Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - DEUTERONOMI

DEUTERONOMI 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iehova, emu Dirava, ese baine henimu emu tano ai ba halaoa tanona bavabia bona ba noholaia negana ai,
2tano anina roboana, Iehova, emu Dirava, ese baine henimu tanona ai baine vara ḡauna, kahana bavabia, bosea ai ba udaia, Iehova, emu Dirava, ese baine abia hidi bona ladana baine hahenemailaia gabuna baola.
3Bena hahelaḡa karadia una dina ai e karamu tauna dekena baola.l, baoto “Hari dina ai na gwauraia hedinaraimu, lau na Iehova ese seneda e gwaurai henidia hamata tanona ani vada na kau”.
4Bena hahelaḡa tauna ese bosea oi imamu amo baine abia, Iehova, emu Dirava, ena ihaboulaina patana vairanai baine atoa diho.
5Bena Iehova, emu Dirava, vairanai ba hereva, ini ba gwau toma: Senegu na tau Aram, laolao tauna; ia na Aigupto ela, taunimanima kwabu-kwabudiaida, unuseni ai ia ese bese badana bona goadana e havaraia; garana na hutuma.
6Aigupto taudia ese e daḡedaḡe henimai, e hahisimai, maduna metaudia na paḡamai ai e atodia.
7Bena Iehova, senemai edia Dirava, a tai henia; bena Iehova ese gadomai e kamonai, bona emai hisihisi bona emai hekwarahi bona emai maduna e haḡeredia.
8Bena Iehova ese imana e toia roro, mai siahuna ida, Aigupto amo e hakaumai lasi, mai hahegari karadia bona toa idau-idau bona hoa karadia ida;
9e hakaumai ema bona ina gabu ai, bona ina tano vada e henimai, rata bona bada-ranuna e arumu tanona.
10Taunabunai lau vada nama, oi Iehova vada o henigu tanona anina roboana vada na mailaia. Unu ba hereva toma; bena Iehova, emu Dirava, vairanai bosea na bavatoa diho. Bena Iehova, emu Dirava, vairanai ba toma diho.
11Bena Iehova, emu Dirava, ese oi bona emu ruma taudia vada e hanamolaimui ḡaudia na ba moalelai: Levi tauna bona dekemu ai e noho hedoamu tauna ida ba moale hebou.
12Laḡani ihatoina ai, emu uma anidia ba karoadia negana ai, karoa ihagwautana amo Levi tauna bona idau tauna bona ihareha bona vabu ba harihari henidia, emu hanua lalonai bae aniani, bogadia bae kunu.
13Bena Iehova, emu Dirava, vairanai ba hereva, baoto: Ḡau helaḡadia iboudiai egu ruma amo vada na abidia lasi, Levi tauna bona idau tauna bona ihareha bona vabu vada na harihari henidia, emu haheḡani heḡereḡerena. Emu haheḡani ta asina tataia utu, bona ta asina laloa boio.
14Hari karoa ihagwautana taina asina ania, mase na tailaia negana ai; bona taina asina abia, na taubu negana ai; bona mase latanai e helaḡalaimu karadia e kara tauna na taina asina henia. Iehova, egu Dirava, erena vada na kamonai, bona o haḡanigu karadia iboudiai na kara.
15Guba ai emu noho gabuna helaḡana amo ba roha dobi, emu bese Israel ba hanamoa, ina vada o henimai tanona, senemai o gwaurai henidia hamata tanona, rata bona bada-ranuna e arumu tanona, danu ba hanamoa.
16Hari dina ai Iehova ese e haḡanimuimu, ini taravatu bona hahemaoro herevadia iboudiai ba badinadia; taunabunai ba badinadia bona karadia ba kara mai lalomui idoidiai bona mai laumamui idoidiai.
17Hari dina ai vada o gwau hamatamu, o tomu, Iehova na emui Dirava; iena dala ai ba raka, ena taravatu bona ena haheḡani bona ena hahemaoro herevadia ba badinadia, bona ia erena ba kamonai.
18Hari dina ai danu Iehova vada e gwau hamatamu, e tomu, umui na ena bese korikori, ena gwau-hamata heḡereḡerena. Mae tomu, ena haheḡani iboudiai ba badinadia;

19bena ia ese baine abimui isi, e karadia besedia iboudiai daediai, imodaimui ai bona harimui ai bona imatauraimui ai; Iehova, emui Dirava, ena bese helaḡana ai baola, iena hereva heḡereḡerena.