Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible - DEUDERONOMI

DEUDERONOMI 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Kumwail mehn Israel, rong kanahieng! Rahnwet kumwail pahn kotehla Pillap Sordan pwe kumwail en kowohng kalowehdi wehi kei me laud oh kehlailasang kumwail; oh pil ar kahnimw laud kan me ar kehl kan leldalahng pahnlahng.
2Aramas en wasao me reirei oh kehlail, kodon kei me dene sohte me kak pelianirailda.
3Ahpw met kumwail pahn pein kadehde duwen KAUN-O, amwail Koht, eh pahn ketieng mwohmwail rasehng mwehl en kisiniei. E pahn ketin kaloweiraildi ni amwail pahn kohkohwei, pwe kumwail en pwakihirailla oh kamwomwirailla mwadang nin duwen eh ketin inoukidahr.
4“Mwurin KAUN-O, amwail Koht, eh pahn ketin kasareirailsang mwohmwail, kumwail dehpa mengimengloalki, ‘Pwehki pein atail pwuhng me KAUN-O ketin mweidekihong kitail en sapwenikihla sahpwet.’ Ahpw pwehki sang ni suwed en wehi pwukat me KAUN-O ketin kupwurehkihda re en pekedersang mwohmwail.
5Eri, kaidehkin pwehki amwail pwuhng de amwail nan kapehd mwahu me kumwail pahn pedokihlong oh sapwenikihla sapwarailo. KAUN-O ketin kasarehsangehr wehi kan me towe sahpw wet pwehki ar suwed, pwe en kapwaiada inou me e ketin kahukihong amwail pahpa kahlap ako, Eipraam, Aisek oh Seikop.
6Eri, kumwail en ese oh dehdehki me kaidehk amwail pwuhng me kahrehda KAUN-O eh ketikihong kumwail sahpw kaselel wet pwe kumwail en sapwenikihla; pwe wehi keptakai ieu kumwail.
7“Kumwail dehpa manokehla duwen amwail kahngiangihada KAUN-O, amwail Koht, nan sapwtehno. Sang ni rahno me kumwail mweselsang Isip lel ahnsou me kumwail leldohng wasaht, kumwail kin kahngohdiong.
8Kumwail pil inenen kahngiangihada KAUN-O nin Nahna Sainai, iei me e ketin kupwurehkihda en kamwomwkumwailla.
9I kohdahla pohn nahnao pwe I en ale pelien takai riapalio, pelien takaien inou me KAUN-O ketin wiahiong kumwail. I ahpw mihmihte pohn nahnao erein rahn pahisek oh pwohng pahisek, sohte kang de nim mehkot.
10KAUN-O eri ketikihong ie pelien takai riapalio, me pein nin lime me ntingihedi powe mehkoaros me e mahsanihong kumwail pohn nahnao sang nan kisinieio ni rahnen pokon lapalapo.
11Ni imwilahn rahn pahiseko, KAUN-O ahpw ketikihong ie pelien takai riapali en inowo, me e ntingihedi powe sapwellime inowo.
12Eri KAUN-O ahpw mahsanihong ie, ‘Eri, ukuwei! Mwadangdihwei! Pwe noumw aramas akan me ke kahrehdo sang Isip re sapwungalahr. Re sohpeisangehr ahl me I kilelehiong irail re en weweidki oh re wiadangehr pein irail dikedik en eni ehu.’
13“KAUN-O pil ketin mahsanihong ie, ‘I kilangehr aramas pwukat, oh ia uwen ar keptakai!
14Eri, I pahn kamwomwirailla oh irisasang adarail kan wasa koaros nin sampah; I ahpw pahn wiahkinuhkala wehi ehu me pahn kehlail oh wadawadasang irail.’
15“Ngehi eri pwuredihsang pohn nahnao, wa pelien takai riapalio, nindokon nahnao eh wie mpwumpwul.
16Ngehi eri kilangada duwen amwail dipadahr ong KAUN-O, amwail Koht, ni amwail wiadahng kumwail kouwol pwul men sang mete inihnda. Kumwail eri mwadang sohpeisang ahl me KAUN-O ketin kilelehiong kumwail en weweidki.
17Ngehi eri alehte pelien takai riapalio, katepwehkehki wasa mwohn mesamwail kan, pelien takai ko eri pwalpeseng.
18I ahpw poaridiong nanpwel mwohn silangin KAUN-O, duwehte mahso; I sohte kang de nim mehkot erein rahn pahisek oh pwohng pahisek, pwehki dihp me kumwail wiadahr mwohn silangin KAUN-O oh sapwung me kumwail kahngiangihkidahr.

19I inenen masakada engieng laud en KAUN-O me kakete kamwomwkumwailla. KAUN-O ahpw pil ketin karonge ie ahnsowo.
20KAUN-O pil ketin engiengda pahn Aaron oh kupwurehda en kemehla, I ahpw pil kapakapki ahnsowo.
21Ngehi eri ale ape me kumwail dipikidahro, iei kouwol pwulo me kumwail wiahkihda mete, oh keselahng nan kisiniei. Ngehi eri irispene e lao wiahla pwelpar; I ahpw kamwerehdiong nan piletik me tangdihsang pohn nahnao.
22“Kumwail pil kahngiangihadahr KAUN-O nan Taperah, nan Massa, oh pil nan Kiprod-Ataapa.
23Ni eh ketin kadarkumwailewei sang Kades Parnea oh mahsanih kumwail en kohwei oh sapwenikihla sahpw me e ketikihongkumwailehr, kumwail ahpw kahngohdiong, kumwail sohte likih de peikiong.
24Sang ni ahnsowo me I tapihada mihmi rehmwail, kumwail kin kahngohdihong KAUN-O.
25“Ngehi eri poaridiong nanpwel mwohn silangin KAUN-O oh mihmihki wasao erein rahn pahisek oh pwohng pahisek, pwehki KAUN-O eh mahsanih me e pahn kamwomwkumwailla.
26I ahpw peki rehn KAUN-O, patohwan, ‘Maing KAUN, Wasa Lapalap, komw dehr ketin kamwomwala sapwellimomwi aramas akan; pwe iei sapwellimomwi. Sapwellimomwi manaman me kapitirailla oh ketikiniraildo sang Isip ni roson oh manaman lapalahpie.
27Komw ketin tamanda sapwellimomwi ladu ko, Eipraam, Aisek oh Seikop; komw dehr ketin tehk keptakai, suwed, de dipen aramas pwukat.
28Pwe mehn Isip dehr kin nda me komwi sohte kak ketikilahng sapwellimomwi aramas akan nan sahpw me komwi ketin inoukihong irail. Re pahn kin nda me komwi ketin kahluwairaillahng nan sapwtehno pwe komwi en ketin kemeirailla pwehki omwi ketin kalahdekin irail.
29Ahpw sapwellimomwi irail, uhdahn sapwellimomwi, me komw ketikihdo sang Isip ni roson oh manaman lapalap en nin limomwi.’