Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - DEUTERONOMI

DEUTERONOMI 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mose ia hereva, ia gwau, “Israela taudia e, umui kamonai! Hari dina Ioridane Sinavai do umui hanaia, bese badadia, goada dekenai umui idia hanaia besedia, edia tano be do umui abia. Hanua badadia danu, edia magu be guba dekenai idia daekau hanuadia be do umui abia.
2Unai bese taudia be badadia bona latadia. Idia be Anakima taudia. Edia sivarai umui kamonai vadaeni, idia gwau, ‘Anaki taudia edia vairana dekenai daika do ia gini diba?’
3To hari dina do umui diba Lohiabada emui Dirava be umui vairana dekenai do ia hanaia, lahi bada bamona. Ia ese Anaki taudia do ia hadikaia bona hamanokaia. Vadaeni umui ese idia do umui lulua bona alaia ore haraga, Lohiabada ese umui dekenai ia gwauhamata hegeregerena.
4“Lohiabada emui Dirava ese umui emui vairana dekenai idia ia lulua murinai, inai bamona do umui laloa lasi, umui gwau lasi, ‘Iseda kara maoromaoro dainai Lohiabada ese inai tano ita dekenai ia henia.’ Lasi, Lohiabada ese inai taudia do ia lulua, edia kara dika dainai.
5Edia tano do umui abia, be emui kara maoromaoro o kara namona dainai lasi. Lasi, to unai bese edia kara dika dainai, Lohiabada emui Dirava ese umui emui vairana dekenai idia do ia lulua, emui sene taudia Aberahamo, Isako bona Iakobo dekenai ia henia gwauhamata do ia hamomokania totona.
6“Unai dainai, umui diba namonamo, Lohiabada emui Dirava ese inai tano namona umui dekenai ia henia, be emui kara maoromaoro dainai lasi, badina umui be hereva dagedage taudia.
7“Do umui laloaboio lasi, umui ese taunimanima noho lasi tano dekenai Lohiabada emui Dirava umui habadua. Bona Aigupito dekena amo umui raka hamatamaia dinana ia mai bona inai gabu dekenai umui ginidae, umui ese Lohiabada umui kamonai henia namonamo lasi.
8Sinai Ororo dekenai danu Lohiabada emui Dirava ena badu umui havaraia, bona ia ese iena badu dekena amo umui ia hadikaia ore gwauraia.
9Ororo dekenai lau daekau, nadi palaka rua, Lohiabada ese umui dekenai ia henia Taravatudia idia dekenai ia torea gaudia lau abia. Unai neganai, dina 40 bona hanuaboi 40 lau be ororo dekenai lau noho, aniani lau ania lasi, ranu lau inua lasi.
10Vadaeni Lohiabada ese nadi palaka ruaosi lau dekenai ia henia, Dirava ena imana kwakikwakina ia torea gaudia. Inai nadi edia latanai Lohiabada ena hereva ibounai idia torea vadaeni. Inai hereva be ororo dekenai umui hebou neganai, Lohiabada ese lahi dekena amo umui dekenai ia hadibaia.
11“Oibe, unai dina 40 hanuaboi 40 idia ore neganai, Lohiabada ese unai nadi, Taravatu nadidia lau dekenai ia henia.
12Unai neganai Lohiabada ese lau ia hamaoroa, ia gwau, ‘Oi toreisi, inai gabu dekena amo oi diho haraga, badina be Aigupito dekena amo oi hakaua taudia ese kara dika idia karaia vadaeni. Lau ese lau oda henidia dalana dekena amo idia raka siri haraga vadaeni, kaivakuku ta idia karaia vadaeni.’
13“Bona Lohiabada ese lau ia hamaoroa, ia gwau, ‘Inai bese taudia lau itaia, idia be kamonai ura lasi taudia.
