Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Lɩɩʋ

Lɩɩʋ 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ cɔwɑ Moisi sɩ: N kɑ́ nɑ́ ɩsǝnɑ mɑɑ lɑ Icipiti wulɑʋ tɔ. Toŋ kɛ mɑɑ lɑnɑ-ɩ nɑ ɩ́ yele-mɛ nɑ ɩ́ tɛɛ. Hɑlɩ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ kɑ́ tɩɩ tɔɣɔnnɑ-mɛɣɛ ɩ tɛtʋ tɑɑ sɩ ɩ́ tɛɛ lɔŋ nɑ ɩ́ wɛsɩ-ɩ.
2Ɩlɛnɑ Ɩsɔ tɑsɑ Moisi kɛ heeluɣu sɩ: Mɑ kɛ́ Tɑcɑɑ kɛ́.
3Hɑlɩ mɑ hʋlɑ́ mɑ tǝɣɩ Apǝlɑhɑm nɑ Ɩsɑɑkɑ nɑ Yɑkɔpʋ sɩ mɑɣɑlɛ Ɩsɔ Tomɑ tǝnɑ tʋ. Amɑ pɑ tɑ nyɩ sɩ mɑ hǝtɛ tɔtɔɣɔlɛ Mɑwɛtɑm.
4Mɑ nɑ-wɛ tǝ pɛɛlɑ nɔɣɔ nɑ mɑ́ sɩɩ-wɛ sɩ mɑɑ hɑ-wɛɣɛ Kɑnɑɑŋ tɛtʋ nti tǝ tɑɑ pɑ cɑɣɑ cɑɣɑlʋtʋ kɛ ɩsǝntɔ tɔ.
5Pǝnɛntɛ mɑ nɩɩ yomle nte Icipiti nyǝ́mɑ tʋɣɩ-wɛ nɑ pɑ́ wiiki tɔ. Hɑlǝnɑ pǝ́ tɔɔsɩ-m nɔɣɔ ŋkɑ mɑ nɑ-wɛ tɩɩ pɛɛlɑɑ tɔ.
6Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ tʋ Moisi sɩ ɩ́ heeli-mɛ sɩ mɑɣɑlɛ Tɑcɑɑ. Mɑɑ cɛ-mɛɣɛ mǝ yomle nɑ mǝ wɑhɑlɑ tǝmɑ tɑɑ nɑ mɑ́ wɑɑsɩ-mɛ. Nɑ mɑ hɔ́ Icipiti nyǝ́mɑ ŋkpɑŋʋɣʋ nɑ mɑ toŋ sɔsɔɔŋ.
7Mɑɑ nyǝnɩ-mɛɣɛ mɑ yǝlɑɑ nɑ mɩ́ɩ́ nyǝnɩ mɑɣɑ mǝ Ɩsɔ. Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ ɩ kɑ́ nyɩ sɩ mǝ Ɩsɔ Tɑcɑɑ mɑ́ mɑ hɛtǝɣǝnɑ-mɛɣɛ Icipiti nyǝ́mɑ wɑhɑlɑ tǝmɑ ɑnɩ ɑ tɑɑ.
8Pǝlɛ pǝ wɑɑlɩ mɑɑ ponɑ-mɛɣɛ tɛtʋ nti mɑɑ sɩɩ Apǝlɑhɑm nɑ Ɩsɑɑkɑ nɑ Yɑkɔpʋ kɛ nɔɣɔ nɑ tuunɑʋ sɩ mɑɑ hɑ-mɛ nɑ tǝ́ pǝsɩ mǝ nyǝntʋ tɔ tǝ tɑɑ. Mpi tɔ, mɑɣɑ Tɑcɑɑ kɛ́.
9Ḿpʋ́ɣʋ́ Moisi kpɑɣɑ tɔm ntɩ nɑ ɩ́ tɛlǝsɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ ɩlɛnɑ pɑ́ kisi tǝ mʋɣʋ. Mpi tɔ, pɑ yomle tǝmɑ kǝlɑ-wɛɣɛ pɩɩʋ.
10Ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ tɑsɑ Moisi kɛ heeluɣu sɩ:
11Polo Icipiti wulɑʋ kiŋ nɑ ń heeli-ɩ sɩ pǝ wɛɛ sɩ ń yele Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nɑ pɑ́ lɩɩ nyɑ́ tɛtʋ tɑɑ.
12Ntɛnɑ Moisi nɔɣɔ tǝkpɑʋ sɩ: Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mɑɣɑmɑɣɑ nɑ́ tɑ́ nɩɩnɑ-m kɑcɑŋfɑnɑ Icipiti wulɑʋ? Hɑlɩ mɑɑ tɩɩ pǝsǝɣɩ yɔɣɔtɑɣɑ kɛ ɩsǝntɔ tɔ, pǝ tɩɩ tɛɛsɑɑ kɛlɛ.
13Kɛlɛnɑ Tɑcɑɑ tʋ Moisi nɑ Alɔŋ sɩ: Ɩ́ polo mǝ nɑɑlɛ nɑ ɩ́ mɑɣɑnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nɑ Icipiti wulɑʋ nɑ ɩ́ heeli-wɛ sɩ, pǝ wɛɛ sɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ ɩ́ lɩɩ Icipiti tɑɑ.
14Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ lʋlʋŋ loosi nyǝ́mɑ cɔsɔnɑɑ hǝlɑ ntɔ. Yɑkɔpʋ pǝyɑlʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋ Lupɛŋ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Hɑnɔkɩ nɑ Pɑlu nɑ Hɛsǝlɔŋ nɑ Kɑɑmi, pɛlɛɣɛlɛ Lupɛŋ lʋlʋɣʋ loosi nyǝ́mɑ cɔsɔnɑɑ.
