Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Lo

Lo 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Moses i tok olsem, “Yupela ol Israel, harim. Klostu yupela i laik brukim wara Jordan na i go kisim dispela graun bilong ol bikpela lain manmeri, strong bilong ol i winim strong bilong yupela. Ol i gat planti bikpela taun, na ol banis bilong taun i go antap moa inap long skai.
2Ol dispela strongpela manmeri i gat longpela bun, na ol i traipela moa, na yupela i harim pinis, i no gat wanpela man inap winim ol long pait.
3Tasol nau yupela i ken save gut olsem, God, Bikpela bilong yumi, bai i go paslain long yupela olsem wanpela paia i hat moa. Long taim yupela i wokabaut i go, em bai i daunim strong bilong ol. Olsem bai yupela i pait long ol na rausim ol na bagarapim ol kwiktaim, olsem em i bin promis.
4“Taim God, Bikpela bilong yumi, i rausim ol pinis, nogut yupela i tok long yupela yet olsem, ‘God i givim dispela graun long yumi, long wanem, em i lukim yumi olsem ol gutpela manmeri.’ Dispela kain tingting i no tru. Bikpela i lukim ol dispela lain manmeri nau i stap long dispela graun, ol i mekim planti pasin nogut tru, olsem na em bai i rausim ol.
5Yupela i no ken ting yupela i gutpela na i save mekim stretpela pasin, na long dispela as Bikpela i larim yupela i kisim graun bilong ol. Nogat. Em bai i rausim ol, long wanem, ol i man nogut. Na tu em i laik inapim dispela promis em i bin mekim long ol tumbuna, Abraham na Aisak na Jekop.
6Tru tumas dispela graun i gat planti gris, tasol Bikpela i no givim long yupela olsem pe bilong gutpela pasin bilong yupela. Nogat. Yupela i manmeri bilong bikhet tasol.
7“Yupela i no ken lusim tingting long dispela taim yupela i bin i stap long ples wesan nating na yupela i mekim Bikpela i belhat. Long taim yupela i bin lusim Isip i kam inap nau, yupela i wok long sakim tok bilong Bikpela.
8Na long maunten Sainai yupela i mekim Bikpela i belhat nogut tru na klostu em i bagarapim yupela.
9Mi bin go antap long maunten bilong kisim tupela hap ston. Long dispela tupela hap ston Bikpela i bin raitim kontrak em i bin mekim wantaim yupela. Mi bin stap long san na long nait inap long 40 de, na mi no bin kaikai o dring wanpela samting.
10Orait na God i givim mi dispela tupela hap ston. Long dispela ston em yet i raitim olgeta dispela tok em i givim yupela long taim em i stap insait long paia na yupela i bung i stap long as bilong maunten.
11“Mi stap antap long maunten long san na long nait inap 40 de. Orait God i givim mi dispela tupela ston em i bin raitim kontrak long en.
12Na em i tokim mi olsem, ‘Yu lusim maunten na yu go daun kwiktaim, long wanem, ol manmeri bilong yu, em yu bin kisim ol long Isip na bringim i kam, ol i mekim planti pasin nogut. Kwiktaim tru ol i givim baksait long lo bilong mi, na ol i wokim wanpela giaman god.’
13“Na Bikpela i tok moa long mi olsem, ‘Mi save pinis, ol dispela manmeri i bikhet tru.
14Olsem na mi laik bagarapim ol olgeta bai i no gat wanpela man i ken tingting gen long ol. Yu no ken pasim mi. Mi mekim olsem na bihain bai mi mekim yu i kamap papa bilong wanpela bikpela lain strongpela manmeri i winim ol dispela lain nogut.’
15“Olsem na mi holim dispela tupela hap ston God i bin raitim kontrak long en na mi kirap na mi kam daun long maunten. Na long dispela taim bikpela paia i lait long maunten, na lait bilong en i sut i go antap.
16Mi kam daun pinis na tru tumas mi lukim yupela i bin givim baksait long lo bilong God, Bikpela bilong yumi. Na yupela i bin wokim piksa bilong wanpela bulmakau long gol olsem giaman god, na long dispela pasin yupela i mekim sin long God.
17Olsem na long ai bilong yupela, mi tromoi dispela tupela hap ston i go daun na tupela i bruk olgeta.
18Nau wanpela taim moa mi go klostu long Bikpela na mi slip pes i go daun long graun. Mi slip i stap olsem long san na long nait inap 40 de. Na mi no kaikai na dring wanpela samting. Mi mekim olsem, long wanem, yupela i bin mekim sin long Bikpela na mekim em i belhat.

19Bikpela i belhat nogut tru long yupela na em i ting long pinisim yupela. Olsem na mi pret tumas. Tasol Bikpela i harim tok bilong mi wanpela taim moa.
20Na Bikpela i kros nogut long Aron tu, na i laik kilim em. Olsem na mi prea long helpim Aron na yupela olgeta wantaim.
21Yupela i bin wokim dispela bulmakau na yupela i mekim sin. Olsem na mi kisim bulmakau na mi tromoi i go long paia. Na mi brukim olgeta na em i kamap pipia nating olsem das, na mi kapsaitim dispela pipia i go long dispela wara i save ran i go daun long maunten.
22“Na long taim yupela i stap long ples Masa na long ples Paia I Kukim na long ples ol i kolim Matmat Bilong Ol Manmeri I Krai Tumas Long Kaikai Abus, yupela i bin mekim God, Bikpela bilong yumi, i belhat.
23Na bipo yupela i stap long Kades Barnea na em i tokim yupela long go sindaun long dispela graun em i laik givim long yupela. Tasol yupela i sakim tok bilong em, na yupela i no bilipim em o bihainim tok bilong em. Nogat tru.
24Long taim mi stat long wok wantaim yupela i kam inap nau, yupela i save bikhet long God.
25“Olsem na taim yupela i stap yet long arere bilong maunten, mi go antap na mi slip pes i go daun long graun long ai bilong Bikpela long san na nait inap 40 de olgeta. Mi mekim olsem, long wanem, Bikpela i tok bai em i bagarapim yupela olgeta.
26Na mi beten olsem, ‘God, Bikpela, plis yu no ken bagarapim ol manmeri bilong yu. Yu yet yu bin kisim ol dispela manmeri long Isip long bikpela strong bilong yu na bringim ol i kam.
27Yu mas tingim Abraham na Aisak na Jekop, ol wokman bilong yu, na yu no ken ting long ol bikhetpasin na rong na sin bilong ol dispela manmeri.
28Nogut ol Isip i tok olsem yu no inap kisim ol manmeri bilong yu i go long dispela graun yu bin promis long givim long ol. Na nogut ol i tok olsem yu no laikim ol manmeri bilong yu, olsem na yu kisim ol i go long ples wesan nating bilong kilim ol i dai.
29Sori tumas, Bikpela, yu bin makim ol dispela manmeri bilong yu yet. Na long bikpela strong bilong yu, yu bin kisim ol long Isip na bringim ol i kam. Olsem na yu no ken bagarapim ol.’”