Text copied!
CopyCompare
God Nuye Kunmok - Exodus

Exodus 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wanjh Yawey bimarneyimeng Moses, yimeng, “Mah! Dja bolkkime wanjh yinan bu baleh ngamarnekurduyime Pharaoh, ngayeman nawu ngarrulkarrekimuk ngamarnbun nungka kaluk kabenmunkewe kabirrire bininj nawu Israel benkebmawahmeng. Yoh, wanjh, dja mak ngaye nawu ngarrulkarrekimuk ngamarnbun Pharaoh kabendjirrkkan dorrengh ba kabirribolkbawon kubolkwarlah nuye.”
2Wanjh God biyawoyhmarneyimeng Moses, yimeng, “Ngaye wanjh Yawey.
3Ngaye ngabenbebbehmarnebebmeng ngabenbebbehmarnekukbukkarrinj Abraham, Isaac dja Jacob. Dja bedda minj ngabenmarnengeybukkarrimeninj bu ngahngeyyo Yawey, dja birridjalburrbuni bu ngangeyyo El Shaddai.
4Dja ngabenmarnewokrayekworrinj kunwok ngardduk warridj nawu ngawokkurrmerrinj ngabenberrebbom bu kaluk ngabenbolkwon kubolkwarlah Canaan, kore birridjalni kore minj bedberrekihniwirrinj kunred.
5Dja mak warridj ngabenbekkang bininj nawu Israel benkebmawahmeng bu kunnalk dorrengh ngandikayhme dja nawu bininj Egyptbeh yiman kabindihbongkan rerrih, dja wanjh ngaye ngaburrbun kore ngawokkurrmerrinj ngabenberrebbom korroko.”
6“Kunmekbekenh kunu yibenmarneyimen bininj nawu Israel benkebmawahmeng, kanwokmulewa ngayime bedberre, ‘Ngaye wanjh Yawey, nawu ngayeman bebke ngudberre kore ngundihdjurrkkani ngurrihdurrkmirri bedberre bininj nawu Egyptbeh, ngaye yerrkke ngudberre kore ngundihbongkarrme rerrih. Ngaye ngabidyirriyongen kunngudj dorrengh ngardduk bu bebke ngudberre. Dja warridj ngabenwelengname bininj nawu Egyptbeh kore ngabenmarnekurduyime kunkimukkenh duninjh.
7Ngaye mang ngudberre dja mak marnbun ngurriyimerran ngardduk bininj, dja ngaye ngayimerran God ngudberre. Kaluk bu kunmekbe ngakurduyime, wanjh ngurriburrbun bu ngaye wanjh Yawey nawu God ngudberre, dja ngaye bebkeng ngudberre kore bininj nawu Egyptbeh ngundihbongkarrmi.
8Kaluk ngaye kan ngudberre kore kubolkwarlah ngaye ngawokkurrmerrinj kunwok kunrayek duninjh kore ngabenbolkwonkenh Abraham, Isaac dja Jacob, wanjh kunmekbe kubolkwarlah ngaye bolkwon ngudberre ngurribolkkarrme. Bonj. Kumekbe ngayime, ngaye nawu Yawey.’ Kuhni yibenmarneyimen bininj nawu Israel benkebmawahmeng.”
9Kuhni rowk bu God bimarneyimeng Moses, wanjh Moses benmarneyimeng bininj nawu Israel benkebmawahmeng, dja bedda minj birribekkayi Moses. Kumekbekenh minj birribekkayi dja bininj nawu Egyptbeh bindidjurrkkani bindimarnbuni kunkimuk bindimarnedurrkmirri yiman bindibongkarrmi rerrih, dja kunu wanjh minj birribekkayi, dja birridjalkangewarreni.
10Wanjh Yawey bimarneyimeng Moses, yimeng,
11“Yiray kore Pharaoh nawu kawohrnan kubolkwarlah Egypt dja yimarneyimen kabenmunkewe bininj nawu Israel benkebmawahmeng kabirrire ba kabirrimarnebolkbawon kubolkwarlah nuye.”
