Text copied!
CopyCompare
Ãcõrẽ Bed̶ea - Exodo

Exodo 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Maʌ̃ne Ãcõrẽba Moisea panusia: –Id̶ibʌrʌ bʌa unuya sãwã mʌ̃a Egiptod̶ebema borora cawa oida. Mʌ̃ ʌb̶ʌad̶eba cawa o b̶ʌ carea idjia bãrã israelerãra idu wãbiya. Ab̶ed̶a bãrãra idji druad̶ebemada ãyã jʌrecuaya.–
2Idjab̶a Ãcõrẽba jarasia: –Mʌ̃ra Ãcõrẽa.
3Mʌ̃a Abrahaʌ̃a, Isaa, idjab̶a Jacoboa bid̶a cawabisia mʌ̃ra ne jũma poya obari Ãcõrẽda. Baribʌrʌ mʌ̃ trʌ̃ Jehová abadada ãdjirãa cawabiẽ́ basía.
4Mʌ̃ra ãdjirã ume bed̶ea b̶ʌsia Canaaʌ̃ druara ãdjirãa diai carea. Mama ãdjirãra drua ãĩbemarã quĩrãca panasid̶aa.
5Baribʌrʌ mʌ̃a ũrĩ b̶ʌa israelerãra mĩã sopua bed̶ea panʌda egiptorãba ãdjira õgo trajabi panʌ bẽrã. Maʌ̃ awara mʌ̃a quĩrãdoaẽ́ b̶ʌa ãdji drõã naẽnabemarã ume bed̶ea b̶ʌd̶ara.
6Jãʌ̃be israelerãa jaradua: “Mʌ̃ra Ãcõrẽa. Mʌ̃ ʌb̶ʌad̶eba ne waib̶ʌada oya egiptorã cawa oi carea. Mãwã mʌ̃a bãrãra Egiptod̶e bia mĩga traja panʌnebemada ẽdrʌ b̶ʌya. Egiptorã jʌwaed̶a panʌnebemada ẽdrʌ b̶ʌya.
7Mʌ̃a bãrãra mʌ̃ puru babiya. Maʌ̃ne mʌ̃ra bãrã Ãcõrẽ baya. Mãwã bãrãba cawad̶ia mʌ̃drʌ bãrã Ãcõrẽda, mʌ̃a bãrãra Egiptod̶e bia mĩga traja panʌnebemada ẽdrʌ b̶ʌd̶a bẽrã.
8Bãrãra mʌ̃a diai jarad̶a ẽjũãnaa edeya. Maʌ̃ ẽjũãra mʌ̃a Abrahaʌ̃a, Isaa, idjab̶a Jacoboa bid̶a wãrãneba diai jarasia. Mʌ̃ra Ãcõrẽ bẽrã maʌ̃ ẽjũãra diaya bãrãne bamãrẽã.”–
9Jũma maʌ̃gʌra Moiseba israelerãa jarasia. Mãwãmĩna ĩjãnaẽ́ basía. Ãdjirãra sopua panasid̶aa Moiseba naẽna jarad̶a ĩjã panʌ carea wetara mĩga traja panesid̶a bẽrã.
10Maʌ̃be Ãcõrẽba Moisea jarasia:
11–Egiptod̶ebema boromaa wãped̶a jaradua israelerãra idji druad̶ebemada idu ẽdrʌbimãrẽã.–
12Baribʌrʌ Moiseba Ãcõrẽa jarasia: –Israelerãba mʌ̃ bed̶eada ĩjãnaẽ́ panʌa. Mʌ̃ra warrá bed̶eaca bẽrã ¿Egiptod̶ebema boroba mʌ̃ bed̶eara ĩjãica?–
13Moiseba mãwã jarad̶amĩna Ãcõrẽba idjira Aaroʌ̃ sid̶a israelerãmaa idjab̶a Egiptod̶ebema boromaa diabuesia. Maʌ̃ne jarasid̶aa Ãcõrẽba ãdjira diabuesida israelerã Egiptod̶eba ẽdrʌ eded̶amãrẽã.
