Text copied!
CopyCompare
Ilagano lya Katali, Ilagano Linyale kwa Wanhu Weng’ha - Kulawa

Kulawa 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ila Mkulu Nguluwi nakamlonjela Musa, “Lelo kolola vyondimditila Falao, mina kwa moko, kowakundiza walute na kwa moko kowawinga kulawa isi ya heye.”
2Nguluwi nakamlonjela Musa, “Heni nda Mkulu Nguluwi.
3Nandimlawila Abulahamu na Isaka na Yakobo lonzeleche kota Nguluwi yawele na mong'ho, ila itagwa lyangu Mkulu Nguluwi nahalizeleche kwa hewo.
4Kahi nambika ilagano lya heni na hewo lya kuwapa isi ya Kanaani, isi yowekale kota wajenzi.
5Lelo nanyhulika kung'ung'uta kwa Waisilaeli, nawawele wotunywa na Wamisili, nani ndilikumbuka ilagano lyangu.
6Lelo walonjele Waisilaeli, ‘Heni nda Mkulu Nguluwi na ndowalavya hemwe kuli itunyo lya Wamisili, nani ndowalohola kuli upogozi wa hewo na kuwagombola kwa moko wa heni ugoloche na kuwagaza lukami Wamisili,
7nani ndowaditani hemwe muwe wanhu wa heni, nani ndiwe Nguluwi wa hemwe, na movizela kota heni nda Mkulu Nguluwi, Nguluwi wa hemwe, ndiwele ndiwalohole kuli itunyo lya Wamisili.
8Nani ndowegala mbaka kuli isi yila iwele nandilaha ndowapa Abulahamu na Isaka na Yakobo, ndowapa isi ayi iwe ya hemwe. Heni nda Mkulu Nguluwi.’ ”
9Musa nakawalonjela Waisilaeli ulonzi awo, ila nahawamuhulichize kwa chiwalo cha usungu wa nhumbula na kwa chiwalo cha itunyo lya upogozi.
10Hamba Mkulu Nguluwi nakamlonjela Musa,
11“Ulute kwa Falao, mndewa wa Misili, umlonjele uwaleche Waisilaeli woche kuli isi ya heye.”
12Ila Musa nakamwidichila Mkulu Nguluwi, “Ulole, Waisilaeli hawalingunyhulichiza heni. Lelo yowa ndaze ayo Falao yanyhulichize heni, ndilingulemwela kulonga goya?”
13Ila Mkulu Nguluwi, nakalonga na Musa na Aluni, nakawalajiza walute kwa Falao, mndewa wa Misili na kuwalavya Waisilaeli kuli isi ya Misili.
14Ayi ndo mbuli ya matagwa ga wakulu wa lukolo lwawo. Wana walume wa Lubeni, mlelwa wa mwaluko wa Isilaeli nawali, Enoki na Palu na Hesiloni na Kalimi. Alo nalwali lukolo lwa Lubeni.
15Wana walume wa Simeoni nawali, Yemueli na Yamini na Ohadi na Yakini na Sohali na Shauli mwana wa mdala kulawa Kanaani, alo ndo lukolo lwa Simeoni.
16Aga ndo matagwa ga wana walume wa Lawi, vivila na lukolo lwawo, Gelishoni na Kohati na Melali. Lawi nakekala kwa miyaka miya imwe na makumi gadatu na saba.
17Wana walume wa Gelishoni nawali, Libuni na Shimei, vivila na lukolo lwawo.
18Wana walume wa Kohati nawali, Amulamu na Ishali na Hebuloni na Usieli. Kohati nakekala kwa miyaka miya imwe na makumi gadatu na zidatu.

19Wana walume wa Melali nawali Mahuli na Mushi. Awo ndo wasekulu wa lukolo lwa Walawi.
20Amulamu nakamhesa Yokebedi, lumbu wa mhaza wa heye, na heye nakampondela Aluni na Musa. Amulamu nakekala miyaka miya imwe na makumi gadatu na saba.
21Na wana walume wa Ishali nawali, Kola na Nefegi na Sikili.
22Wana walume wa Usieli nawali, Mishaeli na Elisafani na Sitili.
23Aluni nakamhesa Elisheba, mhinza wa Aminadabu, lumbulye Nashoni, na heye nakampondela wana walume, Nadabu na Abihu na Eleasali na Itamali.
24Na hewo wana walume wa Kola nawali, Asili na Elikana na Abiasafu, nawawele wasekulu wa lukolo lwa Kola.
25Eleasali mwana wa Aluni nakamhesa yumwe wa wahinza wa Putieli, na heye nakampondela Finehasi. Awa ndo nawali wakulu wa lukolo lwa Lawi.
26Aluni na Musa ndo wawo nawalonjelwe na Mkulu Nguluwi, “Muwalavye wanhu wa Isilaeli kuli isi ya Misili, vilundo kwa vilundo.”
27Ndo wawo Musa na Aluni nawadogole na Falao mndewa wa Misili, mbuli ya kuwalavya Waisilaeli kuli isi ya Misili.
28Zuwa lila Mkulu Nguluwi naloyalonjile na Musa kuli isi ya Misili,
29nakamlonjela Musa, “Heni ndo Mkulu Nguluwi. Mlonjele Falao, mndewa wa Misili, ulonzi weng'ha wondikulonjela.”
30Ila Musa nakamlonjela Mkulu Nguluwi, “Kuvizela kota sidahile kulonga goya, lelo Falao konyhulichiza ndaze?”