Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - DEUTERONOMI

DEUTERONOMI 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mose ma ia gwau, “Lohiabada emui Dirava ese umui do ia henia tanona do umui abia, bona do umui noholaia neganai,
2tano ena anina vara guna, Lohiabada emui Dirava ese umui dekenai ia henia gauna, be bosea dekenai do umui udaia, Lohiabada ese ia abia hidi tomadiho gabu tamona dekenai do umui abia lao.
3Vadaeni unai dina dekenai ia gaukara noho hahelagaia tauna dekenai do umui lao, umui gwau, ‘Hari dina lau gwauraia hedinarai, lau be Lohiabada ese iseda sene taudia ia gwauhamata henidia tano dekenai lau ginidae vadaeni.’
4Hahelagaia tauna ese bosea oiemu imana dekena amo do ia abia, Lohiabada, oiemu Dirava ena boubou patana ena vairana dekenai do ia atoa diho.
5Vadaeni Lohiabada oiemu Dirava ena vairana dekenai do oi hereva, do oi gwau, ‘Lauegu sene tauna be Arama tauna, laolao tauna, ia bona ena famili danu be Aigupito dekenai idia lao, iena hanua be lasi dainai. Aigupito dekenai idia ginidae neganai idia be momo lasi, to unuseni lauegu sene tauna ese bese badana bona goadana ia havaraia.
6Aigupito taudia ese ai idia dagedage henia, ai idia hahisia, bona gaukara metau herea ai dekenai idia atoa.
7Unai neganai Lohiabada, aiemai sene taudia edia Dirava ai tai henia, bona ia ese aiemai taitai ia kamonai. Ia ese aiemai hisihisi, aiemai hekwarahi, bona aiemai maduna metau ia itaia.
8Vadaeni Lohiabada ese iena imana goada, bona iena siahu bada dekena amo, Aigupito dekena amo ai ia hakaua, mai gari karadia, bona mai toa bona hoa karadia danu.
9Lohiabada ese ai ia hakaua mai, ia mai bona inai gabu dekenai, bona inai tano be ai dekenai ia henia vadaeni, rata bona hani dekenai ia honu tanona.
10Unai dainai lau be lau mai vadaeni, oi Lohiabada ese lau dekenai oi henia tanona ena anina vara guna lau mailaia inai.’
11“Unai neganai bosea be Lohiabada, oiemu Dirava, ena vairana dekenai do oi atoa diho. Bona Lohiabada, oiemu Dirava dekenai do oi tomadiho. Bona Lohiabada, oiemu Dirava ese oi bona oiemu famili taudia dekenai ia hanamoa gaudia dainai do umui moale. Levi taudia bona umui dekenai idia noho idau bese taudia be umui danu do idia moale hebou.
12“Lagani toi toi ibounai emui uma ena anina do umui haria kahana 10 neganai, kahana ta be inai taudia dekenai do umui henia: Levi taudia, idau taudia, ogogami taudia, bona vabu taudia. Inai bamona neganai, emui hanua taunimanima ibounai be aniani hegeregere do idia ania. Unai bamona umui karaia vadaeni neganai,
13umui ese Lohiabada, emui Dirava dekenai do umui gwau, ‘Gau helagadia ibounai lauegu ruma dekena amo lau abia mai vadaeni, Levi taudia, idau taudia, ogogami taudia, bona vabu taudia dekenai lau henia vadaeni, oiemu oda hegeregere. Oiemu oda ta lau utua lasi, bona ta lau laloaboio lasi.
14Inai lauegu aniani helagana ena kahana sisina lau ania lasi, mase tauna totona lau tai neganai, bona lau goeva lasi neganai unai aniani helagana ena kahana sisina lauegu ruma dekena amo lau abia lasi. Bona mase tauna hahelagaia totona unai aniani helagana ena kahana sisina lau henia lasi. Lohiabada, lauegu Dirava e, oiemu hereva lau kamonai henia vadaeni, bona oiemu oda ibounai lau karaia vadaeni.
15Guba, oiemu noho gabu helagana dekena amo, oiemu matana ese lau idia itaia, mani emu kara oiemu bese Israela do oi hanamoa. Bona inai ai dekenai oi henia vadaeni tano, aiemai sene oi gwauhamata henidia tano, rata bona hani dekenai ia honu noho tano danu do oi hanamoa.’ ”
16Ma Mose ia hereva, ia gwau, “Hari dina dekenai Lohiabada ese umui ia oda henia, inai taravatu bona oda hereva ibounai do umui badinaia. Unai dainai do umui badinaia namonamo, mai emui lalona, bona mai emui kudouna ibounai.
17Hari dina dekenai umui gwauhamata noho, umui gwau, Lohiabada be emui Dirava, iena dala dekenai do umui raka, iena taravatu bona iena oda ibounai do umui badinaia, bona iena hereva do umui kamonai.
18Hari dina dekenai danu Lohiabada ia gwauhamata vadaeni, ia gwau, umui be iena bese korikori, iena gwauhamata gunana hegeregerena. Ma ia gwau, iena taravatu ibounai do umui badinaia.

19Vadaeni ia ese umui do ia abia isi, ia karadia bese ibounai, be emui bese ese idia do ia hereaia. Bona umui ese Lohiabada ena ladana do umui hanamoa bona habadaia. Umui be Lohiabada, emui Dirava, ena bese korikori do umui lao, iena gwauhamata hegeregerena.”