Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ikoyã

Ikoyã 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tó a gɛ̃ bùsu pↄ́ Dii á Lua lɛ́ kpáwá á pↄ́ ũpi guu, mɛ́ á sì a zↄ̃lɛu,
2àli a buapↄ́ káauↄ dã ká gbíu, í gɛò gu pↄ́ Dii á Lua a sɛ a tↄ́ àↄ kuwàu.
3À gɛ sa'ona pↄ́ kú zĩbeezĩ le, í oɛ̀ à mɛ: Málɛ o gbã Dii n Luaɛ, ma ka bùsu pↄ́ Dii a lɛgbɛ̃̀ wá deziↄnɛ à mɛ̀ á kpáwápiu.
4Sa'ona i gbí sí á ↄzĩ, i dilɛ Dii á Lua gbagbakĩi aɛ,
5í o Dii á Lua aɛ à mɛ: Sili gbɛ̃́ bɛbɛnan ma dezi ũ. À tà Egipi à zↄ̃̀lɛu ń a gbɛ̃́ pↄ́ aa dasioↄ, ↄ̃ aa gↄ̃̀ bui zↄ̃ↄ pↄ́ aa dasi mɛ́ aa gbãaↄ ũ.
6Egipiↄ ĩadàwá aa wɛ́tɛ̃amↄ̀wɛ̃ɛ, aa wá dá zↄbleu pãsĩpãsĩ,
7ↄ̃ wa wiilɛ̀ Dii wá deziↄ Luawa. Ɔ̃ à wá wiilɛawapi mà, à wɛ́tɛ̃a ń taasio ń gbãa pↄ́ wa mↄ̀wɛ̃ɛo è,
8ↄ̃ à wá bↄ́lɛ Egipi ń a gã̀sa gbãao. À a gã̀sĩ pòo à yã́ pↄ́ ì to vĩa ń kṹ kɛ̀ maamaa ń seelaↄ ń dabudabuↄ.
9Ɔ̃ à mↄ̀wanↄ guɛ beeu, à bùsuɛ bee kpàwá, bùsu pↄ́ vĩ ń zↄ́'io diu.
10Tia kɛ́wa Dii, málɛ mↄ́ ń tↄↄlɛ pↄ́ ń kpàa pↄ́ káauↄ. Àli dilɛ Dii á Lua aɛ, í kúlɛɛ̀.
11Ápiↄ ń Levii buiↄ ń bↄ̀mↄ pↄ́ kú á guuↄ, á pↄ lí kɛ na pↄmaa pↄ́ Dii á Lua kpàwáↄ ń á bɛdeↄwa píi.
12Tó a á buapↄ́ↄ kwide bↄ̀ a wɛ̃̀ àaↄ̃de guu, á làa píi, àli kpá Levii buiↄwa ń bↄ̀mↄↄ ń nɛtonɛↄ ń gyaaↄ, aai ble á wɛ̃́lɛↄ guu aa kã́.
13Í o Dii á Luaɛ à mɛ: Ma n asea bↄ̀nɛ ma bɛ, má kpà Levii buiↄwa ń bↄ̀mↄↄ ń nɛtonɛↄ ń gyaaↄ, lá ń òwa píi. Mi pã n yãdilɛaao, a kee i sãmagu sↄ̃o.
14Mi n asea ble ma taasikɛa guuo. Mi n asea bↄnɛ ń gbãsĩoo. Mi a kee kpa gɛvĩ yã́ musuo. Dii ma Lua ma n yãmà, má kɛ̀ lá ń dìlɛmɛɛwa.
15Wɛ́kpalɛ za n kúkĩiu musu, ní báaada n gbɛ̃́ Isailiↄgu ń bùsu pↄ́ ń kpàwáo, bùsu pↄ́ vĩ ń zↄ́'io diu, lá n a lɛgbɛ̃̀ wá deziↄnɛwa.
16Dii á Lua lɛ́ yãdilɛɛ́ gbã, àliↄ aà ↄtondↄkĩi gwa, íↄ aà ikoyãpiↄ kũa ń laaio ń nↄ̀sɛmɛndoo ń pↄeão.
17Á ò gbã Dii mɛ́ á Lua ũ, a mɛ̀ áliↄ táa'o aà zɛ́uɛ, íↄ aà ikoyãↄ kũa ń aà yãdilɛaↄ, íↄ aà ↄtondↄkĩi gwa, íↄ aà yãma.
18Dii òɛ́ gbã áↄ dɛ a gbɛ̃́ yenzideↄ ũ lá à a lɛgbɛ̃̀ɛ́waɛ. À mɛ̀ àↄ a yãdilɛaↄ kũa,

19i á sɛ́ lɛsĩ dɛ bui pↄ́ a kɛ̀ↄla píi, wi á táasilɛ, wi á tↄbↄ, wi á maabo, íↄ dɛ Dii á Lua gbɛ̃́ pↄ́ an kua ńdoaↄ ũ, lá à a lɛgbɛ̃̀wa.