15Simiyɔŋ ɩ́lɛ́ ɩ pǝyɑlɑɑ ntɛ́, Yemuwɛlɩ, nɑ Yɑmɛŋ, nɑ Ohɑtɩ, nɑ Yɑkɛŋ, nɑ Sohɑɑ, nɑ Sɑwuli. Ɩ ɑlʋ Kɑnɑɑŋ nyǝŋ lʋlǝnɑ-ɩ ɩ pǝyɑlʋ kɑntǝkɑɣɑ nyǝŋ ɩnɛ. Simiyɔŋ lʋlʋɣʋ loosi nyǝ́mɑ cɔsɔnɑɑ ntɛ́.
16Lefii pǝyɑlɑɑ mpɑ pɑ kɛ́ ɩ lʋlʋɣʋ loosi nyǝ́mɑ cɔsɔnɑɑ tɔ pɑ wɛ yǝlɑɑ tooso kɛ́. Pɑ hǝlɑ ntɛ́ Kɛɛsɔŋ, nɑ Kehɑtɩ, nɑ Melɑli. Lefii ɩnɩ ɩ lʋlʋɣʋ pɩɩsɩ ntɛ́ nɩɩnʋwɑ nɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ (137).
17Kɛɛsɔŋ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Lipini nɑ Simeyi, pɛlɛɣɛlɛ Kɛɛsɔŋ lʋlʋɣʋ loosi nyǝ́mɑ cɔsɔnɑɑ.
18Kehɑtɩ ɩ́lɛ́ ɩ pǝyɑlɑɑ ntɛ́, Amǝlɑm, nɑ Ɩsɑɑ, nɑ Hepǝlɔŋ, nɑ Usiyɛlɩ. Kehɑtɩ lʋlʋɣʋ pɩɩsɩ ntɛ́ nɩɩnʋwɑ nɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ tooso (133).

19Melɑli ɩ́lɛ́ ɩ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Mɑlii nɑ Musi. Pɛlɛɣɛlɛ Lefii nyǝ́mɑ lʋlʋŋ loosi nyǝ́mɑ cɔsɔnɑɑ.
20Amǝlɑm ɩ́lɛ́ ɩ kpɑɣɑ ɩ cɑɑ neu Yɔkǝpɛtɩ kɛ́ nɑ ɩ́ lʋlɩ-ɩ ɑpɑlʋpiyɑ kɛ nɑɑlɛ, Alɔŋ nɑ Moisi. Amǝlɑm ɩnɩ ɩ lʋlʋɣʋ pɩɩsɩ ntɛ́ nɩɩnʋwɑ nɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ (137).
21Ɩsɑkɑɑ ɩ́lɛ́ ɩ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Kolee, nɑ Nekɛfɩ, nɑ Sikǝli.
22Usiyɛlɩ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Mikɑyɛɛlɩ, nɑ Ilisɑfɑŋ, nɑ Sitili.
23Aminɑtɑpɩ pɛɛlɔ Ɩlisepɑ wei ɩ kɛ́ Nɑsɔŋ neu tɔɣɔ Alɔŋ kpɑɣɑɑ nɑ ɩ́ lʋlɩ Nɑtɑpɩ, nɑ Apihu, nɑ Ɩlɑsɑɑ, nɑ Itɑmɑɑ.
24Kolee ɩ́lɛ́ ɩ pǝyɑlɑɑ ntɛ́ Asii, nɑ Ɩlikɑnɑ, nɑ Apiyɑsɑfɩ. Pɛlɛɣɛlɛ Kolee lʋlʋɣʋ loosi nyǝ́mɑ cɔsɔnɑɑ.
25Putiyɛlɩ pɛɛlɔ nɔɣɔlʋ kɛ Alɔŋ pǝyɑlʋ Ɩlɑsɑɑ nɑ́ kpɑɣɑɑ nɑ ɩ́lɛ́ ɩ́ lʋlɩ Pɛŋhɑsɩ. Lefii lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ loosi nyǝ́mɑ cɔsɔnɑɑ hǝlɑ ntɛ́.
26Nɑ Alɔŋ nɑ Moisi mpɛɣɛ Tɑcɑɑ tɔmɑ sɩ pɑ́ lǝsɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ Icipiti tɑɑ kɛ́ nɔɣɔ kʋlʋmɑɣɑ.
27Mpɛ ɩnɩ pɑ tɛlǝsǝnɑ Icipiti wulɑʋ kɛ nti Ɩsɔ yɔɣɔtɑɑ sɩ ɩ́ yele Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nɑ pɑ́ lɩɩ ɩ tɛtʋ tɑɑ tɔ.
28Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ Ɩsɔ yɔɣɔtǝnɑ Moisi kɛ Icipiti tɛtʋ tɑɑ nɑ ɩ́ heeli-ɩ sɩ:
29Mɑ kɛ́ Tɑcɑɑ kɛ́, polo ń heeli Icipiti wulɑʋ kɛ tǝ tǝnɑ nti mɑ yɔɣɔtǝnɑ mɑ nɔɣɔ tɔ.
30Mpʋɣʋlɛ Moisi cɔ-ɩ sɩ: Icipiti wulɑʋ kɑɑ nɩɩnɑ-m. Mpi tɔ, mɑ tɑ nyɩ yɔɣɔtɑɣɑ kɛ pɑɑ pǝcɔ pǝcɔ.