Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - BONAA

BONAA 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Akũ Dikiri pìnɛ: Ĩni yã kũ mani kɛ Firi'aunanɛ e tera. Ani ń gbarɛ ma gbãna zↄ̃kↄ̃ yãi. Ani pɛ́ḿma a bùsun ma gbãna zↄ̃kↄ̃ yãi.
2Akũ Luda ɛ̀ra à yã ò Musanɛ à pì: Makũmɛ Dikiri ũ,
3ma bo ma su Ibrahĩ kũ Isaakuo kũ Yakubuooa Luda Gbãnasĩndapinkide ũ, ama odi ma dↄ̃ ma tↄ́ Dikiriaro.
4Ma bàka kú kũńwo, ma pì mani Kanaanↄ bùsu kũ ò kú a gũn buri zĩ̀tↄ ũ kpáḿma.
5Ma Isarailanↄ ndanaa mà ń zↄ̀blena Misilanↄnɛ yãi, akũ ma bàka kũ à kú kũńwoo pì yã dí sãmaguro.
6A yã mɛ́ à tò ǹ o Isarailanↄnɛ makũmɛ Dikiri ũ. Mani á bo zĩ gbãna kũ Misilanↄ dàárɛ gũn, mani á bo zↄ̀blen. Mani yãkpatɛ kɛ kũńwo mani a bo kũ ma gã̀sã gbãnao.
7Mani á sɛ́ ma gbɛ̃nↄ ũ màgↄ̃ de á Luda ũ, ánigↄ̃ dↄ̃ kũ makũmɛ Dikiri á Luda kũ à á bó Misila zĩ gbãna gũn ũ.
8Mani gɛ́ kãáo bùsu kũ ma a la dà Ibrahĩnɛ kũ Isaakuo kũ Yakubuo gũn. Mani á gba àgↄ̃ vĩ. Makũmɛ Dikiri ũ.
9Musa yã pìi ò Isarailanↄnɛ, ama odi a yã maro kũ zↄ̀zĩ pãsĩ ń mɛ̀ɛ yↄ̀ yãi.
10Akũ Dikiri ò Musanɛ à pì:
11Ǹ gɛ́ ǹ o Misilanↄ kína Firi'aunanɛ à Isarailanↄ gbarɛ ò bↄtɛ a bùsun.
12Akũ Musa wè Dikiria à pì: Lákũ Isarailanↄ dì ma yã maro nà, makũ kũ ma lɛ́ tìkisi, deran Firi'auna ni ma yã ma sↄ̃ↄ?
13Dikiri yã ò Musanɛ kũ Harunao Isarailanↄ yã musu kũ Misila kínao, à òńnɛ ò bↄtɛ kũ Isarailanↄ Misila.
14Ń buri ↄmbede káakunↄ tↄ́n dí. Isaraila daudu Rubɛni nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn dí: Anↄku, Palu, Ɛzɛrↄnu, Kaami. Rubɛni burinↄn gwe danɛdanɛ.
15Simɛↄ nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn dí: Yemuɛli, Yami, Oada, Yakĩ, Zoa kũ Kanaa nↄgbɛ̃ nɛ́ Soluo. Simɛↄ burinↄn gwe danɛdanɛ.
16Levi nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ tↄ́n dí ń burinↄa: Gɛsↄmu, Koa, Mɛrari. Levi kɛ̀ wɛ̃̀ basuddo akuri awɛɛsupplamɛ.
17Gɛsↄmu nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn dí ń burinↄa danɛdanɛ: Libini kũ Simɛio.
18Koa nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ tↄ́n dí: Amlamu, Iza, Ɛblↄnu, Uziɛli. Koa kɛ̀ wɛ̃̀ basuddo akuri awɛɛ'aakↄ̃mɛ.

19Mɛrari nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn Mali kũ Musio ũ. Levi burinↄn gwe danɛdanɛ.
20Amlamu a dasɛ̃ Yↄkɛbɛdi sɛ̀ nↄ ũ, akũ à Haruna kũ Musao ì kãao. Amlamu kɛ̀ wɛ̃̀ basuddo akuri awɛɛsupplamɛ.
21Iza nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn Kora kũ Nɛfɛgio kũ Zikirio ũ.
22Uziɛli nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn Misaili kũ Ɛlɛzafão kũ Sitirio ũ.
23Haruna Aminadabu nɛ́ Ɛlisɛba, Nasↄ̃ dãre sɛ̀ nↄ ũ, akũ à Nadabu kũ Abiuo kũ Ɛlɛazao kũ Itamao ì kãao.
24Kora nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn Asi kũ Ɛlɛkanao kũ Abiasafao ũ. Kora burinↄn gwe danɛdanɛ.
25Haruna nɛ́ Ɛlɛaza Putiɛli nɛ́nↄgbɛ̃nↄ doke sɛ̀ nↄ ũ, akũ à Finɛasi ì kãao. Levi buri ↄmbede káakunↄn gwe danɛdanɛ.
26Haruna kũ Musa kũ Dikiri òńnɛ ò Isarailanↄ bↄtɛ Misila gã̀ kũ gã̀aon gwe.
27Mↄ́kↄ̃nↄ mɛ́ ò yã ò Misilanↄ kína Firi'aunanɛ de ò Isarailanↄ bↄtɛ Misila.
28Kũ Dikiri yã ò Musanɛ Misila,
29à pì akãamɛ Dikiri ũ, yã kũ átɛn onɛn à o Firi'aunanɛ pínki.
30Akũ Musa pìnɛ a lɛ́ tìkisi, deran Firi'auna ni a yã maa?