Text copied!
CopyCompare
KO E TOHI TAPU KĀTOA - ʻEkisotosi

ʻEkisotosi 6

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1Pea naʻe folofola ai ʻa Sihova kia Mōsese, “Ko eni, te ke mamata ki he meʻa te u fai kia Felo: koeʻuhi ʻi he nima mālohi te ne tukuange ʻakinautolu ke ʻalu, pea ʻi he nima mālohi te ne kapusi ʻakinautolu mei he fonua.”
2Pea naʻe folofola ʻae ʻOtua kia Mōsese, ʻo ne pehē kiate ia, “Ko au ko Sihova.
3Pea naʻaku fakahā au kia ʻEpalahame, mo ʻAisake, pea mo Sēkope, ko e ʻOtua Māfimafi, ka ko hoku huafa KO SIHOVA, naʻe ʻikai ke ʻilo ai au ʻekinautolu.
4Pea kuo u fakapapau ʻeku fuakava mo kinautolu, ke foaki kiate kinautolu ʻae fonua ko Kēnani, ko e fonua ʻo ʻenau fononga fano, ʻaia naʻa nau nofo ai ko e muli.
5Pea kuo u ongoʻi ʻae ngaahi toʻe foki ʻae fānau ʻa ʻIsileli, ʻakinautolu ʻoku kei fakapōpulaʻi ʻe he kakai ʻIsipite: pea kuo u manatuʻi ʻeku fuakava.
6Ko ia, lea ki he fānau ʻa ʻIsileli, ‘Ko au ko Sihova, pea te u ʻomi ʻakimoutolu kituʻa mei he ngaahi kavenga ʻae kakai ʻIsipite, pea te u fakangata ʻa hoʻomou pōpula kiate kinautolu, pea teu huhuʻi ʻakimoutolu ʻaki ʻae nima kuo mafao, mo e ngaahi tautea lahi:
7Pea te u maʻu ʻakimoutolu kiate au ko hoku kakai, pea teu ʻiate kimoutolu ko homou ʻOtua: pea te mou ʻilo ko au ko Sihova ko homou ʻOtua, ʻoku ou ʻomi ʻakimoutolu kituʻa mei he ngaahi kavenga ʻae kakai ʻIsipite.
8Pea te u ʻomi ʻakimoutolu ki he fonua, ʻaia naʻaku fuakava ai ke foaki ia kia ʻEpalahame, mo ʻAisake, pea mo Sēkope; pea te u foaki ia kiate kimoutolu ko e tofiʻa: Ko au ko Sihova.’”

9Pea naʻe lea pehē ʻe Mōsese ki he fānau ʻa ʻIsileli: ka naʻe ʻikai te nau tokanga kia Mōsese ko e meʻa ʻi he feinga ʻa honau laumālie, mo e māmani ʻo honau pōpula.
10Pea naʻe folofola ʻa Sihova kia Mōsese, ʻo pehē,
11“ʻAlu, ʻo lea kia Felo ko e tuʻi ʻo ʻIsipite, ke ne tukuange ʻae fānau ʻa ʻIsileli, ke ʻalu mei hono fonua.”
12Pea naʻe lea ʻa Mōsese ʻi he ʻao ʻo Sihova, ʻo pehē, “Vakai, ʻoku ʻikai tokanga ʻae fānau ʻa ʻIsileli kiate au: pea ʻe tokanga fēfeeʻi ʻa Felo kiate au, ko e loungutu taʻekamu ko au?”
13Pea naʻe folofola ʻa Sihova kia Mōsese, pea mo ʻElone, “ʻO ne tuku kiate kinaua ʻae fekau ki he fānau ʻa ʻIsileli, pea kia Felo ko e tuʻi ʻo ʻIsipite, ke ʻomi ʻae fānau ʻa ʻIsileli mei he fonua ko ʻIsipite.”

14Pea ko e ngaahi ʻeiki eni ʻoe fale ʻo ʻenau ngaahi tamai: Ko e ngaahi foha ʻo Lupeni ko e ʻuluaki foha ʻo ʻIsileli; ko Henoke, mo Falu, mo Hesiloni, mo Kalimi; ko e ngaahi faʻahinga eni ʻo Lupeni.
15Pea ko e ngaahi foha ʻo Simione; ko Semueli, mo Samini, mo ʻOhati, mo Sakini mo Sohali, mo Saula, ko e tama ʻae fefine Kēnani: ko e ngaahi faʻahinga eni ʻo Simione.

