Text copied!
CopyCompare
BIBOLO DABUŊ - Daiteronomi

Daiteronomi 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“O Israel, ôŋô acgom, galoc aôm gobe olom bu Jordan gebe naôsa gamêŋ tau ma ôjanda lau tomôkê-tomôkê kapôêŋ to ŋajaŋa sêlêlêc aôm su ma ôku malac kapôêŋ totuŋbôm baliŋ, taŋ ŋatêpôê jadiŋgeŋ undambê naŋ, tulu.
2Oc ôjanda lau Anakim. Aôm kôjala êsêac gebe lau-m kapôêŋ to lau waso-waso. Aôm gôŋô lau sêsôm biŋ kêpi êsêac gebe ‘Asa oc êtôm gebe êkô ŋajaŋa êtu Anak latuiŋa.’
3Amboac tonaŋ galoc ôjala, gebe Apômtau, aômnêm Anôtô, elom êmuŋ aôm. Eŋ kêtôm ja, taŋ kêdaŋgac gêŋ naŋ. Eŋ êsêlêŋ êmuŋ aôm ma enseŋ êsêac su to êku êsêac tulu, tec aôm ôjanda êsêac to onseŋ êsêac su sebeŋ êtôm Apômtau, aômnêm Anôtô, gêjac mata gêdêŋ aôm.
4“Êndêŋ taŋ Apômtau, aômnêm Anôtô, êsêlêŋ êmuŋ aôm ma êjanda êsêac su naŋ, ôsôm biŋ tonec ênêc nêm ŋalêlôm gebe Apômtau kêkêŋ gamêŋ tonec kêtu aêacnêŋ gamêŋ gêjô aêacnêŋ ŋajam nec atom. Apômtau êsêlêŋ êmuŋ aôm to êjanda lau-m tonaŋ su êtu êsêacnêŋ secŋa.
5Aôm ôsa gamêŋ tonec e êtu aômnêm gamêŋ êtu nêm biŋ gêdêŋŋa me êtu nêm ŋalêlôm ŋakêŋkêŋŋa atom, masianô. Apômtau, aômnêm Anôtô, êsêlêŋ êmuŋ aôm ma êjanda lau-m tonaŋ êtu êsêacnêŋ secŋa. Ma teŋ, eŋ gebe êŋgôm biŋ, taŋ kêtôc lêma gêdêŋ tamami Abraham agêc Isak ma Jakob naŋ, ŋanô êsa.
6“Amboac tonaŋ ôjala gebe Apômtau, aômnêm Anôtô, êkêŋ gamêŋ ŋajam tonec êtu aômnêm gamêŋ êtu nêm biŋ gêdêŋŋa atom, gebe aôm ŋac gêsômtêkwa ŋatoŋ.
7Taêm ênam ma ôliŋ siŋ atom, gebe gôgôm Apômtau, aômnêm Anôtô, têtac ŋandaŋ kêsa aŋga gamêŋ sawaŋa. Gêdêŋ taŋ awi Aiguptu siŋ e mêŋaô lasê gamêŋ tonec naŋ, ali awem sa gêdêŋ Apômtau ŋapaŋ.
8Amac agôm Apômtau têtac ŋandaŋ kêsa aŋga lôc Horeb e têtac ŋandaŋ ŋanô ma gebe enseŋ amac su.
9Aê kapi lôc gaja gebe jakôc poc tapa. Poc tapa tau poac, taŋ Apômtau kêmoatiŋ gêdêŋ amac naŋ, ŋapoc tapa. Aê gamoa lôc geleŋŋa 40 to gêbêcauc 40 ma gaeŋ to ganôm gêŋ teŋ atom.
10Ma Apômtau kêkêŋ poc tapa luagêc tonaŋ gêdêŋ aê. Anôtô tau lêma keto biŋ kêsêp. Eŋ keto biŋ samob, taŋ kêsôm gêdêŋ amac kêsa aŋga ja ŋalêlôm gêmêŋ gêdêŋ bêc, taŋ akac sa amoa lôc naŋ.
11Geleŋŋa 40 to gêbêcauc 40 gêbacnê, go Apômtau kêkêŋ poc tapa luagêc, taŋ kêtu poac tau ŋapoc tapa naŋ, gêdêŋ aê.
12Go Apômtau kêsôm gêdêŋ aê gebe ‘Ajôc, ôndi, ôsêp sebeŋ ôna, gebe nêm lau, taŋ gôwê êsêac aŋga Aiguptu sêmêŋ naŋ, sêgôm sec. Êsêac sêwi intêna, taŋ aê kajatu êsêac gebe sêsa naŋ, siŋ sebeŋ. Êsêac sêpac ki gêwê ma sêmasaŋ nêŋ ŋakatu teŋ.’
13“Ma Apômtau kêsôm biŋ teŋ gêwiŋ gêdêŋ aê gebe ‘Aê galic lau tônê ma kajala êsêac gebe lau gêsuŋtêkwa ŋatoŋ sec.