14Israeld̶eba yõped̶ad̶arã bororãda naʌ̃gʌrã basía: Rubeʌ̃ra Israel warra iwina basía. Rubeʌ̃ warrarãra naʌ̃gʌrã basía: Hanoc, Palú, Hezroʌ̃, idjab̶a Carmi. Maʌ̃gʌrãra Rubeʌ̃neba yõped̶ad̶a bororã basía.
15Simeoʌ̃ warrarãra naʌ̃gʌrã basía: Jemuel, Jamiʌ̃, Ohad, Jaquiʌ̃, Zoha, idjab̶a Saul. Saulora cananeo wẽrãba tod̶a basía. Maʌ̃gʌrãra Simeoʌ̃neba yõped̶ad̶a bororã basía.
16Levi jaid̶asid̶e 137 poa b̶asia. Levi warrarãra dji nabemaneba ab̶a dji tẽãbemanaa naʌ̃gʌrã basía: Gersoʌ̃, Coá, idjab̶a Merari.
17Gersoʌ̃ warrarãra naʌ̃gʌrã basía: Libni idjab̶a Simei. Ãdjira Gersoʌ̃neba yõped̶ad̶a bororã basía.
18Coá jaid̶asid̶e 133 poa b̶asia. Coá warrarãra naʌ̃gʌrã basía: Amraʌ̃, Izhar, Hebroʌ̃, idjab̶a Uziel.

19Merari warrarãra naʌ̃gʌrã basía: Mahli idjab̶a Musi. Jũma maʌ̃gʌrãra Levi warrarã basía dji nabemaneba ab̶a dji tẽãbemanaa ãdji warrarã bara.
20Amraʌ̃da idji apipi Jocabé ume dji edasid̶aa. Jocabéba warrada umé tosia. Ab̶a Aaroʌ̃ basía, ab̶a Moise basía. Amraʌ̃ jaid̶asid̶e 137 poa b̶asia.
21Izar warrarãra naʌ̃gʌrã basía: Core, Nepeg, idjab̶a Zicri.
22Uziel warrarãra naʌ̃gʌrã basía: Misael, Elzapaʌ̃, idjab̶a Sitri.
23Aaroʌ̃ra Elisabe ume dji edasid̶aa. Elisabera Aminadá cau basía, Naasoʌ̃ djabawẽrã basía. Idjia warrada quĩmãrẽ tosia. Ãdjirã trʌ̃ra naʌ̃gʌrã basía: Nadá, Abiu, Eleaza, idjab̶a Itamar.
24Core warrarãra naʌ̃gʌrã basía: Asir, Elcana, idjab̶a Abiasá. Maʌ̃ ũbeara Cored̶eba yõped̶ad̶a bororã basía.
25Aaroʌ̃ warra Eleazara Putiel cau ume dji edasid̶aa. Maʌ̃ wẽrãba warrada tosia. Dji warrara trʌ̃ b̶ʌsia Piné. Jũma maʌ̃gʌrãra Levid̶eba yõped̶ad̶a bororã basía.
26Ãcõrẽba maʌ̃ Aaroʌ̃a, Moisea bid̶a jarasia israelerã Egiptod̶eba ẽdrʌ eded̶amãrẽã sordaorã djõne wãbada quĩrãca.
27Ãdjidrʌ Egiptod̶ebema boro ume bed̶easid̶aa israelerã Egiptod̶eba ẽdrʌ eded̶i carea.
28Egiptod̶e Ãcõrẽba Moisea jarasia: –Mʌ̃ra Ãcõrẽa. Mʌ̃a bʌ́a jarabʌrʌda Egiptod̶ebema boroa jũma jaradua.–
30Baribʌrʌ Moiseba Ãcõrẽa jarasia: –Mʌ̃ra warrá bed̶eacaa. ¿Mʌ̃a jarabʌrʌra Egiptod̶ebema boroba ũrĩca?–