16Pea ko e hingoa eni ʻoe ngaahi foha ʻo Livai ʻo fakatatau ki honau ngaahi toʻutangata; ko Kesoni, mo Kohate, mo Melali: pea ko e ngaahi taʻu ʻoe moʻui ʻa Livai ko e taʻu ʻe teau mo e taʻu ʻe tolungofulu ma fitu.
17Ko e ongo foha ʻo Kesoni: ko Sipinai, mo Simi, ʻo fakatatau ki hona faʻahinga:
18Pea ko e ngaahi foha ʻo Kohate; ko ʻAmilami, mo ʻIsa, mo Hepeloni, mo ʻUsili: pea ko e ngaahi taʻu ʻoe moʻui ʻa Kohate, ko e taʻu ʻe teau mo e taʻu ʻe tolungofulu ma tolu.

19Pea ko e ongo foha ʻo Melali; ko Mali mo Musi: ko e ngaahi faʻahinga eni ʻo Livai ʻi honau ngaahi toʻutangata.
20Pea naʻe ʻomi ʻe ʻAmilami ʻa Sokapeti ko e tuofefine ʻo ʻene tamai ʻo na mali; pea ne fanauʻi kiate ia ʻa ʻElone mo Mōsese: pea ko e ngaahi taʻu ʻoe moʻui ʻa ʻAmilami ko e taʻu ʻe teau mo e taʻu ʻe tolungofulu ma fitu.
21Pea ko e ngaahi foha ʻo ʻIsa: ko Kola, mo Nefaki, mo Sikili.
22Pea ko e ngaahi foha ʻo ʻUsili; ko Miseli, mo ʻElisefani, mo Sitili.
23Pea naʻe ʻomi ʻe ʻElone ʻa ʻElisipa, ko e ʻofefine ʻo ʻAminatape, ko e tuofefine ʻo Neasoni, ʻo na mali; pea naʻe fānau kiate ia ʻa Natipi mo ʻApiu, mo ʻEliesa, mo ʻItama.
24Pea ko e ngaahi foha ʻo Kola; ko ʻAsili, mo ʻElikena, mo ʻApiasafi: ko e ngaahi faʻahinga eni ʻo Kola.
25Pea naʻe maʻu ʻe ʻEliesa ko e foha ʻo ʻElone ʻae tokotaha ʻoe ʻofefine ʻo Piuteli ʻo na mali: pea ne fanauʻi kiate ia ʻa Finiasi: ko ʻeni ʻae ngaahi ʻeiki ʻoe kau mātuʻa ʻoe kau Livai ʻi honau ngaahi faʻahinga.
26Ko eni ʻae ʻElone mo e Mōsese ko ia, naʻe folofola ki ai ʻa Sihova, “Mo omi kituaʻā mei he fonua ko ʻIsipite ʻae fānau ʻa ʻIsileli ʻi honau ngaahi kongakau.
27Ko kinaua ʻeni ʻaia naʻa na lea kia Felo ko e tuʻi ʻo ʻIsipite, ke ʻomi kituaʻā ʻae fānau ʻa ʻIsileli mei ʻIsipite: ko eni ʻae Mōsese mo e ʻElone ko ia.”

28Pea naʻe hoko ʻo pehē, ʻi he ʻaho ko ia naʻe folofola ai ʻa Sihova kia Mōsese ʻi he fonua ko ʻIsipite,
29Naʻe folofola ʻa Sihova kia Mōsese, ʻo pehēange, “Ko au ko Sihova: ke ke tala ʻe koe kia Felo ko e tuʻi ʻo ʻIsipite, ʻaia kotoa pē ʻoku ou lea ʻaki kiate koe.”
30Pea naʻe pehē ʻe Mōsese ʻi he ʻao ʻo Sihova, “Vakai, ko e loungutu taʻekamu au, pea ʻe tokanga fēfeeʻi ʻa Felo kiate au?”