Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Zaarettido Wogaa

Zaarettido Wogaa 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Inttenoo Israa7eela asau siyite; intte intteppe gitatiyaanne wolqqaamiya kawotettata, qassi yuushuwaa gimbbee saluwaa gakkido gita katamatakka laattanau hachchi Yorddaanoosa pinneeta.
2He biittan de7iya asai minonne adussa; eti, ‘Ooninne etaara eqettanau danddayenna Anaaqe zareta’ giishin, intte siyideta.
3SHin miya tamadan intteppe sinttaara biyaagee GODAA intte Xoossaa gidiyoogaa hachchi erite. I eta xaissananne intte sinttan eta kaushshana. GODAI intteyyo giidoogaadan intte eta yedettidi kessananne sohuwaarakka xaissana.
4“GODAI intte Xoossai eta intte sinttappe yedettidoogaappe guyyiyan, intte intte wozanan, ‘Nuuni xillo gidiyo gishshau, ha biittaa nuuni laattana mala, GODAI nuna gelissiis’ yaagoppite. GODAI eta intte sinttappe yedettidi kessiyoogee, eti iita gidiyo gishshassa.
5Intte eta biittaa laattanau geliyoogee intte xillonne suure gidiyo gishshassa gidenna; shin GODAI intte Xoossai eta intte sinttappe yedettiyoogee ha kawotettati iita gidiyo gishshassanne beni intte maizza aawatussi, Abrahaamassi, Yisaaqassinne Yaaqoobassi caaqqido qaalaa naaganaassa.
6Simmi yaakko intte hagaa akeekite; GODAI intte Xoossai ha lo77o biittaa inttena laatissiyoogee intte xillotettaa gishshaassa gidenna; aissi giikko, intte morgge zozzida asa.
7“Intte GODAA intte Xoossaa bazzuwan waati hanqqetissidaakko dogoppite; intte Gibxxe biittaappe kiyido gallassaappe doommidi, hachchi ha sohuwaa gakkido gallassai gakkanaashin, GODAA bolli makkalideta.
8Siinaa Deriyaa bollikka GODAI inttena xaissanau denddana gakkanaashin, intte GODAA hanqqetissideta.
9GODAI inttenaara maacettido maachchai xaafettido masettida shuchchata ekkanau taani deriyaa huuphiyaa kiyido wode, hegan kattaa meennaaninne haattaa uyennan, oitamu gallassaanne oitamu qammaa gam77aas.
10Hegaappe guyyiyan, Xoossaa biradhdhiyan xaafettida naa77u masettida shuchchata GODAI taayyo immiis. Intte shiiquwaa oottido gallassi deriyaa bollan tama giddon gididi, GODAI intteyyo haasayido qaalati ubbai he masettida shuchchatu bolli xaafetti uttidosona.
11He oitamu gallassaappenne oitamu qammaappe guyyiyan, GODAI ba maachchai xaafettido naa77u masettida shuchchata taayyo immiis.
12“Hegaappe guyyiyan, GODAI tana hagaadan yaagiis; ‘Hagaappe eesuwan wodhdha; aissi giikko, neeni Gibxxeppe kessido ne asai tuniichchiis; taani eta azazido azazuwaappe eesuwan wora simmidi, seerissidi medhdhido eeqaa banttayyo goinnanau giigissidosona’ yaagiis.
13“GODAI qassikka tana, ‘Taani ha asaa be7aas; eti tumukka morgge zozza asa.
14Yaanikko, taani eta xaissanaagaanne eta sunttaakka saloppe garssa baggappe quccanaagaa tana diggoppa. Yaatada nena etappe minniyaanne corattiya kawotetta kessana’ yaagiis.
15“Yaagin taani maachchaa qaalai xaafettido naa77u masettida shuchchata naa77u kushiyan tookkada deriyaappe wodhdhaas; he wode deriyaa bolli tamaa lacoi beettees.
16Ta xeelliyo wode, intte GODAA intte Xoossaa bolli nagaraa oottidoogaa be7aas; intte seerissidi medhdhido mirgguwaa misiliyaa intteyyo eeqa oottidi giigissideta. Intte GODAI inttena azazido ogiyaappe eesuwan wora simmideta.
17Yaatin, taani ta naa77u kushiyan oiqqido naa77u masettida shuchchata olada, intte xeellishin menttaas.
18“Hegaappe guyyiyan, taani intte oottido nagara ubbaa gishshau, hegeenne GODAA hanqqetissanau intte a sinttan iitabaa oottido gishshau, kaseegaadankka oitamu gallassaanne oitamu qammaa GODAA sinttan gufannada gam77aas; he wode taani quma mabeikke; haattaakka uyabeikke.

19GODAI intte bollan hanqqettido a eexxiya hanqquwaayyo taani yayyaas; aissi giikko, i inttena xaissanau giigiis; shin GODAI zaarettidikka taayyo siyiis.
20Qassi GODAI Aaroonakka xaissanau keehi hanqqettiis; yaatin, he wode taani Aaroonayyookka woossaas.
21Taani intte medhdhido he nagaran kumida mirgguwaa misiliyaa ekkada, taman xuuggaas; yaatada a kinchcherettada i buhiyaadan liiqana gakkanaashin gaaccaas; he buhiyaa deriyaappe goggiya haattan olaas.
22“Intte qassikka Tabi7eeran, Masaahaaninne amuwaa duufuwaa geetettiya Qibiroote-Hataawan GODAA hanqqetissideta.
23GODAI inttena, ‘Biite, biidi taani intteyyo immido biittaa laattite’ yaagidi, Qaadeesa-Barnneppe yeddido wodekka, intte GODAA intte Xoossaa azazuwaa ixxidi makkalideta; an ammanettibeekketa woi a qaalaayyookka azazettibeekketa.
24Taani inttena eroosappekka doommidi, intte GODAA bollan makkalanchcha.
25“GODAI inttena xaissana giido gishshau, taani he oitamu gallassaanne oitamu qammaa GODAA sinttan gufannada gam77aas.
26Taani GODAA Xoossaa hagaadan yaagada woossaas; ‘Abeet Ubbaa Haariya GODAU, neeni ne gita wolqqan wozidonne ne mino kushiyan Gibxxeppe kessido, neeyyo laata gidiya ne asaa xaissopparkkii!
27Ne ashkkarata, Abrahaama Yisaaqanne Yaaqooba qoppa; ha asaa morgge zozzatettaa, eta iitatettaanne eta nagaraa qoodoppa.
28Hegee xayikko, neeni nuna yaappe kessido Gibxxe biittaa asai, “GODAI eta gelissana giido biittaa gelissanau danddayibeenna gishshaunne eta ixxido gishshau, bazzuwan worana giidi kessiis” yaagana.
29Gido shin, ha asai neeni ne gita wolqqaaninne ne micettida qesiyan Gibxxeppe kessido ne laata gidiya ne asaattenne’ yaagaas.