12Dja Moses biwokmey Yawey, yimeng, “Yina, nahni bininj nawu Israel benkebmawahmeng minj ngandibekkan ngaye. Dja bonj, njalekah yimankek kuhni Pharaoh nganbekkan ngaye nawu ngadjalwokwarre?”
13Wanjh Yawey benbenewokrayekwong Moses dja Aaron, dja wokrayekwon berrewoneng bu kabindibebkekenh bininj nawu Israel benkebmawahmeng kore kunbolk Egyptbeh.
14Nanih wanjh kabirringeybimdi nawu birriwohrnani kore nawu bedman birribebbehmudni. Reuben nawu Israel beywurd nuye nawu nadjdjaman wanjh bebeywurd benbornang Hanoch, Pallu, Hezron dja Carmi. Bedda wanjh Reuben nuye birrimudni duninjh nawu bindingeykenhkani.
15Nawu Simeon benbornang bebeywurd nuye wanjh Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar dja Shaul. Nungka nawu Shaul ngalbadjan nuye daluk ngalbu ngalkang Canaan. Bedda wanjh Simeon nuye birrimudni duninjh nawu bindingeykenhkani.
16Nanih wanjh birringeyyoy nawu Levi benbornang dja benkebmawahmeng. Levi bebeywurd benbornang Gershon, Kohath, dja Merari. Nungka Levi djahdjalmimbini 137 mandjewk.
17Nawu Gershon benbenebornang bebeywurd nuye nawu birrimudni duninjh wanjh Libni dja Shimei.
18Nawu Kohath benbornang bebeywurd nuye wanjh Amram, Izhar, Hebron, dja Uzziel. Kohath djahdjalmimbini 133 mandjewk.

19Nawu Merari benbenebornang bebeywurd nuye wanjh Mahli dja Mushi. Nanih wanjh Levi nuye birrimudni duninjh nawu benbornang dja benkebmawahmeng.
20Amram benemarrinj ngalkornkumo nuye ngalbu ngeyyoy Jochebed, ngaleng bimarneyawmey Amram bebeywurd nuye Aaron dja Moses. Nungka Amram djahdjalmimbini 137 mandjewk.
21Izhar benbornang bebeywurd nuye, wanjh Korah, Nepheg dja Zichri.
22Uzziel benbornang bebeywurd nuye, wanjh Mishael, Elzaphan dja Sithri.
23Aaron benemarrinj Elisheba, ngalbeywurd nuye Amminadab, dja mak ngaleng benedanginj Nahshon. Dja ngaleng Elisheba bimarneyawmey Aaron bebeywurd nuye Nadab, Abihu, Eleazar dja Ithamar.
24Nawu Korah benbornang bebeywurd nuye wanjh Assir, Elkanah dja Abiasaph. Bedda wanjh Korah nuye birrimudni duninjh nawu bindingeykenhkani.
25Eleazar nawu beywurd nuye Aaron wanjh benemarrinj ngalkudji ngalbeywurd nuye Putiel, dja ngaleng bimarneyawmey Phinehas. Nanih wanjh kabirringeybimdi nawu birriwohrnani kore Levi nuye birribebbehmudni, nawu bedman birribebbehmudni duninjh kabirridjarrkngeydingeydi.
26Bedda wanjh benemekbewi Aaron dja Moses nawu Yawey benbenemarneyimeng, “Ngurrbenbebbehmirndemornnamen bininj nawu Israel benkebmawahmeng, dja ngurrbenbebbehmirndebebke Egyptbeh.”
27Dja bedda wanjh benemekbe nawu benewokdi nuye Pharaoh nawu wohrnani kore Egypt, beneyimeng kabindibebke bininj nawu Israel benkebmawahmeng Egyptbeh. Bedda wanjh benedjalmekbewi Moses dja Aaron.
28Bu Yawey wokdanj nuye Moses kore Egypt,
29nungka bimarneyimeng, “Ngaye wanjh Yawey. Pharaoh nawu kawohrnan kore Egypt yimarneyimen yehyeng rowk nawu ngaye wokwong.”
30Dja Moses bimarneyimeng Yawey, yimeng, “Yina! Ngaye ngawokwarre wanjh njalekah yimankek Pharaoh nganbekkan?”