Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Lo

Lo 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na Moses i tok moa olsem, “Bihain long yupela i sindaun pinis long graun God, Bikpela bilong yumi, i laik givim long yupela,
2orait yupela wan wan i mas kisim sampela namba wan hap kaikai yupela i kamautim long ol gaden bilong dispela kantri, na putim long basket na kisim i go long dispela ples God bai i makim na i stap long en.
3Yupela i mas i go long pris i bosim wok bilong ofa long dispela taim na tokim em olsem, ‘Nau mi save pinis olsem God, Bikpela bilong yu, i mekim promis bilong en i kamap tru, na em i bringim mi i kam insait long dispela graun em i bin tokim ol tumbuna long em bai i givim mipela.’
4“Orait na pris bai i kisim dispela basket long han bilong yupela na putim klostu long alta bilong God, Bikpela bilong yumi.
5Orait na long pes bilong God yupela i mas mekim dispela tok, ‘Tumbuna bilong mi em i man bilong Aram. Na em i lusim as ples na i raun nabaut, na bihain em i kisim famili bilong en i go i stap long Isip. Ol i liklik lain tasol long taim ol i go long Isip, tasol ol i kamap bikpela lain tru na ol i strong moa.
6Ol Isip i hatim mipela na mekim nogut long mipela na mekim mipela i wok olsem ol wokboi nating.
7Olsem na mipela i singaut long God, Bikpela bilong ol tumbuna, long helpim mipela. Em i harim krai bilong mipela, na i lukim tu ol pen na hatwok na taim nogut i painim mipela.
8Olsem na God i mekim bikpela strongpela wok moa bilong kisim bek mipela long Isip. God i wokim olkain mirakel na mekim kain kain samting nogut i kamap long ol.
9Na em i bringim mipela i kam na givim mipela dispela gutpela graun i gat planti gris.
10Olsem na nau Bikpela, mi bringim long yu dispela namba wan hap bilong kaikai i kamap long graun yu yet yu bin givim mi.’ “Yupela i tok pinis, orait nau yupela i mas putim basket klostu long pes bilong God, na mekim lotu long dispela ples.
11Na yupela i mas amamas long olgeta gutpela samting God, Bikpela bilong yumi, i givim pinis long yupela wantaim ol famili bilong yupela. Na larim ol Livai na ol manmeri bilong arapela lain i stap namel long yupela i bung na amamas wantaim yupela.
12“Long olgeta namba 3 yia, yupela i mas kisim olgeta samting i kamap long gaden bilong yupela, na tilim long 10-pela hap. Na yupela i mas givim wanpela hap bilong olgeta dispela samting long ol Livai, na long ol manmeri bilong arapela lain i stap wantaim yupela, na long ol pikinini, papa bilong ol i dai pinis, na long ol meri, man bilong ol i dai pinis. Sapos yupela i mekim olsem, orait ol dispela manmeri bai i gat inap kaikai. Taim yupela i mekim ol dispela wok pinis,
13orait yupela i mas tok olsem long God, Bikpela bilong yumi, ‘Olgeta samting yu laikim mi givim long yu, em mi tilim pinis na i no gat wanpela i stap long haus bilong mi. Mi bin givim i go long ol Livai na long ol dispela manmeri bilong arapela lain na long ol pikinini, papa i dai pinis, na long ol meri, man bilong ol i dai pinis. Mi bihainim tok bilong yu olgeta. Mi no bin sakim tok o lusim tingting. Nogat tru.
14Mi no bin kaikai wanpela hap bilong kaikai bilong yu long taim mi krai long man i dai pinis. Taim mi stap doti long ai bilong yu, mi no kisim sampela bilong dispela kaikai i go ausait long haus bilong mi. Na mi no kisim sampela na mekim ofa long ol man i dai pinis. God, Bikpela bilong mi, mi mekim olgeta samting olsem yu bin tokim mi long mekim long dispela kaikai bilong yu.
15Yu stap long heven long gutpela ples bilong yu na yu ken lukluk i kam daun long mipela Israel na mekim gut long mipela. Na mekim gut tu long dispela gutpela graun i gat planti gris em yu yet yu bin givim mipela, olsem yu bin promis long ol tumbuna bilong mipela.’”
16Na Moses i tok moa olsem, “Nau God, Bikpela bilong yumi, i tok olsem, yupela i mas bihainim olgeta lo bilong em. Olsem na yupela i mas laikim tumas na tingting strong tru long bihainim olgeta dispela lo.
17Nau yupela i tokaut pinis olsem, God em i Bikpela bilong yupela. Na yupela i bin promis long bihainim olgeta tok na lo bilong en, na long mekim olgeta samting olsem em i bin tok.
18Na nau God i kisim yupela olsem lain manmeri bilong em stret, olsem em yet i bin promis long yupela. Na em i tokim yupela long bihainim olgeta lo bilong em.

19Em bai i mekim yupela i kamap bikpela lain moa i winim olgeta lain pipel em i bin wokim long graun. Na bai ol i lukim gutpela pasin bilong yupela na bai ol i amamas na givim biknem long God. Na bai yupela i stap lain manmeri bilong God stret, olsem em yet i bin promis.”