14Ôwi aê siŋ gebe janseŋ êsêac tonêŋ ŋaêgeŋ su aŋga umboŋ ŋalabu. Go jakêŋ aôm ôtu lau-m kapôêŋ to ŋajaŋa ôlêlêc êsêac su.’
15Amboac tonaŋ aê kasêp aŋga lôc gamêŋ, ma ja kêsa lôc tau. Ma aê kakôc poac ŋapoc tapa luagêc ŋa lemoc lulugeŋ.
16Go galic gêŋ tau. Amac agôm sec gêdêŋ Apômtau, amacnêm Anôtô. Amac apac ki gêwê ma amasaŋ nêm bulimakao ŋalatu ŋakatu to awi intêna, taŋ Apômtau kêjatu amac gebe asaŋa naŋ, siŋ sebeŋ.
17Tec aê kakôc poc tapa luagêc tau ŋa lemoc lulugeŋ ma kabaliŋ gêŋ tau siŋ e gêjac popoc gêc amac laŋômnêmŋa.
18Go aê gau tau gaêc Apômtau laŋônêmŋa geleŋ 40 to gêbêcauc 40 kêtôm gagôm gêdêŋ ŋasawa teŋ su. Aê gaeŋ to ganôm gêŋ teŋ atom kêtu amacnêm sec samob, taŋ agôm naŋŋa. Amac asa lêŋ, taŋ gêjac Apômtau mataanô ŋajam atomanô naŋ, e agôm eŋ têtac ŋandaŋ kêsa.

19Gebe aê katêc Apômtaunê têtac ŋandaŋ to têtac kêbôli auc gêdêŋ amacŋa, taŋ kêkac eŋ gebe enseŋ amac su naŋ. Mago Apômtau kêkêŋ taŋa aê gêdêŋ ŋasawa tonaŋ kêtiam.
20Ma Apômtau têtac ŋandaŋ gêdêŋ Aron gêwiŋ ma gebe enseŋ eŋ su amboac tonaŋgeŋ. Tec gêdêŋ ŋasawa tonaŋ kateŋ eŋ kêtu Aronŋa gêwiŋ.
21Go aê kakôc bulimakao ŋalatu, amac lemem ŋakôm sec tonaŋ ma kakêŋ ja geŋ, go katuc popoc ma kalêsim e kêtôm kekop, ma kapalip ŋakekop tau kêsêp bu, taŋ keseleŋ aŋga lôc kêsêp gêmêŋ naŋ.
22“Aŋga Tabera to Masa ma Kibrot-Hatawa amac agôm Apômtau têtac ŋandaŋ kêsa amboac tonaŋgeŋ.
23Ma gêdêŋ taŋ Apômtau kêsakiŋ amac aŋga Kades-Barnea naŋ, kêsôm gebe ‘Api ana ma akôc gamêŋ, taŋ kakêŋ gêdêŋ amac, gebe êtu amacnêm gamêŋ naŋ,’ amac ali awem sa gêdêŋ Apômtau, amacnêm Anôtô, nê biŋsu ma akêŋ gêwiŋ eŋ to taŋem wamu eŋ awa atom.
24Aê kajala amac ali awem sa gêdêŋ Apômtau wanêcgeŋ e mêŋgêdêŋ galoc.
25Amboac tonaŋ aê gau tauc gaêc Apômtau laŋônêmŋa kêtôm geleŋŋa 40 to gêbêcauc 40, gebe Apômtau kêsôm, gebe oc enseŋ amac su.
26Ma aê kateŋ mec gêdêŋ Apômtau gebe ‘O Apômtau Anôtô, onseŋ nêm lau to nêm gêŋlênsêm su atom. Aôm gôjam êsêac kêsi ŋa nêm ŋaclai kapôêŋ to gôwê êsêac ŋa lêmam ŋajaŋa sêsa aŋga Aiguptu sêmêŋ.
27Taêm ênam nêm sakiŋwaga Abraham agêc Isak ma Jakob. Matam ê lau tonaŋ nêŋ gêsuŋtêkwa ŋatoŋ to nêŋ geo ma nêŋ sec atom,
28gebe lau aŋga gamêŋ, taŋ aôm gôwê aêac asa amêŋ naŋ, oc sêsôm gebe “Êsêacnêŋ Anôtô kêtôm, gebe êwê êsêac nasêô lasê gamêŋ, taŋ gêjac mata gêdêŋ êsêac naŋ, atom. Eŋ têtac gedec êsêac, tec gêwê êsêac sêsa gamêŋ sawa sêja, gebe ênac êsêac êndu aŋga tônê.”
29Mago êsêac têtu nêm lau to nêm gêŋlênsêm sugac. Aôm kômêtôc lêmam ma gôwê êsêac ŋa nêm ŋaclai kapôêŋ sêsa sêmêŋ.’