Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - BƆNA

BƆNA 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ben Dii bènɛ: Nɛ́ yã kɛ̀ mɛ́ kɛ Fili'aunanɛ e tia. Eé ń gbarɛ ma gbãa bíta yãnzi. Eé pɛ́ḿma a bùsun ma gbãa bíta yãnzi.
2Ben Luda ɛ̀ara à yã ò Musanɛ à bè: Mámbe Dii ũ,
3ma bↄ ma mↄ Ibraĩ kↄ̃n Isaakuo kↄ̃n Yakubuozi Luda Gbãapingide ũ, mↄde aↄ̃ↄe ma dↄ̃ ma tↄ́ Diiaro.
4Ma bà kúńyo, ma bè mɛ́ Kanaa bùsu kɛ̀ aↄ̃ↄ kú à guu gbɛ̃ zĩ̀tↄ ũ kpáḿma.
5Ma Isarailinↄ mbona mà aↄ̃ zↄ̀blena Igipitinↄnɛ yãnzi, ben ma bà kɛ̀ kúńyo pì yã e sãmaguro.
6Beee yãnzi ǹ o Isarailinↄnɛ kɛ̀ mámbe Dii ũ. Mɛ́ a bↄ zĩ gbãaa kɛ̀ Igipitinↄↄ dàaree guu, mɛ́ a bↄ zↄ̀bleen. Mɛ́ yãkpaɛ kɛńyo mà a bↄ kↄ̃n ma gã̀sã gbãaao.
7Mɛ́ a sɛ́ ma gbɛ̃nↄ ũ, mɛ́gↄ̃ dɛ a Luda ũ, égↄ̃ dↄ̃ kɛ̀ mámbe Dii a Luda kɛ̀ à a bↄ Igipiti zĩ gbãaa guu ũ.
8Mɛ́ gáao bùsu kɛ̀ ma à lɛ́ gbɛ̃̀ Ibraĩnɛ kↄ̃n Isaakuo kↄ̃n Yakubuo guu. Mɛ́ a gba àgↄ̃ vĩ. Mámbe Dii ũ.
9Musa yã pì ò Isarailinↄnɛ, mↄde aↄ̃ↄe à yã maro kɛ̀ zↄ̀zĩ pãsĩ ń mɛ̀ yↄ̀ yãnzi.
10Ben Dii ò Musanɛ à bè:
11Ǹ gá ǹ o Igipiti kí Fili'aunanɛ à Isarailinↄ gbarɛ aↄ̃ bↄɛ a bùsun.
12Ben Musa wè Diila à bè: Lán Isarailinↄ è ma yã maro nà, mamↄma kɛ̀ ma lɛ́ tìisi, dian Fili'auna é ma yã ma nà?
13Dii yã ò Musanɛ kↄ̃n Arunao Isarailinↄ yã musu kↄ̃n Igipiti kínao, à òńnɛ aↄ̃ bↄɛ kↄ̃n Isarailinↄ Igipiti.
14Aↄ̃ bori uabɛde káakunↄ tↄ́n yɛ̀. Isaraili daudu Rubɛni nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn yɛ̀: Anↄku, Palu, Ɛzɛrↄnu, Kaami. Rubɛni boriinↄn gwe danɛdanɛ.
15Simɛↄ nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn yɛ̀: Yemuɛli, Yami, Oada, Yakĩ, Zoa kↄ̃n Kanaa nↄgbɛ̃ nɛ́ Soluo. Simɛↄ boriinↄn gwe danɛdanɛ.
16Levi nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ tↄ́n yɛ̀ aↄ̃ boriinↄa: Gɛsↄnu, Koa, Mɛrari. Levi kɛ̀ wɛ̃̀ baswɛɛdo akuri awɛɛswɛɛplaamɛ.
17Gɛsↄnu nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn yɛ̀ aↄ̃ boriinↄa danɛdanɛ: Libini kↄ̃n Simɛio.
18Koa nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ tↄ́n yɛ̀: Amlamu, Iza, Ɛblↄnu, Uziɛli. Koa kɛ̀ wɛ̃̀ baswɛɛdo akuri awɛɛ'aagↄ̃mɛ.

19Mɛrari nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn Mali kↄ̃n Musio ũ. Levi boriinↄn gwe danɛdanɛ.
20Amlamu a dasɛ̃ Yↄkɛbɛdi sɛ̀ nↄↄ ũ, ben à Aruna kↄ̃n Musao ìo. Amlamu kɛ̀ wɛ̃̀ baswɛɛdo akuri awɛɛswɛɛplaamɛ.
21Iza nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn Kora kↄ̃n Nɛfɛgio kↄ̃n Zikirio ũ.
22Uziɛli nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn Misaili kↄ̃n Ɛlɛzafão kↄ̃n Sitirio ũ.
23Aruna Aminadabu nɛ́ Ɛlisɛba, Nasↄ̃ dãre sɛ̀ nↄↄ ũ, ben à Nadabu kↄ̃n Abiuo kↄ̃n Ɛlɛazao kↄ̃n Itamao ìo.
24Kora nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn Asi kↄ̃n Ɛlɛkanao kↄ̃n Abiasafao ũ. Kora boriinↄn gwe danɛdanɛ.
25Aruna nɛ́ Ɛlɛaza Putiɛli nɛ́nↄgbɛ̃nↄ doke sɛ̀ nↄↄ ũ, ben à Finɛasi ìo. Levi bori uabɛde káakunↄn gwe danɛdanɛ.
26Aruna kↄ̃n Musa kɛ̀ Dii òńnɛ aↄ̃ Isarailinↄ bↄɛ Igipiti gãli kↄ̃n gãlion gwe.
27Aↄ̃pinↄ bé wà yã ò Igipiti kí Fili'aunanɛ lɛ aↄ̃ Isarailinↄ bↄɛ Igipiti.
28Kɛ̀ Dii yã ò Musanɛ Igipiti,
29à bè ambe Dii ũ, yã kɛ̀ ée oonɛn à o Fili'aunanɛ píngi.
30Ben Musa bènɛ a lɛ́ tìisi, dian Fili'auna é a yã ma nà?