Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Kisim Bek

Kisim Bek 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na Bikpela i tokim Moses, “Nau bai yu lukim ol samting mi laik mekim long king. Long strong bilong mi bai mi mekim em i larim yupela Israel i go. Tru tumas, bai mi hatim em nogut tru na bai em i rausim yupela long kantri bilong en.”
2God i tokim Moses olsem, “Mi yet mi Bikpela.
3Planti yia bipo mi bin kamap long Abraham na Aisak na Jekop, na ol i save, mi God I Gat Olgeta Strong. Tasol mi no toksave long ol olsem, Bikpela em i nem bilong mi, bai ol i ken save long dispela nem.
4Na mi bin mekim kontrak wantaim ol na mi promis bai mi givim dispela graun bilong ol Kenan long ol. Ol i bin i stap long dispela ples, tasol em i no graun bilong ol.
5Orait ol man bilong Isip i mekim ol Israel i wok kalabus na ol Israel i mekim bikpela krai. Na nau mi harim krai bilong ol, na mi tingim gen dispela kontrak bilong mi.
6Olsem na yu mas givim dispela tok bilong mi long ol Israel, ‘Mi yet mi Bikpela. Mi bai kisim yupela long han bilong ol Isip na long ol hevi ol i putim long yupela na bai mi mekim yupela i kamap fri. Na long strong bilong mi bai mi mekim save tru long ol, na bai mi kisim bek yupela.
7Bai mi mekim yupela i kamap ol manmeri bilong mi yet na bai mi stap God bilong yupela. Bihain bai mi lusim yupela long dispela wok kalabus long Isip na bai yupela i fri. Na long dispela taim bai yupela i save tru olsem, mi Bikpela, mi God bilong yupela.
8Mi bai kisim yupela i go long dispela graun mi bin promis long givim long Abraham na Aisak na Jekop. Na mi bai givim dispela graun long yupela na em bai i stap graun bilong yupela yet. Mi Bikpela, mi tok pinis.’”
9Moses i mekim dispela tok long ol Israel, tasol ol i no harim tok bilong en. Long wanem, dispela hatwok ol i mekim em i mekim tingting bilong ol i nogut tru.
10Bihain Bikpela i tokim Moses olsem,
11“Yu go tokim king bilong Isip bai em i mas larim ol Israel i go na lusim kantri bilong en.”
12Tasol Moses i bekim tok olsem, “Ol Israel i no save harim tok bilong mi. Na olsem wanem bai king inap harim tok? Maus bilong mi i hevi. Mi no inap toktok stret long king.”
13Tasol Bikpela i salim Moses wantaim Aron i go long ol Israel na long king bilong Isip bilong kisim ol Israel long Isip na bringim ol i go.
14Ol dispela man i namba wan tumbuna bilong ol lain bilong Israel. Ruben, namba wan pikinini bilong Jekop, i gat 4-pela pikinini man, Hanok na Palu na Hesron na Karmi. Ol 4-pela lain Ruben i kamap long dispela 4-pela tumbuna.
15Simeon, namba 2 pikinini bilong Jekop, i gat 6-pela pikinini man, Jemuel na Jamin na Ohat na Jakin na Sohar na Saul. Mama bilong Saul i wanpela meri Kenan. Ol 6-pela lain Simeon i kamap long dispela 6-pela tumbuna.
16Livai, namba 3 pikinini bilong Jekop, i gat tripela pikinini man. Namba wan em Gerson na namba 2 em Kohat na namba 3 em Merari. Na Livai i stap 137 yia na em i dai.
17Gerson i gat tupela pikinini man, Lipni na Simei. Na tupela i tumbuna bilong tupela lain insait long lain Livai.
18Kohat i gat 4-pela pikinini man, Amram na Ishar na Hebron na Usiel. Na Kohat i stap 133 yia na em i dai.

19Merari i gat tupela pikinini man, Mali na Musi. Olgeta dispela man ol i tumbuna bilong ol lain bilong Livai.
20Amram i maritim Jokebet, susa bilong papa bilong en na Jokebet i karim Aron na Moses. Na Amram i stap 137 yia na em i dai.
21Ishar i gat tripela pikinini man, Kora na Nefek na Sikri.
22Usiel i gat tripela pikinini man, Misael na Elsafan na Sitri.
23Aron i maritim Eliseba. Em i pikinini bilong Aminadap na susa bilong Nason. Na Eliseba i karim Nadap na Abihu na Eleasar na Itamar.
24Kora i gat tripela pikinini man, Asir na Elkana na Abiasap. Ol tripela i tumbuna bilong lain Kora.
25Eleasar, pikinini man bilong Aron, i maritim pikinini meri bilong Putiel na em i karim Finias. Ol dispela man i tumbuna bilong ol lain wanblut na bilong ol famili bilong lain bilong Livai.
26Yu lukim nem bilong Moses na Aron i stap long ol dispela lain man. Bikpela i bin tokim dispela tupela man tasol olsem, “Yutupela i mas kisim ol lain bilong Israel long Isip na bringim ol i kam.”
27Tupela yet i bin tokim king bilong Isip long larim ol Israel i go. Dispela tupela man tasol i bin mekim dispela samting.
28Taim Bikpela i toktok long Moses long Isip,
29em i tok olsem, “Mi yet mi Bikpela. Olgeta tok mi givim yu, em yu mas tokim king bilong Isip.”
30Tasol Moses i tokim Bikpela olsem, “Yu save, mi no man bilong toktok. King bai i no inap harim tok bilong mi.”