Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Gadili Asi

Gadili Asi 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Amalalu, Hina Gode da Mousesema amane sia:i, “Wali Na Felouma gasa fili logesea, e da Na fi dunu ilia logo doasimu, amo di da ba:mu. Na da e logemuba:le, e da ili ea sogega fisili masa:ne sefasimu.”
2Amola Gode da Mousesema amane sia:i, “Na da Hina Gode.
3Na da A:ibalaha:me, Aisage amola Ya:igobe ilima misini, ilia da Na Dio Gode Bagadedafa dawa:i galu. Be Na da Na Dio Hina Gode (Hibulu sia: Yawe) amo ilima hame olelei.
4Be Na da ilima gousa:su hamoi. Ilia da Ga:ina:ne soge amo ganodini ga fi agoane esalu. Be Na da Ga:ina:ne soge huluane ilima imunu ilegele sia:i.
5Idibidi dunu da Isala:ili fi amo udigili hawa: hamosu dunu hamoi dagoi. Wali Na da ilia gogonomasu amola se nabasu nabi dagoi. Na musa: gousa:su Na da bu dawa:lala.
6Amaiba:le, dia Na sia: Isala:ili dunuma olelema, amane, ‘Na da Hina Gode. Na da dili gaga:mu amola dili Idibidi dunuma udigili hawa: hamosu amo fisima:ne logo doasimu. Na da Na gasa bagade lobodafa ligia gadole, ilima bagadedafa se nabasimu. Amola Na da dili gaga:mu.
7Na da dili Na fi hamomu amola Na da dilia Gode esalumu. Na da dilia Idibidi soge ganodini udigili hawa: hamosu amo logo doasisia, dilia da Na da Hina Godedafa amo dawa:mu.
8Na da dili amo soge Na da hemonega A:ibalaha:me, Aisage amola Ya:igobe ilima ima:ne ilegele sia:i, amo sogega Na da dili oule masunu. Na da amo soge dili lalegaguma:ne, dilima imunu. Na da Hina Gode!’”
9Mousese da amo sia: huluane Isala:ili dunuma olelei. Be ilia da gasa bagade udigili hawa: hamosu hamobeba:le, ilia a:silibu da gasa hame ba:i. Amaiba:le, ilia da Mousese ea sia: dafawaneyale hame dawa:i.
10Amalalu, Hina Gode da Mousesema amane sia:i,
11“Di Felouma e da Isala:ili dunu ilia gadili masunu logo doasima:ne amo sia:na masa!”
12Be Mousese da bu adole i, “Isala:ili dunu huluane da na sia: hame naba. Amaiba:le, Idibidi hina bagade dunu da abuliba:le na sia: nabima:bela:? Na sia: da dioi bagade, noga:i hame.”
13Be Hina Gode da gasa bagade Mousese amola Elane elama amane hamoma:ne sia:i, “Isala:ili dunu amola Felou ilima Na dima hamoma:ne sia: da agoane, ‘Na da gasa bagade dima adoi dagoi. Di Isala:ili dunu amo Idibidi soge yolesili gadili masa:ne bisili oule masa.’”
14Ya:igobe ea magobo mano Liubene da egefe biyaduyale lalelegei amo Ha:inoge, Ba:liu, Heselane amola Gami. Iligaga fi da ilia dio lai dagoi.
15Simiane egefe da gafeyale galu amo Yemiuele, Ya:imini, Ouha:de, Ya:igini, Souha amola Sia:iule (amo da Ga:ina:ne uda ea mano). Iligaga fi da ilia dio lai dagoi.
16Lifai egefe da osodayale galu amo Gesiome, Gouha:de amola Milalai. Iligaga fi da ilia dio lai dagoi. Lifai da ode 137 esalu bogoi.
17Gesiome egefe da aduna galu. Ela da Libinai amola Simia:i. Elama da elegaga fi dunu bagohame lalelegei.
18Gouha:de egefe da biyaduyale galu amo A:mala:me, Isaha, Hibalone amola Asaiele. Gouha:de da ode 133 esalu, bogoi.

19Milalai egefe da aduna galu amo Malai amola Musiai. Amo dedei da Lifai ea fi amola iligaga fi.
20A:mala:me da ea ada dalusi amo Yogebede lai dagoi. E da egefe Elane amola Mousese lalelegei. A:mala:me da ode 137 esalu bogoi.
21Isaha egefe da osodayale galu amo Goula, Nifege amola Sigalai.
22Asaiele da egefe osodayale galu. Ilia dio da Misia:ili, Elasa:ifa:ne amola Sidala:i.
23Elane da Ilisiba (A:minada:be idiwi amola Nasione ea dalusi) amo lai dagoi. E da egefe biyaduyale lalelegei amo Na:ida:be, Abaihu, Elia:isa amola Idima.
24Goula da egefe osodayale galu amo A:se, Elaga:ina amola Abaia:sa:fe. Ilia da Goula fi ilima aowalali esalu.
25Elane egefe Elia:isa da Budiele idiwi lai dagoi. E da ema egefe Finia:se lalelegei. Amo dunu dedei da Lifai ea fi dunu ilima ada esalu.
26Gode da Mousese amola Elane elama amane sia:i dagoi, “Ali bisili Isala:ili dunu fi huluane Idibidi sogega gadili oule masa.”
27Ela da Idibidi hina bagade (Felou) amoma e da Isala:ili dunu gagui amo fisidigili, ili masa:ne logo doasima:ne sia:i.
28Hina Gode da Idibidi soge ganodini Mousesema sia:noba,
29E da amane sia:i, “Na da Hina Gode! Na dima sia:mu huluane, amo Felouma alofele adoma!”
30Be Mousese da bu adole i, “Di dawa:! Na da sia: adole iasu noga:i hame dunu. Felou da abuliba:le na sia: nabima:bela:?”