki ni Izhar mao sila si Kora, Nefeg, ug Zicri.
22Ang mga anak nga lalaki ni Uziel mao sila si Mishael, Elzafan, ug Sitri.
23Gminyoan ni Aaron si Elisheba, nga anak nga babaye ni Aminadab, ang igsoong babaye ni Nashon. Nanganak siya kang Nadab ug kang Abihu, Eleazar ug Ithamar.
24Ang mga anak nga lalaki ni Kora mao sila si Asir, Elkana, ug Abiasaf. Mao kini ang mga katigulangan sa banay sa mga Korahitihanon.
25Si Eleazar, nga anak nga lalaki ni Aaron, nakigminyo sa anak nga babaye ni Putiel. Nanganak siya kang Finehas. Mao kini ang mga pangulo sa mga panimalay sa mga amahan taliwala sa mga Levita, kauban sa ilang mga kaliwat.
26Kining duha ka lalaki mao sila si Aaron ug si Moises nga giingnan ni Yahweh, “Pagawsa ang mga Israelita gikan sa yuta sa Ehipto, pinaagi sa ilang mga pundok sa mga kalalakin-an nga manggugubat.”
27Nakigsulti si Aaron ug si Moises sa Faraon, nga hari sa Ehipto, nga tugotan sila sa pagdala sa mga Israelita pagawas sa Ehipto. Mao gihapon kini nga Moises ug Aaron.
28Sa dihang nakigsulti si Yahweh kang Moises ngadto sa yuta sa Ehipto,
29miingon siya kaniya, “Ako si Yahweh. Isulti ngadto sa Faraon, nga hari sa Ehipto, ang tanan nga isulti ko kanimo.”
30Apan miingon si Moises kang Yahweh, “Dili ako maayong manulti, busa nganong maminaw man ang Faraon kanako?”