14Oi siri, do lau hadikadia ore, vadaeni tau ta lasi ese edia ladana do ia laloa lou. Unai murinai oi dekena amo bese badana ta, idia do ia hanaia besena, do lau havaraia.’
15“Vadaeni lau raka siri, bona ororo dekena amo lau diho lao. Ororo be lahi ese ia araia. Taravatu nadi ruaosi be lauegu imana dekenai.
16Bona lauegu matana lau negea, umui lau itaia, Lohiabada emui Dirava ena vairana dekenai umui kara dika, boromakau natuna ena laulau umui karaia. Oibe, Lohiabada ese umui ia hadibaia dalana dekena amo umui raka siri haragaharaga vadaeni.
17Unai dainai nadi palaka ruaosi lau abidia, lauegu imana dekena amo lau negea diho, idia be umui emui vairana dekenai idia makohia maragimaragi.
18“Vadaeni Lohiabada ena vairana dekenai lau tui diho, bona lauegu vairana tano dekenai lau atoa dina 40 bona hanuaboi 40, bona guna lau karaia bamona, aniani lau ania lasi, bona ranu lau inua lasi. Unai bamona lau karaia emui kara dika dainai, badina be Lohiabada ena vairana dekenai umui kerere bada, bona iena badu umui havaraia momokani.

19Lohiabada be umui dekenai ia badu dikadika, bona ia ura umui do ia hadikaia ore momokani. Unai dainai lau gari dikadika. To ia dekenai lau noinoi lou, bona ia ese lauegu noinoi ma ia kamonai.
20Lohiabada ese Arona danu ia badu henia, bona do ia alaia mase gwauraia. Ia dainai danu lau guriguri.
21Vadaeni emui kara dika gauna, unai boromakau natuna ena laulau, lau abia, lahi dekenai lau gabua. Bona lau makohia maragimaragi, kahu bamona. Vadaeni unai kahu be ororo dekena amo ia heau sinavai maragi dekenai lau negea ia lao.
22“Tabera dekenai danu, bona Masa dekenai, bona Kiberoto Hatava dekenai, umui ese Lohiabada umui habadua.
23Bona Lohiabada ese Kadesi Baranea dekena amo ma umui ia siaia, ia gwau, ‘Umui lao, umui dekenai lau henia vadaeni tanona umui abia.’ Unai neganai umui ese Lohiabada, emui Dirava umui kamonai henia lasi, umui abidadama henia lasi, bona iena Taravatu umui badinaia lasi.
24Israela orea dekenai lau ginidae dinana ia mai bona harihari, umui ese Lohiabada dekenai umui maumau noho.
25“Unai dainai lau be dina 40 bona hanuaboi 40 Lohiabada ena vairana dekenai lau tui diho, lauegu kwarana tano dekenai lau atoa, badina be Lohiabada ia gwau, umui do ia alaia ore.
26Lohiabada dekenai lau noinoi, lau gwau: Lohiabada badana e, oiemu bese do oi hadikaia lasi, oiemu bese korikori do oi alaia ore lasi. Oiemu siahu dekena amo oi hamauridia, oiemu goada bada dekena amo Aigupito dekena amo oi hakaudia mai.
27Oiemu hesiai taudia Aberahamo, Isako bona Iakobo do oi laloa, bona inai bese edia kamonai lasi, edia kara dika, bona edia kerere bada, mani do oi laloa lasi.
28Aigupito taudia ese oi do idia kirikirilaia garina, do idia gwau, ‘Lohiabada ena goada be hegeregere lasi, ia ese ia gwauhamata henidia tano do ia hakaudia vareai lasi.’ Bona do idia gwau, ‘Lohiabada ese iena bese ia badu henidia dainai, taunimanima noho lasi tano dekenai ia hakaudia, do ia aladia mase totona.’
29To idia be oiemu bese korikori, oi abidia hidi, bona oi ese Aigupito dekena amo oi hakaudia mai, mai oiemu siahu bona goada badana.”